Մեծ Բրիտանիան բանակցություններ է սկսել չորս երկրի հետ, որոնք կարող են ընդունել թագավորությունից վտարված անօրինական ներգաղթյալներին։ Ինչպես գրում է The Times թերթը, վկայակոչելով իր տրամադրության տակ գտնվող Մեծ Բրիտանիայի ԱԳՆ-ի փաստաթղթերը, այս հարցի շուրջ երկխոսություն է ընթանում Հայաստանի, Բոտսվանայի, Կոտ դ'Իվուարի և Կոստա Ռիկայի հետ:                
 
 • Պայ­քա­րը չոր­րորդ իշ­խա­նու­թ­յան դեմ դառ­նա­լու է Փա­շի­ն­յա­նի Վա­թեռ­լոոն

  Պայ­քա­րը չոր­րորդ իշ­խա­նու­թ­յան դեմ դառ­նա­լու է Փա­շի­ն­յա­նի Վա­թեռ­լոոն

  24.04.2020| 00:26
  Facebook-յան էջս փա­կե­լով Նի­կո­լի վար­ձատր­վող «լե­գեո­նա­կան­նե­րի» դեմ` զազ­րա­խո­սու­թյուն-հայ­հո­յանք­նե­րից գլուխս ա­զա­տե­ցի:
 • Եթե գլուխ չես հա­նում սե­փա­կան ղե­կա­վար­նե­րից

  Եթե գլուխ չես հա­նում սե­փա­կան ղե­կա­վար­նե­րից

  17.04.2020| 01:14
  Ա­ռիթ­ներ են ե­ղել հի­շա­տա­կե­լու, որ Ռու­սաս­տա­նում Վլա­դի­միր Պու­տի­նի նկատ­մամբ չկա ա­տե­լու­թյան կամ զզվան­քի զգա­ցում: Նույ­նիսկ նրա ներ­կա­յիս «ո­խե­րիմ» շատ հա­կա­ռա­կորդ­ներ հրա­պա­րա­կավ չեն խու­սա­փում նշե­լուց նրա զգա­լի ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը ռու­սաց պե­տու­թյան ամ­րապ­նդ­ման աս­պա­րե­զում:
 • «Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

  «Դա­վադ­րու­թ­յան տե­սու­թ­յուն»

  13.03.2020| 01:13
  Դա­վադ­րու­թյան տե­սու­թյու­նը, ինչ­պես աշ­խար­հում ա­մեն բան, ու­նի մե­դա­լի եր­կու ե­րես. մե­կը, որ այն իս­կա­պես ի­րա­կա­նու­թյան հետ ա­ղերս չու­նի, մյու­սը, որ ցան­կա­ցած Օ­վեր­տո­նի պա­տու­հան, ու­ղե­ղի լվա­ցում, հա­կաք­րիս­տո­սա­կան քայլ, «կլո­նա­վոր­վում» է հենց դրա­նով։ Ա­սել է` այն «պրակ­տիկ» տե­սու­թյուն է, և մենք հա­մա­ձայն ենք երկ­րորդ ձևա­կերպ­ման հետ, ո­րով­հետև «մո­նի­տո­րին­գի» դեպ­քում երկ­րորդը մշ­տա­պես հաս­տատ­վում է:
 • Ամեն ժո­ղո­վուրդ ար­ժա­նի է իր ղե­կա­վա­րին

  Ամեն ժո­ղո­վուրդ ար­ժա­նի է իր ղե­կա­վա­րին

  06.03.2020| 01:38
  Հա­յաս­տա­նում լայ­նո­րեն տա­րած­ված է այն հո­ռե­տե­սա­կան մտայ­նու­թյու­նը, թե ան­կա­խու­թյու­նից հե­տո հայ ժո­ղովր­դի բախ­տը չի բե­րում պե­տու­թյան ղե­կա­վա­րի հար­ցում. մե­կը մյու­սից ան­հա­ջող են: Բա­նը հա­սել է այն­տեղ, որ մար­դիկ սրամ­տում են, թե ի­րենց տե­սա­ծից ու ապ­րա­ծից հե­տո կո­րո­նա­վի­րուսն էլ սար­սա­փե­լի չէ: Բայց մո­ռա­նում են այն դա­ռը խոս­քը, որ ա­մեն ժո­ղո­վուրդ ար­ժա­նի է իր ղե­կա­վա­րին: Ցա­վոք, չա­փից դուրս ար­ժեզ­րկ­վե­ցինք այդ նույն ան­կա­խու­թյան տա­րի­նե­րին:
 • Հույս-հարց-պա­հան­ջը ար­դեն դառ­նում է ինք­նան­վաս­տա­ցու­ցիչ

  Հույս-հարց-պա­հան­ջը ար­դեն դառ­նում է ինք­նան­վաս­տա­ցու­ցիչ

  04.02.2020| 00:35
  Եվ այս­պես հրեա­նե­րը Ե­րու­սա­ղե­մում լայ­նո­րեն նշե­ցին ի­րեց ցե­ղաս­պա­նու­թյան՝ Հո­լո­քոս­տի 75-ա­մյա­կը. ֆա­շիստ­նե­րի կող­մից ի­րա­կա­նաց­ված հի­րա­վի դա­ժա­նա­գույն սպան­դի զոհ դար­ձան մոտ 6 մի­լիոն հրեա­ներ:
 • Ներ­վեց... թմ­րա­մաք­սա­նեն­գը, բայց նա հրեա էր

  Ներ­վեց... թմ­րա­մաք­սա­նեն­գը, բայց նա հրեա էր

  04.02.2020| 00:31
  Եվ այս­պես Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Պու­տի­նը նե­րում շնոր­հեց Իս­րա­յե­լի և ԱՄՆ-ի 26-ա­մյա քա­ղա­քա­ցի Նաա­մա Ի­սաս­խա­րին, ո­րը Մոսկ­վա­յի մար­զի Խիմ­կիի քա­ղա­քա­յին դա­տա­րա­նի կող­մից 2019 թվա­կա­նի հոկ­տեմ­բե­րի 11-ին 7,5 տա­րով ա­զա­տազ­րկ­ման էր դա­տա­պարտ­վել թմ­րա­նյու­թե­րի ա­պօ­րի­նի պահ­պան­ման, փո­խադր­ման, պատ­րաստ­ման, զգա­լի չա­փով թմ­րա­նյու­թե­րի մաք­սա­նեն­գու­թյան մա­սին հոդ­ված­նե­րի տար­բեր մա­սե­րով:
 • «Ի՜նչ հայ, հրեա է» («Հրեա­նե­րից պր­ծանք, ան­ցանք հա­յե­րին»)

  «Ի՜նչ հայ, հրեա է» («Հրեա­նե­րից պր­ծանք, ան­ցանք հա­յե­րին»)

  21.01.2020| 00:37
  Սրանք ռուս­նե­րի հա­մա­ցան­ցա­յին ար­ձա­գանք­ներ են Մի­խա­յիլ Մի­շուս­տի­նին Ռու­սաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան ղե­կա­վար նշա­նա­կե­լու կա­պակ­ցու­թյամբ: Նոր վար­չա­պե­տի վե­րա­բե­րյալ բա­զում մեկ­նա­բա­նու­թյուն­նե­րի, կեն­սագ­րա­կան վեր­լու­ծու­թյուն­նե­րի մեջ ա­մե­նաէկ­զո­տի­կը հետևյալն էր՝ ազ­գու­թյամբ կի­սա­հայ է (наполовину армянин):
 • Պու­տի­նի, լե­հե­րի և հրեա­նե­րի մա­սին

  Պու­տի­նի, լե­հե­րի և հրեա­նե­րի մա­սին

  10.01.2020| 00:46
  ՌԴ նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Պու­տի­նը, որ­պես կա­նոն, աչ­քի է ընկ­նում դի­վա­նա­գի­տա­կան նր­բան­կա­տու­թյամբ այս կամ այն քա­ղա­քա­կան ի­րա­դար­ձու­թյու­նը, որևէ քա­ղա­քա­կան ան­ձի գոր­ծո­ղու­թյու­նը կամ հայ­տա­րա­րու­թյու­նը մեկ­նա­բա­նե­լիս: Ա­սենք, նրան համ­բե­րու­թյու­նից չհա­նե­ցին ան­գամ Վրաս­տա­նից, ՈՒկ­րաի­նա­յից հն­չող բազ­մա­թիվ հա­կա­ռու­սա­կան նզովք­նե­րը, անձ­նա­կան վի­րա­վո­րանք­նե­րը. շա­րու­նա­կեց մնալ կո­ռեկ­տու­թյան սահ­ման­նե­րում:
 • Միկ­րո­ֆո­նի ար­քան

  Միկ­րո­ֆո­նի ար­քան

  15.11.2019| 02:59
  Ռո­նալդ Ռեյ­գա­նը պատ­մու­թյուն է մտել որ­պես ոչ վատ կի­նո­դե­րա­սան ու ԱՄՆ 40-րդ նա­խա­գահ: Նկա­րա­հան­վել է 54 ֆիլ­մում, ե­ղել է Կա­լի­ֆոռ­նիա­յի նա­հան­գա­պետ դար­ձած ա­ռա­ջին կի­նո­դե­րա­սա­նը (երկ­րորդն Առ­նոլդ Շվար­ցե­նե­գերն էր):
 • Ստա­խո­սը

  Ստա­խո­սը

  08.11.2019| 01:57
  Բե­րա­նը բա­ցեց, որ գո­ռա, թե՝ ար­դար չէ, ազ­նիվ չէ, ճիշտ չէ քո վե­րա­բեր­մուն­քը իմ ու ժո­ղովր­դի հան­դեպ, հան­կարծ մի բռունցք անս­պա­սե­լիո­րեն ուժ­գին հար­վա­ծեց ճա­կա­տին ու մեի­դը փռեց: