• Աշխար­հը պար­տա­կան է Հայ ազ­գին եւ պար­տա­կան ալ կը մնա

  Աշխար­հը պար­տա­կան է Հայ ազ­գին եւ պար­տա­կան ալ կը մնա

  23.10.2020| 00:17
  Ի տես մար­դու ա­նաս­նա­կան բնազդ­նե­րուն յա­գուրդ տուող վայ­րա­գու­թիւն­նե­րուն, բա­րի նպա­տակ­նե­րով տի­նա­մի­թի ու­ժա­նա­կը ստեղ­ծած ըլ­լա­լուն հա­մար Ալֆ­րէտ Նո­պէ­լը զղ­ջաց ու խղ­ճի խայթ ու­նե­ցաւ: Ան իր ա­կա­մայ գոր­ծած «մեղ­քը» քա­ւե­լու հա­մար, հա­մա­պա­տաս­խան մր­ցա­նակ­ներ ստեղ­ծեց յա­նուն մար­դու բա­րօ­րու­թեան ու աշ­խար­հի խա­ղա­ղու­թեան:
 • Կես ճշ­մար­տու­թ­յու­նը կեղ­ծի­քից վատ է

  Կես ճշ­մար­տու­թ­յու­նը կեղ­ծի­քից վատ է

  23.10.2020| 00:10
  Նո­րու­թյուն չեմ ա­սե­լու. երբ հան­րու­թյու­նը մնում է բա­ցա­ռա­պես իշ­խա­նու­թյան խո­սա­փող լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րի հույ­սին, տե­ղե­կատ­վա­կան դաշ­տում շատ ա­րագ գո­յա­նում է ին­ֆոր­մա­ցիոն վա­կուում:
 • Ո՛վ մարդ­կա­յին ար­դա­րու­թ­յուն, թո՛ղ ես թք­նեմ քու ճա­կա­տիդ

  Ո՛վ մարդ­կա­յին ար­դա­րու­թ­յուն, թո՛ղ ես թք­նեմ քու ճա­կա­տիդ

  16.10.2020| 00:10
  Այ­սօր մեր քա­ջա­րի զին­վոր­նե­րը հե­րո­սա­բար պաշտ­պա­նում են մեր վա­ղե­մի հայ­կա­կան հո­ղը: Ար­դեն եր­կու շա­բա­թից ա­վե­լի է, ինչ մենք կռ­վում ենք բար­բա­րոս ցե­ղե­րի հոր­դա­նե­րի դեմ, ո­րոնց մար­դա­քա­նա­կը մի քա­նի տաս­նյակ ան­գամ գե­րա­զան­ցում է մեր թվա­քա­նա­կին:
 • Հա՛յ, քո փր­կու­թ­յու­նը քո միաս­նու­թ­յան մեջ է

  Հա՛յ, քո փր­կու­թ­յու­նը քո միաս­նու­թ­յան մեջ է

  06.10.2020| 00:44
  Հույս չու­նե­նաք, թե Եվ­րո­պան կամ «մա­չո­յի» կեր­պա­րի մեջ մտած Մակ­րո­նը, մա­տը մա­տին են խփե­լու: Ո­չինչ էլ չեն ա­նե­լու:
 • Մեզ խա­ղաղ օ­րե­րում հաղ­թե­լու խելք է պետք, գրո՛­ղը տա­նի

  Մեզ խա­ղաղ օ­րե­րում հաղ­թե­լու խելք է պետք, գրո՛­ղը տա­նի

  29.09.2020| 00:40
  Երբ թշ­նա­մին քթիդ տակ զենք է խա­ղաց­նում, հաս­կաց­նե­լով, որ 3 օր հե­տո էդ զեն­քով մտ­նե­լու է տունդ, իսկ դու 30 տար­վա ռազ­մա­վա­րա­կան հե­քիա­թով տնե­ցի­նե­րիդ հա­մար օ­րո­րո­ցա­յին ես եր­գում, ստա­նում ես այն, ինչ հի­մա ստա­ցանք: Լայ­նա­ծա­վալ հար­ձա­կում, ո­րի ա­նու­նը պա­տե­րազմ է:
 • Ադր­բե­ջա­նը և ադր­բե­ջան­ցին ֆիկ­ցիա են

