• Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ը և Մո­բիԴ­րամ-ը` օն­լայն գնում­նե­րի և «Սև ուր­բա­թի» կի­զա­կե­տում

  Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ը և Մո­բիԴ­րամ-ը` օն­լայն գնում­նե­րի և «Սև ուր­բա­թի» կի­զա­կե­տում

  29.11.2019| 03:38
  Նո­յեմ­բե­րի ա­մե­նաս­պաս­ված օր­վան՝ «Սև ուր­բա­թին» ըն­դա­ռաջ, «Ար­մե­նիա Մա­րիոթ» հյու­րա­նո­ցում տե­ղի է ու­նե­ցել օն­լայն գնում­նե­րի փա­ռա­տոն, ո­րի գլ­խա­վոր գոր­ծըն­կերն էր Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ը: Փա­ռա­տո­նին ներ­կա­յաց­ված էր նաև Մո­բիԴ­րամ-ը՝ Վի­վա­Սել-ՄՏՍ-ի ֆի­նան­սավ­ճա­րա­յին դուստր ըն­կե­րու­թյու­նը: Օն­լայն գնում­նե­րի փա­ռա­տոնն ար­դեն եր­րորդ տա­րին է, ինչ կազ­մա­կերպ­վում է «Գլոբ­բինգ»-ի կող­մից:
 • «Տն­տե­սա­կան հատ­վա­ծի զար­գաց­ման ֆի­նան­սա­վոր­ման բե­ռի մեծ մա­սը ըն­կել է առևտրա­յին բան­կե­րի վրա»

  «Տն­տե­սա­կան հատ­վա­ծի զար­գաց­ման ֆի­նան­սա­վոր­ման բե­ռի մեծ մա­սը ըն­կել է առևտրա­յին բան­կե­րի վրա»

  29.11.2019| 02:00
  «Էս­պես բա՞ն կլի­նի. հայ­տա­րա­րում են մի տո­կո­սադ­րույք, գնում ես բանկ, պարզ­վում է ու­րիշ տո­կո­սադ­րույք է գոր­ծում»,- բո­ղո­քում են մար­դիկ` ի­րենց խաբ­ված զգա­լով։ Ի դեպ, այս խն­դի­րը իս­կա­պես կա և նոր չէ, տա­րի­նե­րով ա­վան­դա­բար շա­րու­նակ­վում է։ Ի՞նչ պետք է ա­նել այս ո­լոր­տում, որ խոս­քը գոր­ծից չտար­բեր­վի։ Այս և տն­տե­սու­թյուն-բանկ փոխ­հա­րա­բե­րու­թյան շուրջ զրու­ցե­ցինք Հա­յաս­տա­նի բան­կե­րի միու­թյան նա­խա­գահ ՄՀԵՐ ԱԲ­ՐԱ­ՀԱ­ՄՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Երևա­նի 2020-ի բյու­ջեն նույն­պես հե­ղա­փո­խա­կա­նու­թ­յամբ աչ­քի չի ընկ­նում

  Երևա­նի 2020-ի բյու­ջեն նույն­պես հե­ղա­փո­խա­կա­նու­թ­յամբ աչ­քի չի ընկ­նում

  26.11.2019| 00:34
  2020 թ. պե­տա­կան բյու­ջեից հե­տո տն­տե­սա­գետ­նե­րի ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում այժմ էլ Երևա­նի հա­ջորդ տար­վա բյու­ջեն է, ո­րը նույն­պես հե­ղա­փո­խա­կա­նու­թյամբ աչ­քի չի ընկ­նում:
 • Հի­մա էլ՝ «կմախք­նե­րի» հանձ­նում

  Հի­մա էլ՝ «կմախք­նե­րի» հանձ­նում

  26.11.2019| 00:12
  Երբ երկ­րիդ վար­չա­պե­տի հա­մար ա­մե­նա­կարևոր գոր­ծը ավ­տո­մե­քե­նա­նե­րի հնա­մաշ թափ­քե­րը (կմախք­նե­րը) որ­պես մե­տա­ղի ջար­դոն հանձ­նե­լու հարցն է, կա­րող ենք ընդ­հան­րա­պես մո­ռա­նալ կա­ռա­վար­ման որևէ օ­ղա­կի ար­դյու­նա­վետ աշ­խա­տան­քի մա­սին։
 • Սիրելիներին հնարավոր է նաև առանց հպվելու շոշափել

  Սիրելիներին հնարավոր է նաև առանց հպվելու շոշափել

  24.11.2019| 13:46
  Սիրելի մարդկանց հնարավոր կլինի շոշափել ու զգալ տարածությունից։ Ինժեներները հատուկ տեխնոլոգիայիով անլար «մաշկ» են ստեղծել, որ հնավարություն է տալիս հեռավորությանից շոշափելու զգացողություն առաջացնել։
 • Կա ավելի լուրջ խնդիր, քան հնարավոր ռեցեսիան

