Անհ­նա­րի­նը` ակն­հայտ

Անհ­նա­րի­նը` ակն­հայտ
20.11.2020 | 00:00

Ինչ­պես «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սաց Ար­ցա­խի ՊԲ նախ­կին հրա­մա­նա­տար, ՀՀ ԶՈՒ գլ­խա­վոր շտա­բի նախ­կին պետ, ՀՀ ՊՆ վե­րահս­կո­ղա­կան ծա­ռա­յու­թյան ար­դեն նախ­կին պետ, գե­նե­րալ-գն­դա­պետ ՄՈՎ­ՍԵՍ ՀԱԿՈ­ԲՅԱ­ՆԸ, ե­րեկ ուշ ե­րե­կո­յան կանչ­վել է ՀՔԾ հար­ցաքն­նու­թյան: Այն տևել է շուրջ 40 րո­պե:


-Նպա­տա՞­կը,- ճշ­տե­ցինք գե­նե­րա­լից,- ի՞նչ ա­սա­ցին:
-40 րո­պե հար­ցաքն­նե­լուց հե­տո ա­սա­ցին` բա­րի գի­շեր,- հն­չեց հա­կիրճ պա­տաս­խա­նը:


Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

Հ.Գ.1 Հի­շեց­նենք, որ Մով­սես Հա­կո­բյա­նը ե­րեկ սկան­դա­լա­յին բա­ցա­հայ­տում­ներ ա­րեց պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում ՀՀ ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թյան ո­րո­շում­նե­րի, հրա­մա­նա­տա­րա­կան բուն­կե­րում Ան­նա Հա­կո­բյա­նի լի­նե­լու, սպա­ռա­զի­նու­թյան և խոր­քա­յին շատ այլ հար­ցե­րի շուրջ:
Հ.Գ.2 Եզ­րա­կաց­նենք` Մով­սես Հա­կո­բյա­նի ա­սու­լի­սը ջախ­ջա­խիչ փաս­տե­րով հիմ­նա­վո­րեց վա­ղուց ակն­հայ­տը. Ար­ցա­խից մնա­ցած պա­տա­ռի, Հա­յաս­տա­նի ու նրա ա­պա­գա­յի հա­մար սպառ­նա­լիք է Նի­կո­լի իշ­խա­նու­թյան գո­յու­թյու­նը: Վտան­գա­վոր է ոչ միայն դեռևս գոր­ծող վար­չա­պե­տը, այլև Է­րա­տո-շոու կազ­մա­կեր­պած ու 4750 զո­հե­րի ա­րյան ֆո­նին ինք­նաPR-ված Ան­նա Հա­կո­բյա­նը:
Գն­դա­կը ՀՔԾ-ի դաշ­տում է: Հա­վա­տանք, հու­սանք և սպա­սենք:

Դիտվել է՝ 3347

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