«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Ժա­մա­նակն է, որ Թուր­քիան պատ­րաստ­վի «քա­ռա­կողմ ապ­տակ­նե­րի», ոչ թե մտա­ծի Ադր­բե­ջա­նին օգ­նե­լու մա­սին

  Ժա­մա­նակն է, որ Թուր­քիան պատ­րաստ­վի «քա­ռա­կողմ ապ­տակ­նե­րի», ոչ թե մտա­ծի Ադր­բե­ջա­նին օգ­նե­լու մա­սին

  31.07.2020| 00:53
  2020 թ. հու­նի­սին ու հու­լի­սին մենք հա­ճախ ենք գրել Թուր­քիա­յի հետ կապ­ված թե­մա­նե­րով։ Նույ­նիսկ այն հար­ցը, որ կով­կա­սյան թա­թար­ներն այս ամ­ռա­նը փոր­ձում էին զին­ված բա­խում­ներ սան­ձա­զեր­ծել Տա­վու­շի մար­զի սահ­մա­նին, այս կամ այն չա­փով կապ­ված էր Թուր­քիա­յի հետ, և մենք բա­վա­կան ման­րա­մասն նկա­րագ­րել ենք դա՝ բա­ցատ­րե­լով, թե ով և ինչ վար­կած­ներ է ա­ռաջ քա­շել սահ­մա­նա­մերձ մար­տե­րի կա­պակ­ցու­թյամբ։
 • Յու­ղի, ձվի, կաթ­նամ­թեր­քի, մսի դե­ֆի­ցիտ չի՞ լի­նի

  Յու­ղի, ձվի, կաթ­նամ­թեր­քի, մսի դե­ֆի­ցիտ չի՞ լի­նի

  31.07.2020| 00:45
  Covid-19-ը ար­դեն իր բա­ցա­սա­կան ազ­դե­ցու­թյու­նը թո­ղել է տն­տե­սու­թյան վրա։ Եվ քա­նի որ գյու­ղատն­տե­սու­թյու­նը այն կարևոր ո­լորտ­նե­րից է, ո­րը ա­պա­հո­վում է բնակ­չու­թյան պա­րե­նա­յին մթերք­նե­րի զգա­լի հատ­վա­ծը, ա­պա հե­տաքր­քիր է հաս­կա­նալ, թե այս պա­հին ինչ ի­րա­վի­ճակ է ո­լոր­տում։
 • Երբ լո­կալ սահ­մա­նա­յին բա­խու­մը վե­րած­վում է հա­մաշ­խար­հա­յին թրեն­դի

  Երբ լո­կալ սահ­մա­նա­յին բա­խու­մը վե­րած­վում է հա­մաշ­խար­հա­յին թրեն­դի

  31.07.2020| 00:43
  Թվում էր‚ թե հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նա­յին մի­ջա­դեպն ար­դեն հարթ­վել է‚ ի­րա­վի­ճա­կը հա­մե­մա­տա­բար կա­յուն է այն հատ­վա­ծում‚ որ­տեղ մի քա­նի օր ա­ռաջ մար­տեր էին ըն­թա­նում։ Սա­կայն ակն­հայտ է‚ որ տա­վու­շյան մի­ջա­դե­պը քա­ղա­քա­կան ա­ռու­մով ու աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան նշա­նա­կու­թյամբ հա­մաշ­խար­հա­յին ու­ժա­յին կենտ­րոն­նե­րի կող­մից ա­ռանձ­նա­կի ու­շադ­րու­թյան է ար­ժա­նա­ցել։
 • «Դի­մոր­դին մե­ղադ­րելն ա­պա­կա­ռու­ցո­ղա­կան հռե­տո­րա­բա­նու­թ­յուն է»

  «Դի­մոր­դին մե­ղադ­րելն ա­պա­կա­ռու­ցո­ղա­կան հռե­տո­րա­բա­նու­թ­յուն է»

  31.07.2020| 00:37
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է ԱԺ «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ԱՆՆԱ ԿՈՍ­ՏԱ­ՆՅԱ­ՆԸ։
 • «Իմ քայ­լը» քն­նար­կել է Հայկ Սարգ­ս­յա­նի ման­դա­տի հար­ցը

  «Իմ քայ­լը» քն­նար­կել է Հայկ Սարգ­ս­յա­նի ման­դա­տի հար­ցը

  31.07.2020| 00:33
  Պատ­գա­մա­վոր Հայկ Սարգ­սյա­նի կազ­մա­կեր­պած «փար­թիի» ման­րա­մաս­ներն ու­սում­նա­սի­րե­լու հա­մար «Իմ քայ­լը» խոր­հր­դա­րա­նա­կան խմ­բակ­ցու­թյու­նը «հե­տաքն­նու­թյուն» է սկ­սել:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  31.07.2020| 00:32
  ՀՀ անվ­տան­գու­թյան նոր ռազ­մա­վա­րու­թյան մեջ չկան ԼՂՀ բա­ռը և ԼՂՀ ժո­ղո­վուրդ բա­ռը, այլ կա ազ­գաբ­նակ­չու­թյուն: Սա բա­վա­կան հե­տաքր­քիր ձևով կապ­վում է ադր­բե­ջա­նա­կան հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցուց­չի վե­րա­կեն­դա­նա­նա­լու հան­գա­ման­քի հետ:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  31.07.2020| 00:30
  ...թե թի­մը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի տա­կից ա­վա­զա­հա­տի­կի նման սա­հում է. մի կող­մից ՍԴ դա­տա­վո­րի թեկ­նա­ծու­թյան խն­դի­րը, ո­րը բա­նակ­նե­րի է բա­ժա­նել ա­ռանց այն էլ մի կերպ զսպ­վող «Իմ քայ­լին», մյուս կող­մից Մա­կուն­ցի ծի­ծա­ղե­լի պահ­ված­քը` կապ­ված Զա­րե­հի որ­դի` «շիշ բռ­նող» Հայկ Սարգ­սյա­նի հետ, որն ա­ռանց այն էլ Նի­կո­լի «սև ցու­ցա­կում» էր, որ­պես պո­տեն­ցիալ ման­դա­տը վայր դնող, ո­րով­հետև բա­ցար­ձակ «պրիզ­նատ» չի գա­լիս որևէ մե­կին, այդ թվում և Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին։
 • Անո­րո­շու­թ­յու­նից տու­ժում են բո­լոր կող­մե­րը

  Անո­րո­շու­թ­յու­նից տու­ժում են բո­լոր կող­մե­րը

  31.07.2020| 00:29
  Այն, որ այս իշ­խա­նու­թյու­նը վի­ճա­հա­րույց խն­դիր­նե­րի շուրջ ո­րո­շում­ներ կա­յաց­նե­լուց խու­սա­փում է, նո­րու­թյուն չէ, հատ­կա­պես, երբ հար­ցը հա­սա­րա­կու­թյան շր­ջա­նում մեծ աղ­մուկ է ա­ռա­ջաց­նում։
 • «Այս իշ­խա­նու­թ­յունն ու­նի մեկ հա­յե­ցա­կարգ` հնա­րա­վո­րինս եր­կար մնալ իշ­խա­նու­թ­յան»

  «Այս իշ­խա­նու­թ­յունն ու­նի մեկ հա­յե­ցա­կարգ` հնա­րա­վո­րինս եր­կար մնալ իշ­խա­նու­թ­յան»

  31.07.2020| 00:27
  Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը սահ­մա­նին կա­տար­վող ի­րա­վի­ճա­կը ճի՞շտ են գնա­հա­տում։ Այս և այլ հար­ցե­րի շուրջ զրու­ցում ենք քաղ­տեխ­նո­լոգ ԱՐՄԵՆ ԲԱ­ԴԱ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նը հաղ­թեց ինքն ի­րեն

  Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նը հաղ­թեց ինքն ի­րեն

  31.07.2020| 00:24
  Հա­մա­ձայ­նեք, որ այս իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի վրա ա­մե­նա­շատ զայ­րա­ցած ու չա­րա­ցած պի­տի լի­նի երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նը։ Սա­կայն ա­րի ու տես, որ նա, գո­նե ար­տա­քուստ, այդ ա­մե­նից վեր է կանգ­նած։