  Ադր­բե­ջա­նը և ադր­բե­ջան­ցին ֆիկ­ցիա են

  29.09.2020| 00:33
  Ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րին ու­շա­դիր հետևո­ղը կն­կա­տի, որ թուր­քա­կան գորշ գայ­լը նո­րից է ցու­ցադ­րում ա­րյան սո­վոր ժա­նիք­նե­րը, ո­րոնք նկա­տե­լի են Հա­յաս­տա­նի և՛ արևմուտ­քից, և՛ արևել­քից, ուր կան նույն ցե­ղից սեր­ված եր­կու հան­րու­թյուն­ներ: Սրանք տա­րած­քա­յին միաս­նու­թյան են ձգ­տում, որ­պես­զի կյանք տան Ադ­րիա­տիկ ծո­վից մինչև Խա­ղաղ օվ­կիա­նոս Մեծ Թու­րան ստեղ­ծե­լու զա­ռան­ցան­քին: Սա­կայն այս եր­կու­սին տա­րան­ջա­տող խո­չըն­դոտ կա:
 • Տե­րը մենք ենք, դուք ա­ղետ եք

  Տե­րը մենք ենք, դուք ա­ղետ եք

  18.09.2020| 00:29
  Ճա­նաչ­ված հրա­պա­րա­կա­գիր, տն­տե­սա­կան մշա­կու­թա­բան ԽԱ­ՉԱ­ՏՈՒՐ ԴԱ­ԴԱ­ՅԱ­ՆԻ «Ա­յո, այ­սօր տե­րը ես եմ` հաղ­թա­նա­կած հա­յը ու չեմ ու­զում, որ վա­ղը թշ­նա­մին տեր դառ­նա» հոդ­վա­ծը («Ի­րա­տես» թիվ 57 (2020 թ.) հայ­կա­կան կյան­քի հա­րյու­րա­մյա վա­ղե­մու­թյան մի դր­վագ է, ո­րը հա­մա­հունչ է մեր օ­րե­րին։
 • Դի­վա­նա­գի­տա­կան ստա­խո­սու­թ­յուն

  Դի­վա­նա­գի­տա­կան ստա­խո­սու­թ­յուն

  31.07.2020| 00:55
  Ե­թե պա­հանջ­վում է ստա­խոս, պա­տե­պատ մեկ ըն­կեք, ա­ռանց այլևայ­լու­թյան զան­գա­հա­րեք «Էֆ նեթ» ՍՊԸ-ի 57-16-16, 011-57-16-16, 065-16-16 հե­ռա­խո­սա­հա­մար­նե­րով և լսեք օ­ձը բնից հա­նող ա­նու­շա­լե­զու աղջ­նակ­նե­րի։ Նրանց հա­ճե­լի ձայ­նի տեմբ­րը, կիրթ-գրա­գետ խո­սե­լաոճը, ան­գամ կռահ­վող հա­յե­ցի պահ­ված­քը...
 • Փա­շի­ն­յանն ի­րա­կա­նում բո­լո­րից շուտ է այս ա­մե­նին տե­ղ­յակ և կողմ նա­խա­տես­ված չա­րա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րին

  Փա­շի­ն­յանն ի­րա­կա­նում բո­լո­րից շուտ է այս ա­մե­նին տե­ղ­յակ և կողմ նա­խա­տես­ված չա­րա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րին

  28.07.2020| 00:50
  Նա­խա­տե­սե­լով մեր հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րից «Հա­յոց ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թյուն» ա­ռար­կան վտա­րել, «Հայ գրա­կա­նու­թյուն» ա­ռար­կա­յի ան­վա­նու­մից «հայ» բա­ռը հա­նել, 7-12-րդ դա­սա­րան­նե­րում «Գրա­կա­նու­թյուն» վե­րան­վան­ված ա­ռար­կա­յի ու­սուց­ման դպ­րո­ցա­կան ծրագ­րից մի շարք հե­ղի­նակ­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը, նրանց մա­սին կեն­սագ­րա­կան հա­մա­ռոտ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րը, մեր գող­թան եր­գե­րը դուրս շպր­տել, «թավ­շյա հե­ղա­փո­խա­կան­ներն» ի­րենց այդ մտադ­րու­թյունն ի­րա­կա­նու­թյուն դարձ­նե­լու պա­րա­գա­յում ուղ­ղա­կի հար­ված են հասց­նե­լու մեր սե­րունդ­նե­րի ազ­գա­յին և քրիս­տո­նեա­կան ինք­նու­թյա­նը, հայ տե­սա­կին: Նպա­տակն ակն­հայտ է` հա­յին կտ­րել իր հոգևոր ու մշա­կու­թա­յին ար­մատ­նե­րից:
 • Ես Հայ եմ․․․

  Ես Հայ եմ․․․

  28.07.2020| 00:45
  Նե­րե­ցեք, ի­հար­կե, բայց ես զտա­րյուն հայ եմ՝ հո­գե­բա­նու­թյամբ և մտա­ծո­ղու­թյամբ, ամ­բող­ջո­վին կրում եմ հա­յի հատ­կա­նիշ­նե­րի մի ամ­բող­ջու­թյուն, ո­րի մեջ հա­զա­րա­մյակ­ներ շա­րու­նակ սերն­դե­սե­րունդ նստ­վածք են թո­ղել նախ­նի­նե­րը: