• Չի­նաս­տա­նին օգ­նու­թ­յուն կցու­ցա­բե­րե՞նք

  Չի­նաս­տա­նին օգ­նու­թ­յուն կցու­ցա­բե­րե՞նք

  14.02.2020| 02:22
  Չի­նաս­տանն այս օ­րե­րին օգ­նու­թյուն է ստա­նում տար­բեր եր­կր­նե­րից ու կա­ռույց­նե­րից՝ նոր տի­պի կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րե­լու հա­մար։
 • Ձևա­կան նա­խա­գա­հի քա­ղա­քա­կան հու­ղար­կա­վո­րու­թ­յու­նը պաշ­տո­նան­կու­թ­յան, թերևս նաև դա­տա­վա­րու­թ­յան տես­քով է լի­նե­լու

  Ձևա­կան նա­խա­գա­հի քա­ղա­քա­կան հու­ղար­կա­վո­րու­թ­յու­նը պաշ­տո­նան­կու­թ­յան, թերևս նաև դա­տա­վա­րու­թ­յան տես­քով է լի­նե­լու

  14.02.2020| 02:04
  Աս­ված է շատ հս­տակ` Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան պե­տա­կան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­նե­րի պահ­պա­նու­թյան ծա­ռա­յու­թյունն ի­րա­կա­նաց­նում է նաև Հա­յաս­տա­նում չորս ա­մե­նա­բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­նե­րի պահ­պա­նու­թյու­նը, մինչ­դեռ այդ չորսն էլ, ըստ էու­թյան, աշ­խա­տում են Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան դեմ:
 • Պատ­րաստ են երդ­վե­լու

  Պատ­րաստ են երդ­վե­լու

  14.02.2020| 01:49
  Ին­չու՞ ձեր ընտ­րած ՍԴ դա­տա­վոր Վա­հե Գրի­գո­րյանն աշ­խա­տան­քի չի գնում, բայց աշ­խա­տա­վարձ ստա­նում է։ Այս հար­ցին ի պա­տաս­խան «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ Նի­կո­լայ Բաղ­դա­սա­րյա­նը երդ­վեց. «Է­րե­խուս արևով եմ երդ­վում, գոր­ծի գնում է»։
 • 28-ից 26-ը միա­սե­ռա­կան էին

  28-ից 26-ը միա­սե­ռա­կան էին

  14.02.2020| 01:47
  Երևա­նում գոր­ծող «Ռո­տա­րի» մա­սո­նա­կան ուղղ­վա­ծու­թյամբ ա­կում­բի առն­չու­թյամբ մեզ հե­տաքր­քիր տե­ղե­կու­թյուն փո­խան­ցե­ցին։
 • «Հան­րաք­վեով ժո­ղո­վուրդն իր կար­ծի­քը պետք է ար­տա­հայ­տի այս հար­ցում և մե­կընդ­միշտ փա­կի բո­լոր սպե­կու­լ­յա­ցիա­նե­րի դռ­նե­րը»

  «Հան­րաք­վեով ժո­ղո­վուրդն իր կար­ծի­քը պետք է ար­տա­հայ­տի այս հար­ցում և մե­կընդ­միշտ փա­կի բո­լոր սպե­կու­լ­յա­ցիա­նե­րի դռ­նե­րը»

  14.02.2020| 01:30
  Նա­խօ­րեին նախ­կին օմ­բուդս­մեն Լա­րի­սա Ա­լա­վեր­դյա­նի, ի­րա­վա­պաշտ­պան Ա­վե­տիք Իշ­խա­նյա­նի և Ար­ցա­խի Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի նախ­կին պաշտ­պան Ռու­բեն Մե­լի­քյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյան տակ ստո­րագ­րած 132 ի­րա­վա­բան և ի­րա­վա­պաշտ­պան դի­մել էին նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նին՝ լուրջ մտա­հո­գու­թյուն­ներ ներ­կա­յաց­նե­լով ՍԴ-ի շուրջ ստեղծ­ված վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րի առն­չու­թյամբ։ Ի­րա­վա­պաշտ­պան հա­մայն­քը հոր­դո­րում էր նա­խա­գա­հին մաս­նա­կից չդառ­նալ այդ հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցին։
 • Իշխա­նու­թ­յան հա­մար ան­ցան­կա­լի «Ոչ»-ը

  Իշխա­նու­թ­յան հա­մար ան­ցան­կա­լի «Ոչ»-ը

  14.02.2020| 01:23
  Երևում է՝ իշ­խա­նու­թյան հա­մար հան­րաք­վեն իս­կա­կան գլ­խա­ցա­վանք է դառ­նա­լու։ Որ­քան էլ փոր­ձեն հեր­քել, թե դա իշ­խա­նու­թյան վս­տա­հու­թյան հան­րաք­վե չէ, միևնույն է, այն իշ­խա­նու­թյան հա­մար յու­րա­հա­տուկ ին­դի­կա­տոր է լի­նե­լու։ Սա­կայն մինչ այդ երկ­րում քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի դա­սա­վո­րու­թյու­նը «տպա­վո­րիչ» է։
 • Հան­րաք­վեն էլ նույն տրա­մա­բա­նու­թ­յամբ

  Հան­րաք­վեն էլ նույն տրա­մա­բա­նու­թ­յամբ

  14.02.2020| 01:00
  Ե­րեք օ­րից՝ փետր­վա­րի 17-ին, մեկ­նար­կե­լու է Սահ­մա­նադ­րու­թյու­նում փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վեի քա­րո­զար­շա­վը։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, իշ­խա­նու­թյունն իր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րին հա­վա­տա­րիմ է մնա­լու և չի շեղ­վե­լու նախ­կին ու­ղուց։
 • Ի՞նչ փո­ղե­րով են «աղ­քատ­նե­րը» գրա­սե­ն­յակ­ներ բա­ցում

  Ի՞նչ փո­ղե­րով են «աղ­քատ­նե­րը» գրա­սե­ն­յակ­ներ բա­ցում

  14.02.2020| 00:22
  Օ­րերս Երևա­նի կենտ­րո­նում բաց­վել է «Սո­ցիա­լա­կան շար­ժում» կոչ­վող մի նա­խա­ձեռ­նու­թյան ար­դեն եր­րորդ գրա­սե­նյա­կը, ո­րը, ինչ­պես շարժ­ման ակ­տի­վիստ­ներն են հայ­տա­րա­րում, զբաղ­վե­լու է արհ­միու­թե­նա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի, ա­ռան­ձին կո­լեկ­տիվ­նե­րի և այլ նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րի գոր­ծու­նեու­թյան հա­մա­կարգ­մամբ։
 • Ինչ բեռի տակ են մտցնում քաղաքացուն

  Ինչ բեռի տակ են մտցնում քաղաքացուն

  13.02.2020| 12:13
  Եվրոպական կառույցներն ու իրենց ղեկավարները «կոտորվեցին» հայտարարելով, որ ՍԴ-ի շուրջ կատարվող գործընթացները խնդրհարույց են։ Քիչ էր մնում աղաչեն իշխանություններին, որ դիմեն Վենետիկի հանձնաժողով։ Ոչ, մեր իշխանություններն անդրդվելի են։
 • Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիրը նպաստում է համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը

  Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիրը նպաստում է համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը

  12.02.2020| 12:52
  ՀՀ կառավարության և Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ կյանքի կոչվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիրն ունի սոցիալական բաղադրիչ. այն նպաստում է հանրապետության մարզերի բազմաթիվ բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը‚ ծրագրից օգտվում են տասնյակ հազարավոր շահառուներ։