Ղրղզստանի վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովն ասել է, որ Ղազախստանի Digital Almaty համաժաղովին իր ելույթի մի մասը գրել է արհեստական ինտելեկտը։ «Այն, ինչ տասը տարի առաջ համարվում էր ֆանտաստիկա, այսօր դարձել է իրականության մաս»,-հավելել է նա:               
 

Ասում են...

Ասում են...
17.11.2020 | 00:15
…թե նո­յեմ­բե­րի 9-ի լույս 10-ի գի­շե­րը բռ­նու­թյուն­նե­րի են­թարկ­ված Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի ծե­ծին հա­ջոր­դած քնն­չա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քում կա­ռա­վա­րու­թյան աշ­խա­տա­կազ­մի բո­լոր սե­նյակ­նե­րում առ­կա են ե­ղել թան­կար­ժեք կո­նյակ­ներ: Իսկ փոխ­վար­չա­պետ Տիգ­րան Ա­վի­նյա­նի աշ­խա­տա­սե­նյա­կում հայտ­նա­բե­րել են 19-րդ դա­րի կո­նյակ:
Ա­սում են նաև, թե այս ջա­հել-ջու­հուլ­ներն աշ­խա­տե­լու փո­խա­րեն վա­յե­լել են կյան­քի ըն­ձե­ռած հա­ճույք­նե­րը` բո­լոր ա­ռում­նե­րով:
Ի դեպ, ի­րա­վա­պահ­նե­րը զար­մա­ցել են (թե ին­չից ել­նե­լով` մեր աղ­բյու­րը եր­կի­մաստ ժպ­տաց), որ շուրջ 20 ե­րի­տա­սար­դ աղ­ջիկ­նե­րից միայն մեկն է զբաղ­վել իր բուն գոր­ծով:
Դիտվել է՝ 363597

Մեկնաբանություններ