Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • «Գութանը» սահմանապահ Տավուշում

  «Գութանը» սահմանապահ Տավուշում

  20.09.2020| 13:16
  «Այս տարի «Գութան» Հայաստանի ավանդական երգի-պարի ամենամյա փառատոնը տեղի կունենա սեպտեմբերի 25-26-ը, Տավուշի մարզի սահմանապահ 13 համայնքներում՝ Բաղանիս, Կոթի, Բերդավան, Ոսկեպար, Բերքաբեր, Վազաշեն, Պառավաքար, Այգեպար, Ներքին Կարմիրաղբյուր, Արծվաբերդ, Մովսես, Այգեպար, Չինարի և Բերդ քաղաքում», - փառատոնի իրականացման մասին տեղեկացնում է փառատոնի հիմնադիր-ղեկավար, ՀՀ վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանը:
 • Մենք գիտենք, թե ինչպես է պետք արդիականացնել կրթական համակարգը. «Ազգային օրակարգ»

  Մենք գիտենք, թե ինչպես է պետք արդիականացնել կրթական համակարգը. «Ազգային օրակարգ»

  18.09.2020| 11:41
  «Ազգային օրակարգ» կուսակցությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ անդրադառնում է կրթական ոլորտի բարեփոխումներին:
 • Ռեփերին պատկանող 6 դոլարանոց թագը վաճառվել է 600 հազար դոլարով

  Ռեփերին պատկանող 6 դոլարանոց թագը վաճառվել է 600 հազար դոլարով

  18.09.2020| 11:31
  Sotheby's աճուրդի տունը «պատմական» թագ է վաճառել: Luxurylaunches.com հարթակի փոխանցմամբ՝ ամերիկացի ռեփեր The Notorious B.I.G.-ին պատկանող պլաստմասե թագն աճուրդի ժամանակ վաճառել է 600 հազար դոլարով:
 • Գե­ղար­վես­տա­կան վա­վե­րագ­րու­թ­յուն­ներ կամ «Նա­մակ­ներ պա­րե­տին»

  Գե­ղար­վես­տա­կան վա­վե­րագ­րու­թ­յուն­ներ կամ «Նա­մակ­ներ պա­րե­տին»

  18.09.2020| 01:31
  Գրա­կա­նա­գետ, «Զան­գակ» հրա­տա­րակ­չու­թյան գրա­կան ծրագ­րե­րի հա­մա­կար­գող, «Նա­մակ­ներ պա­րե­տին» նա­խագ­ծի հե­ղի­նակ ՀԱՅԿ ՀԱՄ­ԲԱՐ­ՁՈՒ­ՄՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք ա­միս­ներ ա­ռաջ հայ­տա­րար­ված պատմ­վածք­նե­րի մր­ցույ­թի մա­սին, ո­րի ար­դյուն­քում ըն­թեր­ցո­ղի սե­ղա­նին է դր­վել «Նա­մակ­ներ պա­րե­տին» ժո­ղո­վա­ծուն։
 • «Իմ ճոխ այ­գում մր­գա­քաղ է»

  «Իմ ճոխ այ­գում մր­գա­քաղ է»

  18.09.2020| 01:29
  Բևե­ռա­խույզ, ճա­նա­պար­հորդ, դի­վա­նա­գետ, գիտ­նա­կան, աշ­խար­հագ­րա­գետ, ազ­գագ­րա­գետ, կեն­սա­բան, բազ­մա­թիվ գր­քե­րի հե­ղի­նակ, մեր ժո­ղովր­դի մեծ բա­րե­կամ Ֆրի­տյոֆ Նան­սե­նին, ում, հա­վա­նա­բար, կա­րե­լի է հա­մա­րել 20-րդ դա­րի ա­ռա­ջին ի­րա­վա­պաշտ­պա­նը, ըստ ար­ժան­վույն է ներ­կա­յաց­նում իմ նախ­կին հա­մա­քա­ղա­քա­ցի ՖԵ­ԼԻՔՍ ԲԱԽ­ՉԻ­ՆՅԱ­ՆԸ:
 • Հրա­շա­լի Ժորժ. ազն­վա­կան խեն­թը` երկ­րից օ­տար­ված

  Հրա­շա­լի Ժորժ. ազն­վա­կան խեն­թը` երկ­րից օ­տար­ված

  18.09.2020| 01:27
  Նշա­նա­վոր բե­մադ­րիչ Ա­լեք­սանդր Թաի­րո­վը նրա մա­սին գրել է այս­պես. «Յա­կու­լո­վը շր­ջա­պատ­ված էր թշ­նա­մա­կան օ­ղա­կով։ Յա­կու­լո­վը մար­տիկ-մե­նա­կյաց էր։ Ա­ռաս­պե­լա­կան աս­պե­տի նման նա հաղ­թա­հա­րում էր ար­գել­քը, ու միևնույն պա­հին այդ նույն տե­ղում հայ­տն­վում էին հա­րյու­րա­վոր ու­րիշ ար­գելք­ներ»։
 • Խա­նի մահն ու կյան­քը

  Խա­նի մահն ու կյան­քը

  18.09.2020| 01:17
  «Պատ­վո Լե­գեո­նը» (Ordre national de la Lռgion d'honneur) Ֆրան­սիա­յի ազ­գա­յին շքան­շանն է, ո­րը հիմ­նել է Նա­պո­լեոն Բո­նա­պար­տը 1802 թ. մա­յի­սի 19-ին: Այն շնոր­հում է Ֆրան­սիա­յի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հը՝ Մեծ մա­գիստ­րո­սը, զին­վո­րա­կան ու քա­ղա­քա­ցիա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի հա­մար: Շքան­շա­նը, որն ու­նի հինգ աս­տի­ճան, ֆրան­սիա­կան պե­տու­թյան կարևո­րա­գույն ինս­տի­տուտ­նե­րից և խոր­հր­դա­նի­շե­րից մեկն է:
 • «Մենք Աս­տու­ծոյ փառք կու տանք, որ հայ­րե­նի­քը կը մնայ հայ­րե­նիք եւ մեր մնա­յուն հաս­ցէն»

  «Մենք Աս­տու­ծոյ փառք կու տանք, որ հայ­րե­նի­քը կը մնայ հայ­րե­նիք եւ մեր մնա­յուն հաս­ցէն»

  18.09.2020| 01:09
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը Աստ­«Ի­րա­տե­սի» հյու­րը Աստ­վա­ծա­բա­նու­թյան մա­գիստ­րոս, Բեյ­րու­թի Հայ­կա­զյան հա­մալ­սա­րա­նի նա­խա­գահ, վե­րա­պատ­վե­լի դոկ­տոր ՓՈԼ ՀԱՅ­ՏՈՍ­ԹԵԱՆՆ է:վա­ծա­բա­նու­թյան մա­գիստ­րոս, Բեյ­րու­թի Հայ­կա­զյան հա­մալ­սա­րա­նի նա­խա­գահ, վե­րա­պատ­վե­լի դոկ­տոր ՓՈԼ ՀԱՅ­ՏՈՍ­ԹԵԱՆՆ է:
 • Ո՞վ է պա­տաս­խան տա­լու

  Ո՞վ է պա­տաս­խան տա­լու

  18.09.2020| 01:03
  Վե­պի վեր­նա­գիրն իսկ «ակն­կա­լում է» հս­տակ պա­տաս­խան, հատ­կա­պես մի գրո­ղի կող­մից հար­ցադր­ված, տվյալ դեպ­քում վի­պա­սա­նի, ինչ­պի­սին ՆԵՐՍԵՍ ԽԱ­ՌԱ­ՏՅԱՆՆ է
 • Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  Իշխա­նու­թ­յու­նում ար­դեն բևեռ­նե­րի պայ­քար է

  18.09.2020| 00:41
  ԿԳՄՍ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի շուրջ զար­գա­ցում­նե­րը հե­տաքր­քիր ըն­թացք են ար­ձա­նագ­րում։ Սկզ­բում Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը նրան սե­փա­կան «մարմ­նով» ծած­կեց՝ հայ­տա­րա­րե­լով, թե ողջ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյունն իր վրա է վերց­նում, հի­մա, սա­կայն, լռում է։