«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Ջիվան Գասպարյան կրտսերը նոր ծրագրեր ունի

  Ջիվան Գասպարյան կրտսերը նոր ծրագրեր ունի

  31.07.2020| 12:07
  Այս ընթացքում ես գտնվել եմ Հայաստանում և ստեղծված իրավիճակին համապատասխան լուծումներ գտել: Մի քանի նոր գաղափարներ կան, որոնք արդեն իրագործման փուլում են: Առաջիկայում նախատեսվում է օնլայն համերգների մի նոր, հետաքրքիր և բարեգործական ծրագիր, որի համար մեր տանը պատրաստել ենք հարթակ:
 • Պուտինի վստահության վարկանիշը հուլիսին՝ 23%

  Պուտինի վստահության վարկանիշը հուլիսին՝ 23%

  31.07.2020| 10:30
  Հուլիսին Վլադիմիր Պուտինի վստահության վարկանիշը անկում է ապրել մինչև 23%՝ հաղորդել է Լևադա կենտրոնը հուլիսի 29-ին: Սոցիոլոգիական ընկերության արխիվի տվյալներով՝ դա պատմական նվազագույն ցուցանիշ է ՌԴ նախագահի համար:
 • Տնտեսությունը օգնություն է պահանջում

  Տնտեսությունը օգնություն է պահանջում

  31.07.2020| 10:25
  «Հյուսիսային հոսք-2»-ի կառուցման մասնակից ընկերությունները կոչ են անում քաղաքական պատասխան տալ Վաշինգտոնին: Նրանց կարծիքով՝ գազատարի կառուցման ավարտումը «եվրոպական ինքնիշխանության հարց է»՝ գրում են Անդրեաս Միմը և Յոնաս Յանսենը Frankfurter Allgemeine Zeitung-ում:
 • Փո­խա­դարձ վնա­սե­լու մի­տու­մով

  Փո­խա­դարձ վնա­սե­լու մի­տու­մով

  31.07.2020| 02:12
  Կո­րո­նա­վի­րու­սը՝ կո­րո­նա­վի­րուս, իր ծանր ու զզ­վե­լի հե­տևանք­նե­րով, ա­կումբ­նե­րի ֆի­նան­սա­կան մի­ջոց­նե­րի զգա­լի կո­րուստ­նե­րով, այ­դու­հան­դերձ, տրանս­ֆե­րա­յին ա­մա­ռա­յին պա­տու­հա­նը խոս­տա­նում է գոր­ծարք­նե­րով հա­րուստ լի­նել։
 • Վեր­ջի­նի սպա­սու­մով

  Վեր­ջի­նի սպա­սու­մով

  31.07.2020| 01:58
  Նախ ա­սենք, որ եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի հինգ ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րից չորսն ա­վարտ­ված է, փաս­տա­ցի մնա­ցել ենք սկու­դե­տեի սպա­սու­մով, իսկ այն, ինչ կա­տար­վում է այս­տեղ, խո­շոր հաշ­վով ար­դեն իսկ մեկ ան­գամ ան­ցած բան է։
 • Տղմուտ գե­տից` կա­ռափ­նա­րան (ու­ղերձ­ներ ընդ­դի­մու­թ­յա­նը)

  Տղմուտ գե­տից` կա­ռափ­նա­րան (ու­ղերձ­ներ ընդ­դի­մու­թ­յա­նը)

  31.07.2020| 01:50
  Դուք երբևէ լսել-տե­սե՞լ եք, որ ՀՀ վե­րին ա­տյան­նե­րը (կա­ռա­վա­րու­թյուն, Երևա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րան, ՀՀ ոս­տի­կա­նու­թյուն) կե­նաց-մա­հու պայ­քար մղեն հա­նուն հան­րա­յին կյան­քի ա­ռող­ջաց­ման։ Չկա՛ նման բան։ Այ­նինչ դա նրանց սուրբ պար­տա­կա­նու­թյունն է։
 • Պատ­մա­կան հա­մ­այ­նա­պատ­կերն ու ան­ձի եր­կա­տու­մը «Սև կո­թո­ղը» վե­պում

