Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  18.09.2020| 00:33
  Կար­ծում եմ, ժա­մա­նակն է՝ Սահ­մա­նադ­րու­թյամբ հս­տակ ամ­րագ­րել, որ հո­գե­կան լուրջ խն­դիր­ներ ու­նե­ցող ան­ձինք ի­րա­վունք չու­նե­ն զբա­ղեց­նե­լու քա­ղա­քա­կան բարձ­րա­գույն պաշ­տոն­ներ՝ վտան­գե­լով երկ­րի և ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի անվ­տան­գու­թյու­նը:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  18.09.2020| 00:32
  …թե ԼՀԿ-ն նա­խա­ձեռ­նեց ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի հրա­ժա­րա­կա­նի պա­հան­ջը խոր­հր­դա­րա­նում, բայց «մուշ­տի» կե­րավ ԲՀԿ-ն՝ իր ղե­կա­վա­րով հան­դերձ։
 • Փա­շի­ն­յան-Ծա­ռու­կ­յան հա­կա­մար­տու­թ­յու­նը կանգ չի առ­նի

  Փա­շի­ն­յան-Ծա­ռու­կ­յան հա­կա­մար­տու­թ­յու­նը կանգ չի առ­նի

  18.09.2020| 00:31
  Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի՝ ի ա­ջակ­ցու­թյուն կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի Facebook-ի գրա­ռու­մը, որն ուղ­ղա­կիո­րեն ուղղ­ված էր «Բար­գա­վաճ Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան ա­ռաջ­նորդ Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նին և նրա «մութ ան­ցյա­լին», վեր­ջի­նը չի լի­նի:
 • Տե­րը մենք ենք, դուք ա­ղետ եք

  Տե­րը մենք ենք, դուք ա­ղետ եք

  18.09.2020| 00:29
  Ճա­նաչ­ված հրա­պա­րա­կա­գիր, տն­տե­սա­կան մշա­կու­թա­բան ԽԱ­ՉԱ­ՏՈՒՐ ԴԱ­ԴԱ­ՅԱ­ՆԻ «Ա­յո, այ­սօր տե­րը ես եմ` հաղ­թա­նա­կած հա­յը ու չեմ ու­զում, որ վա­ղը թշ­նա­մին տեր դառ­նա» հոդ­վա­ծը («Ի­րա­տես» թիվ 57 (2020 թ.) հայ­կա­կան կյան­քի հա­րյու­րա­մյա վա­ղե­մու­թյան մի դր­վագ է, ո­րը հա­մա­հունչ է մեր օ­րե­րին։
 • Վտան­գա­վոր տա­րածք եք մտ­նում

  Վտան­գա­վոր տա­րածք եք մտ­նում

  18.09.2020| 00:27
  Քա­ղա­քա­կան բա­նա­վե­ճի նշա­ձողն այս իշ­խա­նու­թյունն այն­քան է ի­ջեց­րել, որ հասց­րել է մարդ­կանց անձ­նա­կան կյան­քը քրք­րե­լու և այդ ա­մե­նը ան­վր­դով հան­րայ­նաց­նե­լու աս­տի­ճա­նի։ Ե­թե այս ա­մենն ի­րա­կա­նաց­նի կա­ռա­վա­րու­թյան մի­ջին օ­ղա­կի մի չի­նով­նիկ, կա­րե­լի է «գյուղ չկա, որ շուն չլի­նի» տրա­մա­բա­նու­թյան մեջ հաս­կա­նալ, սա­կայն երբ դա ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կով (վար­չա­պետ, նա­խա­րար) է ի­րա­կա­նաց­վում, հաս­կա­նում ես, որ գործ ու­նես բո­լոր տա­բու­նե­րը, բա­րո­յա­կան ար­ժեք­նե­րը ան­տե­սող, ա­վե­լի ճիշտ՝ դրանք չու­նե­ցող և մարդ­կանց անձ­նա­կան տա­րած­քը ներ­խու­ժող խմ­բա­կի հետ։
 • «Ա­լեն Սի­մո­ն­յա­նի մա­թե­մա­տի­կա­կան հմ­տու­թ­յուն­նե­րի բա­ցա­կա­յութ­յան վրա չեմ զար­մա­նում»

  «Ա­լեն Սի­մո­ն­յա­նի մա­թե­մա­տի­կա­կան հմ­տու­թ­յուն­նե­րի բա­ցա­կա­յութ­յան վրա չեմ զար­մա­նում»

  18.09.2020| 00:23
  Իշ­խող ուժն Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ա­պա­ցու­ցեց, որ ար­դեն վա­ղուց կտր­վել է հան­րու­թյու­նից, ժո­ղովր­դից ու, առ­հա­սա­րակ, ի­րա­կա­նու­թյու­նից, այլևս հակ­ված չէ լսե­լու քա­ղա­քա­ցու ձայ­նը. ԱԺ-ում կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նին ան­վս­տա­հու­թյուն հայտ­նե­լու գոր­ծըն­թա­ցի հար­ցի քվեար­կու­թյան ա­վար­տից հե­տո «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում ա­սաց «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տան» խմ­բակ­ցու­թյան քար­տու­ղար ԳԵ­ՎՈՐԳ ԳՈՐ­ԳԻ­ՍՅԱ­ՆԸ:
 • Խորհր­դա­րա­նա­կան «բա­շի­ք­յարթ­մա­յի» վեր­ջը
 • Սի­րում եմ, ան­պա­րա­գիծ սի­րում եմ

  Սի­րում եմ, ան­պա­րա­գիծ սի­րում եմ

  18.09.2020| 00:17
  Գու­ցե Խաչ­վե­րա­ցի տոնն էր պատ­ճա­ռը, գու­ցե հա­սել եմ նիր­վա­նա­յի, գու­ցե հան­րա­հայտ «հո­գե­խան­գար­մուն­քի» փու­լին, կամ՝ պայ­ծա­ռա­տե­սու­թյան, չգի­տեմ: Գի­տեմ, որ արթ­նա­ցա ու հաս­կա­ցա, որ սի­րում եմ Ար­սեն Թո­րո­սյա­նին, ան­պա­րա­գիծ սի­րում եմ:
 • Շո­շի Ա­գոն

  Շո­շի Ա­գոն

  18.09.2020| 00:14
  Ար­գամ Սեր­գե­յի Հա­րու­թյու­նյա­նը հետ­մա­հու պարգևատր­վել է ԼՂՀ «Մար­տա­կան խաչ» 1-ին աս­տի­ճա­նի շքան­շա­նով, «Շու­շիի ա­զա­տագր­ման հա­մար» մե­դա­լով։
 • Մեր ան­կա­խու­թ­յան եր­կու­շաբ­թին

  Մեր ան­կա­խու­թ­յան եր­կու­շաբ­թին

  18.09.2020| 00:13
  Ե­րեք օ­րից Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում տոն է՝ ան­կա­խու­թյան օ­րը: Յու­րա­քան­չյուր պե­տու­թյան անձ­նագ­րի ա­մե­նա­կարևոր օ­րը մենք, սա­կայն, եր­բեք չենք նշել լիա­սիրտ ու հա­մե­րաշխ: