Ասում են...

Ասում են...
30.10.2020 | 00:08

...թե Ռու­սաս­տա­նում հայ հա­մայն­քի ազ­դե­ցիկ ան­դամ­ներն այս պա­հին սպա­սում են, թե Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թյու­նը պա­տե­րազ­մը կանգ­նեց­նե­լու հա­մար ՌԴ-ին դի­մե­լու ինչ­պի­սի տար­բե­րակ կամ ո­րո­շում է ըն­դու­նե­լու, որ­պես­զի ի­րենք ևս ակ­տիվ ներգ­րավ­վեն այդ աշ­խա­տանք­նե­րին և ի­րենց խո­ղո­վակ­նե­րով կա­րո­ղա­նան օգ­նել հայ­րե­նի­քին։ Սա­կայն Հա­յաս­տա­նից ոչ մի ազ­դակ դեռևս չեն ստա­նում։


Ա­սում են, այս պա­հին նրանք միայն սահ­մա­նա­փակ­վում են հիմ­նադ­րա­մին գու­մար փո­խան­ցե­լով, Ար­ցա­խին ու ար­ցախ­ցի­նե­րին ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րե­լով, ո­րով­հետև քա­ղա­քա­կան ո­րո­շում, որ­պես այդ­պի­սին, Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյու­նից չկա, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նան Ռու­սաս­տա­նում դրա լոբ­բին­գով զբաղ­վել։ ՈՒ այս հան­գա­ման­քը շա­տե­րին է ան­հան­գս­տաց­նում։

Դիտվել է՝ 24092

Մեկնաբանություններ