  Պատ­մա­կան հա­մ­այ­նա­պատ­կերն ու ան­ձի եր­կա­տու­մը «Սև կո­թո­ղը» վե­պում

  31.07.2020| 01:46
  «Է­դիթ Պրինտ» հրա­տա­րակ­չու­թյու­նը բնագ­րից՝ գեր­մա­նե­րե­նից, հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­վուն­քով հա­յե­րեն է թարգ­մա­նում 20-րդ դա­րի ա­մե­նա­հայտ­նի հե­ղի­նակ­նե­րից մե­կի՝ Է­րիխ Մա­րիա Ռե­մար­կի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը։ Բո­լո­րո­վին վեր­ջերս լույս տե­սան Ռե­մար­կի եր­կու՝ «Սև կո­թո­ղը» և «Եր­կինքն ընտ­րյալ­ներ չու­նի» վե­պե­րը։
 • Մեկնարկել է Հայաստանի ստարտափ ակադեմիայի «Traction» ծրագրի առաջին շրջանը

  Մեկնարկել է Հայաստանի ստարտափ ակադեմիայի «Traction» ծրագրի առաջին շրջանը

  31.07.2020| 01:42
  Հա­յաս­տա­նի ստար­տափ ա­կա­դե­միան սկ­սել է «Traction» ծրագ­րի ա­ռա­ջին շր­ջա­նը: 10-շա­բա­թյա ծրա­գի­րը միտ­ված է օգ­նե­լու պրո­դուկտ ու­նե­ցող և ար­դեն իսկ ո­րո­շա­կի ար­դյունք­ներ գրան­ցած ստար­տափ­նե­րին ա­րա­գաց­նել ի­րենց ա­ճը և ներդ­րում­ներ ներգ­րա­վել։
 • Ընդ­դի­մու­թ­յունն էլ ո­րա­կով պի­տի լի­նի, որ իշ­խա­նու­թ­յան գա­լուց հե­տո ձեռ­քը կրա­կը չընկ­նես

  Ընդ­դի­մու­թ­յունն էլ ո­րա­կով պի­տի լի­նի, որ իշ­խա­նու­թ­յան գա­լուց հե­տո ձեռ­քը կրա­կը չընկ­նես

  31.07.2020| 01:41
  Նա­խորդ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին հա­ճախ էին քն­նա­դա­տում, թե այս կամ այն պաշ­տո­նյա­յին հե­ռաց­նում են աշ­խա­տան­քից պատ­ճառ­նե­րի մա­սին հա­սա­րա­կու­թյա­նը ոչ մի տե­ղե­կու­թյուն չտա­լով, կամ աղմ­կա­հա­րույց դեպ­քեր էին լի­նում ինչ-որ պաշ­տո­նյա­յի, մարզ­պե­տի շուրջ, իսկ նրանք շա­րու­նա­կում էին ա­մուր նս­տած մնալ ի­րենց ա­թոռ­նե­րին։
 • «Այս­տեղ բո­լոր սահ­ման­նե­րը վե­րա­ցած են՝ մայ­րա­պետ, բուժ­քույր, բժիշկ, տնօ­րեն»

  «Այս­տեղ բո­լոր սահ­ման­նե­րը վե­րա­ցած են՝ մայ­րա­պետ, բուժ­քույր, բժիշկ, տնօ­րեն»

  31.07.2020| 01:39
  Թթի հյութ, պաշ­տետ՝ թթի կամ խա­ղո­ղի հյու­թով ու ա­ղա­ցած ըն­կույ­զով, գրե­թե նույն բա­ղադ­րու­թյամբ սու­ջուխ, այս­պես կոչ­ված՝ Արևե­լյան քաղց­րա­վե­նիք։ Ա­ռանց հա­վե­լում­նե­րի այս ա­նու­շե­ղե­նը պատ­րաստ­վում է արևա­յին տեխ­նո­լո­գիա­յով, և արևի ճա­ռա­գայթ­նե­րի ազ­դե­ցու­թյու­նից սնն­դա­նյու­թե­րի մեջ ա­ռա­ջա­նում են վի­տա­մին­ներ, հատ­կա­պես D վի­տա­մին, որն ընդ­հան­րա­պես օգ­տա­կար է, կո­րո­նա­վի­րու­սի դեպ­քում ՝ ա­ռանձ­նա­պես։