ԱՄՆ-ը ցավակցություն է հայտնել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռաիսիի մահվան կապակցությամբ և հայտարարել, որ միջադեպի առնչությամբ տարածաշրջանային անվտանգության համար անմիջական սպառնալիք չի տեսնում։ «Հիմա, երբ Իրանը նոր նախագահ է ընտրում, մենք վերահաստատում ենք մեր աջակցությունը Իրանի ժողովրդին և հանուն մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների նրա պայքարին»,- ըստ BBC-ի՝ ասված է Պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերի հայտարարության մեջ:               
 

Արդեն ե­րեկ պետք է մե­կու­սաց­վեին և պար­տա­դիր թես­տա­վոր­վեին

Արդեն ե­րեկ պետք է մե­կու­սաց­վեին և պար­տա­դիր թես­տա­վոր­վեին
03.11.2020 | 00:52

«Տի­կին, դրեք Ձեր դի­մա­կը»,- Տիգ­րան Մեծ փո­ղո­ցում ոս­տի­կա­նը հոր­դո­րեց հե­ռա­խո­սով զրու­ցող կնո­ջը, ո­րը դի­մա­կը ձեռ­քին էր կրում։ «Տի­կին, դրե՛ք Ձեր դի­մա­կը»,- կրկ­նեց ոս­տի­կա­նը, սա­կայն տի­կինն անդ­րդ­վե­լի էր՝ գնաց, այդ­պես էլ չդ­նե­լով դի­մա­կը։ Ոս­տի­կան­նե­րին մի քա­նի ա­միս ա­ռաջ մե­ղադ­րում էին տու­գանք­նե­րի հա­մար, իսկ երբ չեն տու­գա­նում, այլ մար­դա­վա­րի զգու­շաց­նում են, ար­ժա­նա­նում են ար­հա­մար­հա­կան վե­րա­բեր­մուն­քի։


Ինչ­պես ա­սում են` «բո­լոր խա­ղե­րը խա­ղա­ցել էինք, մնա­ցել էր սա­րի սմ­բու­լը»։ Ե­րեք շա­բա­թում օ­րե­ցօր սրըն­թաց ա­ճում է Covid-19-ով վա­րակ­ված­նե­րի, ինչ­պես նաև մա­հա­ցած­նե­րի թի­վը։ Այն, որ ԱՀԿ-ն զգու­շաց­նում էր, որ սեպ­տեմ­բե­րին վի­րու­սի ա­ճի երկ­րորդ ա­լիք է սպաս­վում, հայտ­նի է, և այդ կան­խա­տե­սու­մը վե­րա­բե­րում էր ամ­բողջ աշ­խար­հին, սա­կայն Հա­յաս­տա­նում վա­րա­կի սրըն­թաց ա­ճը պայ­մա­նա­վոր­ված է նաև պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կով։ Բնա­կա­նա­բար, հնա­րա­վոր չէ պա­տե­րազ­մի դաշ­տում ա­պա­հո­վել ո՛չ թես­տա­վո­րում, ո՛չ էլ պահ­պա­նել սո­ցիա­լա­կան հե­ռա­վո­րու­թյուն, ռազ­մա­ճա­կա­տում դա ան­հե­թեթ բան է։ Միևնույն ժա­մա­նակ չմո­ռա­նանք, որ այս մեկ ամս­վա ըն­թաց­քում Ար­ցա­խից Հա­յաս­տան տե­ղա­փոխ­ված և Հա­յաս­տա­նից Ար­ցախ սնն­դամ­թերք տե­ղա­փո­խող ան­ձանց ա­ռող­ջու­թյան վե­րահս­կո­ղու­թյան հար­ցը մո­ռաց­ված է, մինչ­դեռ այն օր­վա հրա­մա­յա­կանն է։


