• Նկա­րիչ­նե­րի ար­տա­գաղ­թը

  Նկա­րիչ­նե­րի ար­տա­գաղ­թը

  13.03.2020| 03:22
  «Տո­տա­լի­տար հա­մա­կար­գի պար­տադ­րած սոց­ռեա­լիզ­մի կեղծ, հո­գե­զուրկ թե­մա­նե­րին ու ձևե­րին «60-ա­կան­նե­րը» հա­կա­դարձ­վե­ցին ի­րա­կա­նու­թյան խոր­քա­յին ու ա­զատ պատ­կե­րում­նե­րով, փոր­ձա­րա­րա­կան խի­զախ փնտր­տուք­նե­րով»։
 • «Երբ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­ն­յան հարց­նում է` կոմ­պո­զի­տո­րը պետք է փո՞ղ ստա­նա, սա ար­դեն մտա­ծե­լա­կեր­պի խն­դիր է»

  «Երբ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­ն­յան հարց­նում է` կոմ­պո­զի­տո­րը պետք է փո՞ղ ստա­նա, սա ար­դեն մտա­ծե­լա­կեր­պի խն­դիր է»

  13.03.2020| 03:01
  - Մեր կոմ­պո­զի­տոր­նե­րը կա­րո­ղա­ցել են ա­նել այն, ինչ ի­րենց հո­գե­հա­րա­զատ է ե­ղել: Վերց­նենք հենց Առ­նո Բա­բա­ջա­նյա­նի օ­րի­նա­կը: Մար­դը եր­գեր էր գրում, չէ՞: Հենց եր­գե­րի շնոր­հիվ է, որ շա­տե­րը ճա­նա­չում են նրան: Բայց միա­ժա­մա­նակ գրում էր «Վեց պատ­կեր», «Ջու­թա­կի սո­նատ», այլ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­ներ: Դա ար­դեն բո­լո­րո­վին այլ ո­րակ էր:
 • Հա­ջորդն ո՞վ է լի­նե­լու

  Հա­ջորդն ո՞վ է լի­նե­լու

  13.03.2020| 02:57
  Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րո­նի տնօ­րե­նի ժ/պ Շու­շա­նիկ Միր­զա­խա­նյա­նի կի­նո­կոր­ծան քա­ղա­քա­կա­նու­թյա­նը մեկ ան­գամ չէ, որ անդ­րա­դար­ձել ենք: Սա­կայն հատ­կա­պես զար­հու­րե­լին այն է, որ սույն տիկ­նոջ գոր­ծու­նեու­թյան յու­րա­քան­չյուր է­ջի հետ նոր ծա­նո­թու­թյուն ա­պա­տե­ղե­կատ­վու­թյան, հան­րու­թյա­նը մո­լո­րեց­նե­լու նո­րա­նոր գո­հար­ներ է ի հայտ բե­րում:
 • «Փա­րա­ջա­նո­վ­յան կի­նոն շա­րու­նա­կու­թ­յուն կու­նե­նար, ու, վս­տահ եմ, «Հայ­ֆիլ­մը» այս­պես չէր հանգ­չի»

  «Փա­րա­ջա­նո­վ­յան կի­նոն շա­րու­նա­կու­թ­յուն կու­նե­նար, ու, վս­տահ եմ, «Հայ­ֆիլ­մը» այս­պես չէր հանգ­չի»

  10.03.2020| 01:51
  Գրող, կի­նո­գետ, ՀՀ ար­վես­տի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ ՍԵՐ­ԳԵՅ ԳԱԼՍՏ­ՅԱ­ՆԻ հա­մար տա­րին հո­բե­լ­յա­նա­կան է: Տար­բեր ա­ռիթ­նե­րով անդ­րա­դար­ձել ենք սիր­ված մտա­վո­րա­կա­նի ան­ցած ու­ղուն, գր­քե­րին: Այս ան­գամ զրույ­ցի ա­ռանց­քը նրա՝ դեռևս աշ­խա­տան­քա­յին փու­լում գտն­վող Սեր­գեյ Փա­րա­ջա­նո­վին նվիր­ված գիրքն է:
 • «Լոֆթ» կենտ­րոնն ու Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նը

  «Լոֆթ» կենտ­րոնն ու Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նը

  06.03.2020| 02:05
  Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նի 2-րդ հար­կը զբա­ղեց­նե­լու է «Լոֆթ» կենտ­րո­նը: Աշ­խա­տա­կից­նե­րի շր­ջա­նում դժ­գո­հու­թյան ա­լիք էր բարձ­րա­ցել: Որ­տե՞ղ են աշ­խա­տե­լու, աշ­խա­տե­լու՞ են, թե՞ ոչ, նշում են նաև, որ ա­ռա­վել տա­րեց ըն­թեր­ցո­ղի հա­մար սա նաև ըն­թեր­ցա­նու­թյան վայր է, միչ­դեռ վե­րած­վե­լու է վճա­րո­վի ժա­ման­ցա­յին կենտ­րո­նի:
 • «Կգա ժա­մա­նակ, երբ նո­րից կսկ­սեն գե­րակշ­ռել ե­րաժշ­տա­կան ու գե­ղե­ցիկ եր­գե­րը»

  «Կգա ժա­մա­նակ, երբ նո­րից կսկ­սեն գե­րակշ­ռել ե­րաժշ­տա­կան ու գե­ղե­ցիկ եր­գե­րը»

  06.03.2020| 02:02
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը ռոք եր­գիչ, կի­թա­ռա­հար ՎԱ­ՀԱԳ ՌԱՇՆ է: Զրույ­ցի թե­ման՝ եր­գա­ցա­նակ, ծրագ­րեր, խն­դիր­ներ, քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն:
 • Խո­նար­հում Սա­ր­յա­նին

  Խո­նար­հում Սա­ր­յա­նին

  06.03.2020| 01:57
  Օ­րեր ա­ռաջ, սույն տար­վա փետր­վա­րի 29-ին լրա­ցավ գե­ղան­կար­չու­թյան հան­ճա­րի 140-ա­մյա­կը։ Տա­րին սա­րյա­նա­կան է, բո­վան­դա­կու­թյամբ` ա­յո՛, ձևով` ո՛չ։ Պե­տա­կան ա­տյան­նե­րը հա­վուր պատ­շա­ճի գնա­հա­տե­ցի՞ն դա­րի խո­շո­րա­գույն նկա­րիչ­նե­րից մե­կի հո­բե­լյա­նը, ան­շուշտ` ո՛չ։
 • «Ժա­մա­նակն անց­նում է, և ժա­մա­նա­կի հետ փոխ­վում են ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան պատ­կե­րա­ցում­նե­րը»

  «Ժա­մա­նակն անց­նում է, և ժա­մա­նա­կի հետ փոխ­վում են ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան պատ­կե­րա­ցում­նե­րը»

  06.03.2020| 01:49
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը Հա­յաս­տա­նի կոմ­պո­զի­տոր­նե­րի միու­թյան նա­խա­գահ Ա­ՐԱՄ ՍԱ­ԹՅԱՆՆ է:
 • «Նրանք ոչ միայն ժա­մա­նա­կա­կից­ներ են, այլև եր­կար տա­րի­ներ աշ­խա­տել են նույն ար­վես­տա­նո­ցում»

  «Նրանք ոչ միայն ժա­մա­նա­կա­կից­ներ են, այլև եր­կար տա­րի­ներ աշ­խա­տել են նույն ար­վես­տա­նո­ցում»

  03.03.2020| 01:53
  «Նի­կո­լայ Նի­կո­ղո­սյան մշա­կու­թա­յին հիմ­նադ­րա­մի» ար­վես­տա­յին տա­րած­քում շուրջ մեկ ա­միս (փետր­վա­րի 28-ապ­րի­լի 4) ար­վես­տա­սեր­նե­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նեն դի­տե­լու Մա­րիամ և Ե­րա­նու­հի Աս­լա­մա­զյան քույ­րե­րի գե­ղան­կար­չա­կան, գրա­ֆի­կա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը: «Գույնն ու գի­ծը միա­ձուլ­վե­լով ծնում են մի պատ­կե­րա­վոր երկ­խո­սու­թյուն այն մա­սին, թե որ­քան տար­բեր կա­րող են լի­նել հա­րա­զատ քույ­րե­րը ար­վես­տի ի­րենց ըն­կա­լում­նե­րով:
 • Կի­նո­յի պե­տա­կան կա­ռա­վա­րու­մը 2017-20-ին

  Կի­նո­յի պե­տա­կան կա­ռա­վա­րու­մը 2017-20-ին

  03.03.2020| 01:51
  Հայկական կինոյի աղետալի վիճակի, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնում հաստատված բարքերի մասին մեր բազում ահազանգումներն այս անգամ որոշեցինք ներկայացնել սոս­կական փաստերի հիշատակումով՝ հուսալով, որ դրանց լուծմանը կոչված մարդիկ գոնե շարադրման այս ձևին ուշադրություն կդարձնեն ու դուրս կգան քնած վիճակից: