ReAnimania 2019
 
 • «Քր­դե­րի հար­ցում Թուր­քիա­յի և Սի­րիա­յի շա­հերն այս պա­հին հա­մընկ­նում են»

  «Քր­դե­րի հար­ցում Թուր­քիա­յի և Սի­րիա­յի շա­հերն այս պա­հին հա­մընկ­նում են»

  15.10.2019| 00:29
  «Սի­րիա­յի տա­րած­քում այժմ տե­ղի է ու­նե­նում այն, ին­չի մա­սին թուր­քա­կան կող­մը ե­րեք ա­միս ա­ռաջ զգու­շաց­րել էր։ Այս ա­մենն անս­պա­սե­լի չէ։ Մի­ջազ­գա­յին աղ­մու­կը, որ ա­ռա­ջա­ցել է այս հար­ցի շուրջ, ըն­դա­մե­նը ձևա­կան բնույթ է կրում։ Թուր­քիան դեռ ե­րեք ա­միս ա­ռաջ զգու­շաց­րել էր, որ սկ­սե­լու է ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը և սպա­սում է ա­մե­րի­կյան կող­մի հս­տակ պա­տաս­խա­նին։
 • Դրժած խոս­տում­նե­րի բա­րա­թը
 • Ախպոր ախ­պեր­ներն էլ չեն օգ­նի

  Ախպոր ախ­պեր­ներն էլ չեն օգ­նի

  15.10.2019| 00:24
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի տն­տե­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը կար­ծես կա­մաց-կա­մաց վե­րա­դառ­նում է ի­րա­կա­նու­թյուն։ Օ­րերս Ա­րա­գա­ծոտ­նի մար­զում ըն­թա­ցող ներդ­րու­մա­յին բիզ­նես հա­մա­ժո­ղո­վում նա հայ­տա­րա­րեց, թե Հա­յաս­տա­նում ընդ­դի­մա­դիր և իշ­խա­նա­մետ գոր­ծա­րար­նե­րի բա­ժա­նում չկա, ա­պա հա­վե­լեց. «Գոր­ծա­րար­նե­րի շր­ջա­նում մենք ընդ­հան­րա­պես չու­նենք թշ­նա­մի­ներ, բո­լոր գոր­ծա­րար­նե­րին հա­մա­րում ենք մեր դաշ­նա­կի­ցը»։
 • ԵԱՏՄ-ի տա­րօ­րի­նակ գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վը՝ Երևա­նում

  ԵԱՏՄ-ի տա­րօ­րի­նակ գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վը՝ Երևա­նում

  15.10.2019| 00:22
  Հայ­կա­կան բազ­մա­թիվ ԶԼՄ-ներ հա­ղոր­դել են, որ երբ «Դվի­նում» Փա­շի­նյա­նը Պու­տի­նից ի­մա­ցավ, որ նա հան­դի­պե­լու է Քո­չա­րյա­նի կնոջ հետ, շփոթ­մուն­քի մեջ ըն­կավ ու մի լավ «խմեց»։
 • Հրաշք­նե­րի դաշտ

  Հրաշք­նե­րի դաշտ

  15.10.2019| 00:22
  Մեր հարևան Թուր­քիան պա­տե­րազմ է սկ­սել Սի­րիա­յում, որ բո­լորն ան­վա­նում են ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն՝ պահ­պա­նե­լով պաշ­տո­նա­կան ձևա­կեր­պու­մը, ո­րով­հետև Ան­կա­րան Դա­մաս­կո­սին պա­տե­րազմ չի հայ­տա­րա­րել: Բայց դա խնդ­րի էու­թյու­նը չի փո­խում. Սի­րիա­յի հյու­սի­սում պա­տե­րազմ է, ո­րի ժա­մա­նակ մեռ­նում են ոչ միայն զին­վոր­նե­րը, այլև խա­ղաղ բնա­կիչ­նե­րը, որ չեն հե­ռա­ցել ի­րենց տնե­րից:
 • Ինչ են խո­սել Նի­կոլն ու «կիր­թը»

  Ինչ են խո­սել Նի­կոլն ու «կիր­թը»