Գաղտ­նիք չէ, որ Ար­ցա­խից ե­կած շատ ըն­տա­նիք­ներ կամ ե­րե­խա­ներ այ­սօր ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես բնակ­վում են այ­սօր ար­դեն հա­րա­զատ դար­ձած տար­բեր ըն­տա­նիք­նե­րում, և ոչ մի կա­ռույց մինչ այդ չի պար­զել, թե այդ եր­կու կող­մե­րի ըն­տա­նիք­նե­րում Covid-ով վա­րակ­ված մարդ կա՞, թե՞ ոչ։ Բայց չէ՞ որ մար­դը հա­ճախ կա­րող է այդ մա­սին չի­մա­նալ, ե­թե հի­վան­դու­թյունն ըն­թա­նում է ա­ռանց ախ­տա­նի­շե­րի։ Կամ սնունդ տե­ղա­փո­խող­նե­րին ևս չեն ստու­գել, բայց գու­ցե նրան­ցից ո­մանք ու­նե­ցել են հի­վան­դու­թյան ան­սիմպ­տոմ ձևը և գնա­ցել ու տա­րա­ծել են վա­րակ Ար­ցա­խում։ Հա­մա­ձայ­նեք` սա դա­տարկ հարց չէ, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյու­նը նույն­պես լուրջ ռազ­մա­վա­րա­կան ո­լորտ է։ Ի դեպ, հի­մա էլ ուշ չէ, անհ­րա­ժեշտ է Ար­ցա­խից Հա­յաս­տան տե­ղա­փոխ­ված քա­ղա­քա­ցի­նե­րին և նրանց հետ շփ­վող­նե­րին, ինչ­պես նաև Ար­ցախ սնունդ տե­ղա­փո­խող­նե­րին և նրանց հետ շփ­վող­նե­րին պար­տա­դիր թես­տա­վո­րել։ Մեզ հա­մար, հատ­կա­պես այս ծանր պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կում, թանկ է յու­րա­քան­չյուր հայ մար­դու կյան­քը։


Բժշ­կու­թյան ոս­կե կա­նոն­նե­րից է. «Ա­վե­լի հեշտ է հի­վան­դու­թյու­նը կան­խար­գե­լել, քան բու­ժել»։ Ես կա­վե­լաց­նեի նաև՝ ա­վե­լի է­ժան է հի­վան­դու­թյու­նը կան­խար­գե­լել, քան բու­ժել։ Այն էլ` այ­սօր­վա պայ­ման­նե­րում, երբ շտապ օգ­նու­թյան մաս­նա­գետ­նե­րը և Հա­յաս­տա­նի բժշ­կա­կան ամ­բողջ հան­րու­թյու­նը աշ­խա­տում են «մեջ­տե­ղից կիս­վե­լով»։ Շտապ օգ­նու­թյան բրի­գադ­նե­րի քա­նա­կը այ­սօր չի բա­վա­րա­րում կան­չե­րին, Covid19-ի մաս­նա­գի­տաց­ված ԲԿ-նե­րում չգի­տեն` ինչ­պես տե­ղա­վո­րել հի­վանդ­նե­րին։ Ե­թե հի­վան­դու­թյյունն այս ա­րա­գու­թյամբ զար­գա­նա, կա­րող ենք լուրջ խն­դիր­ներ ու­նե­նալ, մինչ­դեռ պար­տա­դիր թես­տա­վոր­ման դեպ­քում հնա­րա­վոր է կան­խել բար­դու­թյուն­նե­րը։


Գու­ցե շա­տե­րը չհա­մա­ձայ­նեն մեզ հետ մտա­ծե­լով, որ պար­տա­դիր թես­տա­վոր­ման և մե­կու­սաց­ման հա­մար խո­շոր գու­մար­ներ են պետք։ Ա­յո՛, գու­մար­ներ պետք են, սա­կայն հի­շեց­նենք, որ հա­մաշ­խար­հա­յին ֆի­նան­սա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը նաև Հա­յաս­տա­նին են լուրջ գու­մար­ներ փո­խան­ցել Covid-19-ը կան­խար­գե­լե­լու նպա­տա­կով, և այդ գոր­ծըն­թա­ցը շա­րու­նա­կա­կան է։ Ինչ վե­րա­բե­րում է մե­կու­սաց­մա­նը, դա այ­սօր նույն­քան հնա­րա­վոր է ի­րա­կա­նաց­նել, որ­քան հնա­րա­վոր ե­ղավ պան­դե­միա­յի ա­ռա­ջին օր­վա­նից՝ մար­տից մինչև հու­նիս ա­միս­նե­րը։
Կար­ծում ենք, պատ­կան կա­ռույց­նե­րը պետք է հա­մախմ­բեն հան­րա­պե­տու­թյան բո­լոր կա­րող ու­ժե­րը, քն­նար­կեն մե­կու­սաց­ման և պար­տա­դիր թես­տա­վոր­ման կազ­մա­կերպ­ման հար­ցե­րը։


Ժաս­մեն ՎԻ­ԼՅԱՆ

Դիտվել է՝ 43268

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