• Շվեդներն իրենց բորոտ են զգում

  Շվեդներն իրենց բորոտ են զգում

  02.07.2020| 08:28
  Կորոնավիրուսով վարակվածության ու մահվան բարձր թվերի պատճառով Շվեդիայի քաղաքացիներն անցանկալի զբոսաշրջիկներ են դարձել շատ երկրներում: Դա վշտացնում է ամբողջ ազգին՝ գրում է Կայ Շտրիտմատերը Tages-Anzeiger-ում:
 • Դեռ ինչքան գործ կա «կարելու»

  Դեռ ինչքան գործ կա «կարելու»

  01.07.2020| 17:35
  «Առաջիկայում դատախազությունը կստանձնի եւս մեկ՝ «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման» մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված գործառույթ, եւ օրենսդրական այս նորամուծությունն էլ ավելի է մեծացնելու հանրության սպասումները դատախազության գործունեության արդյունքներից», -այսօր շնորհավորելով Դատախազության աշխատողի օրը եւ Դատախազության կազմավորման 102-րդ տարեդարձը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։
 • Նեոսյուրվիվալիստները պատրաստվում են ապագա աշխարհին

  Նեոսյուրվիվալիստները պատրաստվում են ապագա աշխարհին

  01.07.2020| 10:46
  Նրանք վախենում են ավելի վատից ու գտնում են, որ աշխարհը մահացու վտանգի մեջ է, այդ պատճառով էլ պատրաստվում են խիստ զսպվածության, ավտարկիայի պայմաններում կյանքին՝ որքան հնարավոր է բնությանը մոտ:
 • Իրանն ուզում է ձերբակալել ԱՄՆ նախագահի՞ն

  Իրանն ուզում է ձերբակալել ԱՄՆ նախագահի՞ն

  30.06.2020| 10:00
  Իրանի իշխանությունները ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի և ևս 35 մարդու ձերբակալության սանկցիա են տվել՝ մեղադրելով նրանց գեներալ Կասեմ Սուլեյմանիի սպանությանը առնչության մեջ՝ հաղորդել է Թեհրանի դատախազ Ալի ալ Կասի Մեհրը:
 • Եթե Փա­շի­ն­յա­նին և իր իշ­խա­նու­թ­յա­նը կա­րե­լի է այն, ինչ ա­րե­ցին, կա­րե­լի է նաև այ­լոց

  Եթե Փա­շի­ն­յա­նին և իր իշ­խա­նու­թ­յա­նը կա­րե­լի է այն, ինչ ա­րե­ցին, կա­րե­լի է նաև այ­լոց

  30.06.2020| 00:49
  Ռա­դիո­տան գրավ­մամբ, ԱԺ-ն շր­ջա­փա­կե­լով և մի շարք այլ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րով այ­լոց հետ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան իշ­խա­նու­թյան բռ­նա­զավ­թու­մից հե­տո (ՀՀ քրեա­կան օ­րենս­գր­քի 300-րդ հոդ­ված) ար­դեն ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը շա­րու­նա­կեց իշ­խա­նու­թյան ու­զուր­պա­ցիա­յին նպա­տա­կաուղղ­ված իր քայ­լե­րը:
 • Թի­րա­խա­յին ծրա­գիր՝ սահ­մա­նա­պահ Ոս­կե­պա­րում

  Թի­րա­խա­յին ծրա­գիր՝ սահ­մա­նա­պահ Ոս­կե­պա­րում

  30.06.2020| 00:47
  Սահ­մա­նա­պահ Ոս­կե­պա­րում 8 ա­միս ա­ռաջ գոր­ծարկ­վել է լու­սա­դիո­դա­յին (LED) լու­սար­ձակ­նե­րով գոր­ծող՝ ար­տա­քին լու­սա­վո­րու­թյան հա­մա­կարգ: Տե­ղադր­վել է 40 լու­սար­ձակ, լու­սա­վոր­վել է մի ամ­բողջ թա­ղա­մաս՝ շուրջ 1.5 կմ ճա­նա­պարհ: Հա­մայն­քա­յին են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի ար­դիա­կա­նաց­մանն ա­ջակ­ցել են Վի­վա-ՄՏՍ-ն ու Վայ­րի բնու­թյան և մշա­կու­թա­յին ար­ժեք­նե­րի պահ­պան­ման հիմ­նադ­րա­մը (FPWC): Իր ներդ­րումն է ու­նե­ցել նաև Նո­յեմ­բե­րյա­նի հա­մայն­քա­պե­տա­րա­նը:
 • Վա­րա­կի ու դրա­նից մա­հա­ցու­թ­յան դեմ փա­շի­ն­յա­նա­կան իշ­խա­նու­թ­յան ակն­հայտ ձա­խո­ղու­մը թվե­րով ու փաս­տե­րով

