«Թավ­շի երգիչն» ու 10 մի­լիոն չվ­ճար­ված հար­կը

«Թավ­շի երգիչն» ու 10 մի­լիոն չվ­ճար­ված հար­կը
17.11.2020 | 00:27

Հայ ժո­ղովր­դի հա­մար դա­րի ոճ­րա­գոր­ծու­թյու­նից հե­տո շա­տե­րը մտա­բե­րե­ցին Սա­սուն Մի­քա­յե­լյա­նի տխ­րահռ­չակ ար­տա­հայ­տու­թյու­նը.


-Թավ­շյա հե­ղա­փո­խու­թյունն ա­վե­լի մեծ ար­ժեք է, քան Ար­ցա­խյան ա­զա­տա­մար­տը:
Նախ ար­ձա­նագ­րենք. Սա­սու­նի հա­մար՝ գու­ցե և… գր­պա­նի տե­սան­կյու­նից:
Իսկ հե­տո փաս­տենք. սեպ­տեմ­բե­րի 27-ից «նոր» Հա­յաս­տան կեր­տող­նե­րի ջան­քե­րով մղ­ձա­վան­ջի վե­րած­ված ա­ռօ­րյա­յում շատ ի­րո­ղու­թյուն­ներ սպր­դում են մեր ու­շադ­րու­թյու­նից: Օ­րի­նակ, վկա­յա­կոչ­վող խայ­տա­ռակ փաս­տը. ՀՀ ՊԵԿ-ը ո­րո­շել է «թավ­շի երգ­չի»՝ Սա­սուն Մի­քա­յե­լյա­նի ըն­տա­նի­քին առ­նչ­վող «Լար­գո վինչ» ՍՊԸ-ից գան­ձել ա­վե­լի քան 10 մի­լիոն դրա­մի չկատարած հար­կը (պաշ­տո­նա­կան փաս­տա­թուղ­թը լու­սան­կա­րում):


Ինչ­պես կա­սեր դա­սա­կա­նը, սի­րուն չի, Սա­սու՛ն: Երբ մի կերպ գո­յատևող տա­րեց­նե­րը հա­նուն զին­վո­րի ի­րենց խղ­ճուկ թո­շակն են նվի­րա­բե­րում, երբ մեր փոք­րիկ­նե­րը նկար­ներ են ստեղ­ծում-վա­ճա­ռում և գո­յա­ցած 26 հա­զար դրա­մով ի­րենց փոք­րիկ լու­ման են ու­զում ներդ­նել «թավ­շի» ձեռ­քով զո­հա­սե­ղան հան­ված Ար­ցա­խի փր­կու­թյան գոր­ծում, դու փոր­ձում ես թաքն­վել ստ­վե­րում: Սի­րուն չի՛, Սա­սուն, վճա­րի՛ր:


Սեր­գեյ ՍԱ­ՂՈՒ­ՄՅԱՆ

Լուսանկարներ

. .
Դիտվել է՝ 3622

Մեկնաբանություններ