  15.10.2019| 00:16
  Սի­րիա­յի հյու­սիս-արևել­քում ըն­թա­ցող զար­գա­ցում­նե­րին զու­գա­հեռ ան­տե­սա­նե­լի ակ­տի­վու­թյուն է նկատ­վում նաև Ղա­րա­բա­ղյան հար­ցում: Գոր­ծըն­թաց­ներն ա­ռայժմ ըն­թա­նում են գոր­գի տակ, այ­նու­հան­դերձ, «վե­րե­լա­կա­յին» շփում­ներն ար­ձա­նագ­րում են` ձևա­չա­փա­յին փո­փո­խու­թյան տար­րեր ևս առ­կա են:
 • Պաշ­տո­նը նաև լրագ­րող­նե­րի հար­ցե­րին «դի­մադ­րե­լու» կա­րո­ղու­թ­յուն է

  Պաշ­տո­նը նաև լրագ­րող­նե­րի հար­ցե­րին «դի­մադ­րե­լու» կա­րո­ղու­թ­յուն է

  15.10.2019| 00:14
  Ման­դատ ու պաշ­տոն ստա­ցող­ներն ինչ­քան էլ օքս­ֆորդ­ներ ու քեմբ­րիջ­ներ ա­վար­տեն, ե­թե փորձ չու­նեն, ճա­նա­պարհ չեն ան­ցել, չեն ըն­կել ու բարձ­րա­ցել, գրե­թե անհ­նար է, որ լավ կա­ռա­վա­րիչ լի­նեն:
 • «Ժա­մա­նա­կին Փա­շի­ն­յա­նը մե­ղադ­րում էր Ռու­սաս­տա­նին ապ­րի­լ­յան պա­տե­րազ­մը հրահ­րե­լու հա­մար, հի­մա ռուս­նե­րին հրա­պա­րա­կա­յին շո­ղո­քոր­թում է»

  «Ժա­մա­նա­կին Փա­շի­ն­յա­նը մե­ղադ­րում էր Ռու­սաս­տա­նին ապ­րի­լ­յան պա­տե­րազ­մը հրահ­րե­լու հա­մար, հի­մա ռուս­նե­րին հրա­պա­րա­կա­յին շո­ղո­քոր­թում է»

  15.10.2019| 00:08
  Հա­յաս­տա­նը ապ­րում է եր­կու ծայ­րա­հե­ղու­թյուն­նե­րի շր­ջապ­տույ­տում։ Մի կող­մից փո­ղոց փա­կե­լով իշ­խա­նու­թյան ե­կած ան­ձինք ար­ցա­խյան ա­զա­տա­մար­տը ստո­րա­դա­սե­ցին «հե­ղա­փո­խու­թյա­նը», գե­նե­րա­լին հա­մա­րե­ցին «խու­լի­գան», մյուս կող­մից էլ դր­սում «պաշտ­պան­վում» են ազ­գա­յին հե­րո­սի «գոր­ծով»։
 • Աղոթարան

  Աղոթարան

  15.10.2019| 00:05
  Խո­նար­հում ենք մեր հի­վանդ հո­գին Ոտ­նե­րիդ ա­ռաջ: Հա­նիր մեզ տիղ­մից, Ձեռք­բե­րում­նե­րը հո­ղով մի՛ ծած­կիր Հա­նա­պազ գործ­վող մեղ­քե­րի հա­մար...
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  15.10.2019| 00:04
  «Այս ժո­ղո­վուր­դը մոտ է ինձ իր բե­րա­նով, իր շր­թունք­նե­րով է մե­ծա­րում ինձ, բայց սր­տով հե­ռա­ցել ու մե­կու­սա­ցել է ինձ­նից. զուր է ինձ պաշ­տում, մարդ­կանց պատ­վի­րան­ներն ու վար­դա­պե­տու­թ­յուն­ներն է ու­սու­ցա­նում։ Դրա հա­մար ես էլ պի­տի փո­խեմ այդ ժո­ղովր­դին, պի­տի այ­լա­փո­խեմ նրան, պի­տի կորց­նեմ ի­մաս­տուն­նե­րի ի­մաս­տու­թ­յու­նը և ար­հա­մար­հեմ խորհր­դա­կան­նե­րի խոր­հուրդ­նե­րը»։