  Վա­րա­կի ու դրա­նից մա­հա­ցու­թ­յան դեմ փա­շի­ն­յա­նա­կան իշ­խա­նու­թ­յան ակն­հայտ ձա­խո­ղու­մը թվե­րով ու փաս­տե­րով

  30.06.2020| 00:47
  Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան պա­րե­տա­տան «Կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի միաս­նա­կան տե­ղե­կատ­վա­կան հար­թակ» կոչ­վող կայ­քում ինչ­պես նաև ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան կող­մից COVID-19-ով հի­վանդ­նե­րի մահ­վան դեպ­քե­րի վե­րա­բե­րյալ հրա­պա­րակ­վող պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը կաս­կա­ծե­լու լուրջ հիմ­քեր է տա­լիս, որ մեր երկ­րում COVID-19-ի պատ­ճա­ռով մահ­վան դեպ­քերն ի­րա­կա­նից պա­կաս են ներ­կա­յաց­վում:
 • 3 օր էր պետք ԱԱԾ-ին` հաս­կա­նա­լու, որ...

  3 օր էր պետք ԱԱԾ-ին` հաս­կա­նա­լու, որ...

  30.06.2020| 00:24
  Չորս օր ա­ռաջ հա­քե­րա­յին հար­ձակ­ման է են­թարկ­վել «Գո­լոս Ար­մե­նիի» թեր­թի կայ­քը, և ոչն­չաց­վել են շուրջ 20 տար­վա բա­զա­նե­րը։ Թեր­թի խմ­բա­գիր Ֆլո­րա Նախշ­քա­րյա­նը «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում պատ­մեց, որ նույն օ­րը դի­մել են ԱԱԾ, սա­կայն կա­ռույ­ցից ըն­դա­մե­նը ե­րեկ ե­րե­կո­յան, այ­սինքն 3 օր հե­տո զան­գել են ու ա­սել, որ դի­մեն ոս­տի­կա­նու­թյուն։
 • Կայ­ծից բոց կբռնկ­վի, իսկ էլ­ցան­ցում՝ թքած ու­նեն

  Կայ­ծից բոց կբռնկ­վի, իսկ էլ­ցան­ցում՝ թքած ու­նեն

  30.06.2020| 00:12
  Ան­տեր վի­ճա­կը տա­րի­նե­րի պատ­մու­թյուն ու­նի, ո­րի հետ ոչ մի կերպ չեն հա­մա­կերպ­վում մի ամ­բողջ գյուղ հի­շեց­նող Բա­դալ Մու­րա­դյան թիվ 1 բազ­մաբ­նա­կա­րան շեն­քի բնա­կիչ­նե­րը։ Չեն էլ կա­րող, քա­նի որ ի­րենց քթի տակ գտն­վող պու­րակ-խա­ղահ­րա­պա­րա­կի մեջ­տե­ղով, ըն­դա­մե­նը 2 մետր բարձ­րու­թյամբ անց­նում են տաս­նյա­կից ա­վե­լի հին ու նոր է­լեկտ­րա­կան լա­րեր, ո­րոնք թույլ քա­մու դեպ­քում ի­րար են գա­լիս, խճճ­վում... Եվ բա­ցառ­ված չէ, որ կայ­ծից բոց կբռնկ­վի՝ ան­ցան­կա­լի հետևանք­նե­րով։
 • Կորոնավիրուսով վարակվել է արդեն 10 միլիոն մարդ աշխարհում

  Կորոնավիրուսով վարակվել է արդեն 10 միլիոն մարդ աշխարհում

  29.06.2020| 07:27
  Կիրակի օրը աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցավ 10 միլիոնը՝ վկայում են Ջոն Հոպկինսի համալսարանի տվյալները: Կես միլիոնը մահացել է, 5 միլիոնն՝ ապաքինվել: Վարակվածների թվով առաջինն ԱՄՆ է (2,5 միլիոն), հաջորդում են Բրազիլիան (1,3 միլիոն), Ռուսաստանը (600 000), Հնդկաստանը (500 000), Մեծ Բրիտանիան (300000):