• Նյու­թը անս­պառ էր, ժա­մա­նա­կը՝ սուղ

  Նյու­թը անս­պառ էր, ժա­մա­նա­կը՝ սուղ

  20.10.2020| 01:11
  1947-ին Ե­գիպ­տո­սի Ա­լեք­սանդ­րիա քա­ղա­քից հայ­րե­նա­դարձ­ված Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րը Հայաս­տա­նում հիմք դրեց գե­ղար­վես­տա­կան լու­սան­կար­չու­թյան: Հայ­րե­նիք գա­լուց մեկ տա­րի անց Երևա­նում բա­ցեց իր ա­ռա­ջին ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դե­սը:
 • Կյանքից հեռացել է Վահան Քոչարը

  Կյանքից հեռացել է Վահան Քոչարը

  18.10.2020| 21:20
  71 տարեկանում կյանքից հեռացել է անվանի լուսանկարիչ, գեղանկարիչ, գրքերի ձևավորող, հայ լուսանկարչության մեծ ջատագով և նվիրյալ Վահան Քոչարը: Վահան Քոչարը ծնվել է 1949 թվականին ականավոր լուսանկարիչ Անդրանիկ Քոչարի ընտանիքում:
 • «Հաղ­թա­նա­կը ապ­րե­լու մեծ ցան­կու­թ­յուն ու­նե­ցո­ղինն է լի­նե­լու` հա­յի­նը»

  «Հաղ­թա­նա­կը ապ­րե­լու մեծ ցան­կու­թ­յուն ու­նե­ցո­ղինն է լի­նե­լու` հա­յի­նը»

  16.10.2020| 01:37
  Բա­նաս­տեղծ ԿԱ­ՐԵՆ ՄԱՐԴԱՆՅԱ­ՆԻ (ԳԱՐ­ՄԱՐ) հետ զրու­ցել ենք Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թյու­նում այս օ­րե­րին տի­րող տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի մա­սին: Կա­րեն Մար­դա­նյանն ապ­րում է Ստավ­րո­պո­լի երկ­րա­մա­սի Ստա­րո­մարևկա գյու­ղում:
 • Նրա աշ­խա­տանք­նե­րի գաղտ­նի­քը կան­խա­տես­վա­ծի և կա­մա­յա­կա­նի, սպա­սե­լիի և պա­տա­հա­կա­նի հա­վա­սա­րակշ­ռու­թ­յունն է

  Նրա աշ­խա­տանք­նե­րի գաղտ­նի­քը կան­խա­տես­վա­ծի և կա­մա­յա­կա­նի, սպա­սե­լիի և պա­տա­հա­կա­նի հա­վա­սա­րակշ­ռու­թ­յունն է

  16.10.2020| 01:25
  Գե­ղան­կա­րիչ ՎԱ­ՀԱՆ ԱՎԱ­ԳՅԱ­ՆԻ ա­նու­նը ծա­նոթ է թերևս միայն հայ հա­սա­րա­կու­թյան այն խա­վին, հիմ­նա­կա­նում՝ նկա­րիչ­նե­րին, ով­քեր առ­նչ­վում են այ­սօր­վա գե­ղան­կա­րի ռու­սա­կան շու­կա­յի հետ, որ­տեղ ժա­մա­նա­կա­կից գրա­ֆի­կա­յի ո­լոր­տում Վա­հան Ա­վա­գյա­նը մեծ հա­մա­րում ու­նի:
 • Մենք ապ­րում ենք քո հայ­րե­նատ­նե­րի մո­լո­րա­կում (Արևշատ Ա­վա­գ­յա­նի ծնն­դ­յան 80¬ա­մ­յա­կի և «Հայ­րե­նատ­նե­րի մո­լո­րա­կը» նոր գր­քի ա­ռի­թով)

  Մենք ապ­րում ենք քո հայ­րե­նատ­նե­րի մո­լո­րա­կում (Արևշատ Ա­վա­գ­յա­նի ծնն­դ­յան 80¬ա­մ­յա­կի և «Հայ­րե­նատ­նե­րի մո­լո­րա­կը» նոր գր­քի ա­ռի­թով)

  16.10.2020| 00:28
  Քո «Տոհ­մա­ծա­ռե­րի երկ­րից» ա­միս­ներ ա­ռաջ դեռ նոր բա­ժան­ված, մի զար­մա­ցիր, որ ար­դեն ապ­րում էի, ա­յո՛, ապ­րում էի «Հայ­րե­նատ­նե­րի մո­լո­րա­կում»` այս ան­գամ գրանց­վե­լով որ­պես նրա հա­վա­տա­վոր բնա­կիչ։ Մե­նակ չեմ, քո ըն­թեր­ցող հան­րու­թյան հետ միա­սին ենք։
 • «Ազ­գը պաշտ­պա­նել նշա­նա­կում է պաշտ­պա­նել ինք­նա­տիպ բարձ­րո­րակ մշա­կույ­թը»

