«Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թ­յան մեծ մա­սը կողմ է Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նի հրա­ժա­րա­կա­նին

«Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թ­յան մեծ մա­սը կողմ է Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նի հրա­ժա­րա­կա­նին
20.11.2020 | 00:16

Թեև նո­յեմ­բե­րի 10-ի կա­պի­տու­լյա­ցիա­յի մա­սին խայ­տա­ռակ հայ­տա­րա­րու­թյու­նից հե­տո իշ­խող «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րից ըն­դա­մե­նը ե­րեքն են դուրս ե­կել խմ­բակ­ցու­թյու­նից կամ վայր դրել ման­դա­տը, բայց թի­մի ներ­սում վար­չա­պե­տի հրա­ժա­րա­կա­նի առն­չու­թյամբ լուրջ հա­կա­սու­թյուն­ներ կան:

«Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում պատ­գա­մա­վոր­նե­րից մե­կը նշեց. «Ի­հար­կե պետք է գնա, մնում է՝ ի՞նչ ա­նի: Ո՞վ է տե­սել, որ պա­տե­րազ­մում պարտ­ված ղե­կա­վա­րը շա­րու­նա­կի պաշ­տո­նա­վա­րել: Այն­պես չէ, թե մենք հաշտ ենք տե­ղի ու­նե­ցա­ծի հետ, ուղ­ղա­կի չենք ու­զում եր­կի­րը ցն­ցում­նե­րի տա­նել ու կտ­րուկ հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ ա­նել: Տեղ­ներս չենք գտ­նում, ամ­բողջ օ­րը մտա­ծում ենք՝ ինչ ա­նենք, որ ճիշտ լի­նի, բայց մեզ էլ է հաս­կա­նալ պետք, մենք էլ բո­լո­րի նման ա­նակն­կա­լի ենք ե­կել»:


Մեր զրու­ցա­կի­ցը հա­վաս­տիաց­րեց, որ Փա­շի­նյա­նի պաշ­տո­նան­կու­թյա­նը կողմ է խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ­նե­րի մոտ 80 տո­կո­սը: «Այդ դեպ­քում ի՞նչն է կաշ­կան­դում, որ ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նեք նրան»,- հարց­րինք: «Նախ այն, որ թի­մի ներ­քին հա­կա­սու­թյուն­նե­րը, քն­նար­կում­ներն ու քն­նա­դա­տու­թյու­նը հրա­պա­րա­կա­յին չդառ­նան, երկ­րի անվ­տան­գու­թյան հետ կապ­ված հար­ցեր էլ կան: Ար­տա­քին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ռու­բեն Ռու­բի­նյանն ու ԱԺ փոխ­նա­խա­գահ Լե­նա Նա­զա­րյա­նը, օ­րի­նակ, վս­տահ են, որ Փա­շի­նյա­նը պետք է շա­րու­նա­կի պաշ­տո­նա­վա­րել: Ինչ վե­րա­բե­րում է անվ­տան­գու­թյա­նը, ա­պա Թուր­քիա­յից ե­կող վտանգ ենք տես­նում, մտա­ծում ենք՝ մի փոքր էլ համ­բե­րենք, ի­րա­վի­ճա­կը հան­դարտ­վի, հաս­կա­նանք՝ ինչ ենք ա­նում»,- ա­սաց պատ­գա­մա­վո­րը:


Մեզ հետ զրույ­ցում իշ­խա­նու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը պար­զա­բա­նեց՝ Փա­շի­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նը չի նշա­նա­կում, թե փո­ղոց են դուրս գա­լու, միա­նան հրա­պա­րա­կում հա­վաք­ված­նե­րին ու «Նի­կոլ, հե­ռա­ցիր» վան­կար­կեն: Հա­կա­ռա­կը, թեև Փա­շի­նյա­նը կգ­նա, բայց մեկ ու­րիշ ՔՊ-ա­կա­նի կբե­րեն. «Ե­թե Փա­շի­նյա­նը գնա էլ, ա­պա մինչև ար­տա­հերթ խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­ներ մեր թի­մից որևէ մե­կը կփո­խա­րի­նի նրան, օ­րի­նակ, փոխ­վար­չա­պետ Տիգ­րան Ա­վի­նյա­նը կամ տա­րած­քա­յին կա­ռա­վար­ման և են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի նա­խա­րար Սու­րեն Պա­պի­կյա­նը»:


Սևակ ՎԱՐ­ԴՈՒ­ՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 914

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