ՈՒ՞ր է կո­րել այդ գու­մա­րը

ՈՒ՞ր է կո­րել այդ գու­մա­րը
17.11.2020 | 01:00

Փա­շի­նյա­նի ոտ­քե­րի տակ հո­ղը ե­րե­րա­լուն զու­գա­հեռ բաց­վում է նրա և իր կնոջ գու­մար­նե­րի պան­դո­րա­յի արկ­ղը։ Դեռևս ան­ցած տա­րի դեկ­տեմ­բե­րին «Դվին» հյու­րա­նո­ցում կա­յա­ցած հեր­թա­կան հան­գա­նա­կու­թյան ժա­մա­նակ Ան­նա Հա­կո­բյա­նը հայ­տա­րա­րեց թե սփյուռ­քա­հայ բա­րե­րար­նե­րից մե­կը խոս­տա­ցել է վճար­ման տես­քով կրկ­նա­պատ­կել հան­գա­նակ­ված գու­մա­րը։

Հի­շեց­նենք, որ հիմ­նադ­րա­մի դրա­մա­հա­վաք-ընթ­րի­քի ըն­թաց­քում հան­գա­նակ­վել է 700000000 ՀՀ դրամ: Բա­րե­րար Քրիս­տին Սի­մոնն էլ ե­րե­կո­յի ըն­թաց­քում տե­սաու­ղեր­ձով դի­մեց ներ­կա­նե­րին և խոս­տա­ցավ կրկ­նա­պատ­կել հան­գա­նակ­ված գու­մա­րը՝ դարձ­նե­լով այն 1400000000 ՀՀ դրամ: Սա­կայն ա­րի ու տես, որ ա­նու­նը կա, ա­մա­նում չկա։ «Իմ քայ­լը» հիմ­նադ­րա­մի հաշ­վետ­վու­թյան մեջ նման գու­մար գո­յու­թյուն չու­նի։ Այ­սինքն, «Իմ քայ­լը» հիմ­նադ­րա­մի պաշ­տո­նա­կան կայ­քում կրկ­նա­պատկ­ված 700 մլն դրա­մի մա­սին ոչ մի ակ­նարկ ան­գամ չկա։ ՈՒ՞ր է կո­րել այդ գու­մա­րը։

Ռուզան ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 4726

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