  «Ազ­գը պաշտ­պա­նել նշա­նա­կում է պաշտ­պա­նել ինք­նա­տիպ բարձ­րո­րակ մշա­կույ­թը»

  13.10.2020| 00:52
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը լի­բա­նա­նա­հայ ար­վես­տա­բան, Բեյ­րու­թի «Նոազ արք» ար­վես­տի պատ­կե­րաս­րա­հի հա­մա­հիմ­նա­դիր-տնօ­րեն ՄՈՎ­ՍԵՍ ՀԵՐ­ԿԵԼ­ՅԱՆՆ է: Զրու­ցել ենք Ադր­բե­ջա­նի սան­ձա­զեր­ծած պա­տե­րազ­մի մա­սին ու դեռևս չնա­հան­ջող հա­մա­վա­րա­կի:
 • «Երգը զենք է»

  «Երգը զենք է»

  08.10.2020| 14:40
  Արցախում ՀՅԴ «Կամավորական շարժում» ՀԿ ջոկատի մարտական առաջադրանքը կատարելիս զոհվել է մեներգիչ, խմբավար ԳԷՈՐԳ ՀԱՃԵԱՆԸ։ Արմատներով մուսալեռցի, ծնունդով Լիբանանից Գևորգ Հաճեանն ընտանիքով Հայաստան է տեղափոխվել 2005-ին։
 • «Մենք պետք է լի­նենք հա­յե­րի կող­քին»

  «Մենք պետք է լի­նենք հա­յե­րի կող­քին»

  06.10.2020| 00:27
  Այս օ­րե­րին ար­ցախ­ցի­նե­րին ի­րենց զո­րակ­ցու­թյունն են հայտ­նում հան­րա­ճա­նաչ ար­վես­տա­գետ­ներ։ Նրանց թվում է ի­տա­լա­ցի ան­վա­նի դի­րի­ժոր ՋԱՆ­ԼՈՒ­ԿԱ ՄԱՐ­ՉԻԱ­ՆՈՆ։
 • «Մեզ­նից ա­մեն մեկն ին­քը պետք է ո­րո­շի` հայ­րե­նիք ու­նի՞, թե չու­նի»

  «Մեզ­նից ա­մեն մեկն ին­քը պետք է ո­րո­շի` հայ­րե­նիք ու­նի՞, թե չու­նի»

  02.10.2020| 01:42
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող, հրա­պա­րա­կոս, ա­զա­տա­մար­տիկ, «Ա­րա­բո» ջո­կա­տի մար­տիկ, ի­րա­վա­բան ՍԵՅ­ՐԱՆ ԳՐԻԳՈ­ՐՅԱՆՆ է։ Զրույ­ցի թե­ման հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան նոր պա­տե­րազմն է՝ հայ­կա­կան կող­մի մար­տա­վա­րու­թյու­նը, սպաս­վող զար­գա­ցում­նե­րը։ Մինչ զրույ­ցը Սեյ­րան Գրի­գո­րյա­նը հար­ցադ­րում ա­րեց՝ ե՞րբ է սկս­վել այս պա­տե­րազ­մը, և ինքն էլ պա­տաս­խա­նեց իր հար­ցին։
 • Արցա­խի մա­սին պատ­մող ֆիլ­մը հան­վել է մոս­կո­վ­յան կի­նո­փա­ռա­տո­նից

  Արցա­խի մա­սին պատ­մող ֆիլ­մը հան­վել է մոս­կո­վ­յան կի­նո­փա­ռա­տո­նից

  02.10.2020| 01:38
  Ջի­վան Ա­վե­տի­սյա­նի` Ար­ցա­խի մա­սին պատ­մող «Դրախ­տի դար­պա­սը» ֆիլ­մը հան­վել է Մոսկ­վա­յի մի­ջազ­գա­յին կի­նո­փա­ռա­տո­նի ոչ մր­ցու­թա­յին ծրագ­րից: Փոր­ձե­ցինք ման­րա­մաս­նե­րը ճշ­տել ռե­ժի­սո­րից, սա­կայն նա չցան­կա­ցավ խո­սել։ «Դրախ­տի դար­պա­սի» երևա­նյան պրե­միե­րան տե­ղի է ու­նե­ցել 2019-ին, 2020-ին նա­խա­տես­ված ցու­ցադ­րու­թյուն­նե­րը, որ տե­ղի էին ու­նե­նա­լու ԱՄՆ-ում և Եվ­րո­պա­յում, հա­մա­վա­րա­կով պայ­մա­նա­վո­րած հե­տաձգ­վել էին: