Ասում են...

Ասում են...
25.09.2020 | 00:42

…թե ՀԱԿ-ա­կան­նե­րի դժ­գո­հու­թյու­նը Փա­շի­նյա­նից շատ է մե­ծա­ցել և մաս­նա­վո­րա­պես այն մարդ­կանց, ո­րոնք այս իշ­խա­նու­թյան մեջ են սո­ղոս­կել, բայց պոր­տա­լա­րով ընդ­միշտ Տեր-Պետ­րո­սյա­նի հետ են։

Նրանք դժ­գոհ են ոչ միայն տար­բեր ո­լորտ­նե­րի վե­րա­բե­րյալ ո­րո­շում­նե­րից, քայ­լե­րից, այլև ի­րենց հան­դեպ Փա­շի­նյա­նի վե­րա­բեր­մուն­քից։ Ա­սում են՝ վեր­ջին շր­ջա­նում կոնգ­րե­սի եր­բեմ­նի քա­րո­զիչ, Տեր-Պետ­րո­սյա­նի հո­գե­զա­վա­կի տիտ­ղոս վաս­տա­կած Փա­շի­նյանն ընդ­գծ­ված իր բա­ցա­սա­կան վե­րա­բեր­մունքն է հայտ­նում ՀԱԿ-ա­կան­նե­րի ու նրանց մերձ շր­ջա­նակ­նե­րի վե­րա­բե­րյալ, ին­չը բնա­կա­նա­բար ա­նար­ձա­գանք չի մնում այդ կու­սակ­ցու­թյու­նում։

Դիտվել է՝ 17762

Մեկնաբանություններ