Եվրո­պա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լ

Եվրո­պա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լ
18.12.2020 | 01:16

Եվ­րո­պա­կան թոփ ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի ներ­քին հան­դի­պում­նե­րը որ­քան էլ հզոր, այ­դու­հան­դերձ, եվ­րո­պա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լի թիմ մեկ խա­ղար­կու­թյունն ա­ռանձ­նա­հա­տուկ կշիռ ու­նի։ Նշենք, թե մեկ ու­թե­րորդ եզ­րա­փակ­չում որ թի­մերն են զույգ կազ­մել՝ ար­դեն իսկ այս փու­լում ֆուտ­բո­լա­սե­րին վե­րա­պա­հե­լով գլ­խա­վոր եզ­րա­փակ­չի հնա­րա­վոր բերկ­րանք։ Այս­պես՝ ու­ժե­րով չափ­վե­լու են Մեն­խենգ­լադ­բա­խի «Բո­րու­սիա»-«Ման­չեստր Սի­թի», «Լա­ցիո»-«Բա­վա­րիա», Մադ­րի­դի «Աթ­լե­տի­կո»-«Չել­սի», «Լայպ­ցիգ»-«Լի­վեր­պուլ», «Պոր­տու»-«Յու­վեն­տուս», «Բար­սե­լոն»-«Պա­րի Սեն Ժեր­մեն», «Սևի­լիա»-Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիա», «Ա­տա­լան­տա»-Մադ­րի­դի «Ռեալ» զույ­գե­րը։


Հաս­կա­նա­լի է, որ այս դի­մա­կա­յու­թյուն­նե­րից ցան­կա­ցա­ծը հե­տաքր­քիր է յու­րո­վի, բայց որ ար­դեն իսկ այս փու­լից ճամպ­րուկ­նե­րը կա­պե­լու է կա՛մ «Բար­սե­լո­նը», կա՛մ «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նը», ցա­վա­լի է։
Ա­ռա­ջին խա­ղե­րի ա­կա­նա­տե­սը կլի­նենք ար­դեն նոր տար­վա փետր­վար ամ­սին։ 17-ին կմր­ցեն «Բար­սե­լոն»-«Պա­րի Սեն Ժեր­մեն», «Լայպ­ցիգ»-«Լի­վեր­պուլ», 18-ին՝ «Պոր­տու»-«Յու­վեն­տուս», «Սևի­լիա»-Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիա» զույ­գե­րը։
Գլ­խա­վոր եզ­րա­փա­կի­չը նա­խա­տես­ված է մա­յի­սի 29-ին։

Մարտին ՀՈՒՐԻԽԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 10573

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