  Կա ավելի լուրջ խնդիր, քան հնարավոր ռեցեսիան

  23.11.2019| 12:26
  Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը (ՏՀԶԿ), որի շտաբ-բնակարանը Փարիզում է, հրապարակել է նոր կանխատեսումներ, որ որոշ նահանջ են աճի սպառնալիքների կանոնավոր նախազգուշացումներից՝ ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերությունների լարվածության պատճառով, ներդրումների ու առևտրային հոսքերի պակասից:
 • Ամե­նա­մեծ առևտրի կենտ­րո­նը մե­ծա­գույն խն­դիր­ներ է ա­ռա­ջաց­նում բնա­կիչ­նե­րի հա­մար

  Ամե­նա­մեծ առևտրի կենտ­րո­նը մե­ծա­գույն խն­դիր­ներ է ա­ռա­ջաց­նում բնա­կիչ­նե­րի հա­մար

  22.11.2019| 01:19
  Գա­յի պո­ղո­տա­յում բաց­ված «Մե­գա­մոլ Ար­մե­նիա» առևտրի և ժա­ման­ցի կենտ­րո­նը իս­կա­կան պա­տու­հաս է դար­ձել Նոր Նոր­քի բնա­կիչ­նե­րի հա­մար։
 • Ծաղ­կա­ձո­րը` հա­րուստ­նե­րի հանգս­տ­յան գո­տի

  Ծաղ­կա­ձո­րը` հա­րուստ­նե­րի հանգս­տ­յան գո­տի

  22.11.2019| 00:49
  Մաս­նա­վո­րի ձեռ­քից` պե­տու­թյա­նը, պե­տու­թյու­նից` մաս­նա­վո­րին, կամ «գու­մա­րե­լի­նե­րի տե­ղա­փո­խու­թյու­նից գու­մա­րը չի փոխ­վում» սկզ­բունքն է գոր­ծում։ Մաք­սա­յին կո­մի­տեի նախ­կին նա­խա­գահ Ար­մեն Ա­վե­տի­սյա­նի սե­փա­կա­նու­թյուն հան­դի­սա­ցող Ծաղ­կա­ձո­րի «Գոլ­դեն փե­լես» հյու­րա­նո­ցա­յին հա­մա­լի­րը, ո­րը պե­տա­կա­նաց­վել էր, կր­կին կմաս­նա­վո­րեց­վի։
 • Բաց նա­մակ ՀՀ վար­չա­պետ Նիկոլ Փաշինյանին

  Բաց նա­մակ ՀՀ վար­չա­պետ Նիկոլ Փաշինյանին

  19.11.2019| 15:06
  Ար­դեն 20 տա­րի է, ինչ բիզ­նես գոր­ծու­նեու­թյուն եմ ի­րա­կա­նաց­նում Մայր հայ­րե­նի­քում. 1999 թ. ստեղ­ծե­լով «ՍՊՍ Սի­գա­րոն» ըն­կե­րու­թյու­նը՝ ա­ռա­ջին­նե­րից մե­կը տաս­նյակ մի­լիո­նա­վոր դո­լար­ներ ներդ­նե­լով հայ­րե­նա­կան տն­տե­սու­թյան մեջ, քան­զի որ­պես հայ մարդ հա­մա­րում եմ, որ Հա­յաս­տա­նը աշ­խար­հի բո­լոր հա­յե­րի հայ­րե­նիքն է, և յու­րա­քան­չյուրս ու­նի պարտ­քի ու պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան իր բա­ժի­նը նրա ճա­կա­տագ­րի հան­դեպ, ին­չը ազ­դե­ցիկ նա­խա­պայ­ման է հան­դի­սա­ցել ըն­կե­րու­թյու­նը մայր հայ­րե­նի­քում հիմ­նադ­րե­լուն
 • «Խե­լա­ցի է­կո­գո­մե­րի» և ո­լոր­տի ոչ այն­քան խե­լա­ցի կա­ռա­վա­րիչ­նե­րի մա­սին

  «Խե­լա­ցի է­կո­գո­մե­րի» և ո­լոր­տի ոչ այն­քան խե­լա­ցի կա­ռա­վա­րիչ­նե­րի մա­սին

  19.11.2019| 01:28
  Փոր­ձեմ տրա­մա­բա­նա­կան կապ ստեղ­ծել վար­չա­պե­տի դի­տարկ­ման և հոդ­վա­ծիս վեր­նագ­րի միջև վի­ճա­կագ­րա­կան մի­ջին հա­յի դիր­քե­րից: