• «Ինձ հա­մար լավն է այն ֆիլ­մը, որն էկ­րա­նի և հան­դի­սա­տե­սի միջև երկ­խո­սու­թ­յուն է ստեղ­ծում»

  «Ինձ հա­մար լավն է այն ֆիլ­մը, որն էկ­րա­նի և հան­դի­սա­տե­սի միջև երկ­խո­սու­թ­յուն է ստեղ­ծում»

  20.03.2020| 04:19
  Հրա­պա­րակ­վել է կի­նո­ռե­ժի­սոր ՍԵԳ ԿԻ­ՐԱ­ԿՈ­ՍՅԱ­ՆԻ «Մաք­րա­գոր­ծու­մը» (անգլ.՝ Purification) պոե­տիկ վա­վե­րագ­րա­կան ֆիլ­մի թրեյ­լե­րը: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում կի­նո­ռե­ժի­սորն ա­սաց, որ «Մաք­րա­գոր­ծու­մը» նկա­րա­հան­վել է 10 տար­վա ըն­թաց­քում ա­վե­լի քան 15 երկ­րում (Շվե­դիա, Լատ­վիա, ՈՒկ­րաի­նա, Պոր­տու­գա­լիա, Շվեյ­ցա­րիա, Հա­յաս­տան, Լյուք­սեմ­բուրգ, Գեր­մա­նիա, Բուլ­ղա­րիա, Ֆրան­սիա, Լե­հաս­տան, Թուր­քիա, Ռու­սաս­տան, Մեծ Բրի­տա­նիա...): Ներ­կա­յումս ֆիլ­մը հե­տար­տադ­րա­կան փու­լում է:
 • «Խա­ղա­ղու­թ­յուն կա­մե­ցո­ղը միշտ պետք է զգոն լի­նի, միշտ զեն­քը ձեռ­քին կամ բար­ձի տակ»

  «Խա­ղա­ղու­թ­յուն կա­մե­ցո­ղը միշտ պետք է զգոն լի­նի, միշտ զեն­քը ձեռ­քին կամ բար­ձի տակ»

  20.03.2020| 03:35
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող, հրա­պա­րա­կա­խոս ՆԱ­ՆԵՆ է:
 • Մաթեուշ Օտրեբան՝ երևանյան «Գեղարվեստական տպագրության Երկրորդ միջազգային բիենալեի» մասին

  Մաթեուշ Օտրեբան՝ երևանյան «Գեղարվեստական տպագրության Երկրորդ միջազգային բիենալեի» մասին

  18.03.2020| 21:25
  Արդեն բավականին խոսվել է «Մշակույթների երկխոսություն» կազմակերպության նախաձեռնությամբ և ջանքերով 2019 թվականի սեպտեմբերի 7-ից նոյեմբերի 7-ը Երևանում իրականացված «Գեղարվեստական տպագրության Երկրորդ միջազգային բիենալե, Երևան 2019» գեղարվեստական տպագրական աշխատանքների լայնածավալ ցուցադրության մասին, որին մոտ 400 աշխատանքով մասնակցեց 53 երկրի 227 արվեստագետ։
 • «Մենք ի­մաս­տուն ժո­ղո­վուրդ ենք, հու­սամ՝ մեր ընտ­րու­թ­յունն էլ ի­մաս­տուն կլի­նի»

  «Մենք ի­մաս­տուն ժո­ղո­վուրդ ենք, հու­սամ՝ մեր ընտ­րու­թ­յունն էլ ի­մաս­տուն կլի­նի»

  17.03.2020| 01:13
  Ար­ցախ­ցի բանաստեղծ ԴԱ­ՎԻԹ ՇԻ­ՐԻ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք Ար­ցա­խում տի­րող տրա­մադ­րու­թյուն­նե­րի, սպաս­վող նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի մա­սին:
 • Ոչ թա­տե­րա­կան դա­դար

  Ոչ թա­տե­րա­կան դա­դար

  17.03.2020| 01:12
  Վա­նա­ձո­րի Հովհ. Ա­բե­լյա­նի ան­վան պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի տնօ­րե­նի թա­փուր պաշ­տո­նի հա­մար ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան հայ­տա­րա­րած մր­ցույ­թը, հաս­կա­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով, հե­տաձգ­վել է: Այս մա­սին «Ի­րա­տե­սին» տե­ղե­կաց­րեց թատ­րո­նի լրատ­վու­թյան և հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի պա­տաս­խա­նա­տու Գոռ Փե­լե­շյա­նը:
 • «Հան­դի­սա­տեսն ի­րա­վունք ու­նի դի­տե­լու պատ­շաճ ո­րա­կի ներ­կա­յա­ցում­ներ»

  «Հան­դի­սա­տեսն ի­րա­վունք ու­նի դի­տե­լու պատ­շաճ ո­րա­կի ներ­կա­յա­ցում­ներ»

  17.03.2020| 01:11
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րած­ման կան­խար­գել­ման հա­մար մեր հան­րա­պե­տու­թյու­նում առ­ժա­մա­նակ փակ են ՀՀ ԿԳՄՍ են­թա­կա­յու­թյամբ գոր­ծող թա­տե­րա­կան և հա­մեր­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը՝ թատ­րոն­ներ, հա­մեր­գաս­րահ­ներ, թան­գա­րան­ներ և գրա­դա­րան­ներ։ Այս ըն­թաց­քում հե­տաձգ­վեց նաև օ­պե­րա­յին թատ­րո­նում սպաս­վող մաս­նա­գի­տա­կան ո­րա­կա­վոր­ման ստուգ­ման գոր­ծըն­թա­ցը (ա­տես­տա­ցիա): Ա­նո­րոշ ժա­մա­նա­կով կդա­դա­րեն նաև նոր թափ ստա­ցած անս­տո­րա­գիր նա­մակ­նե­րը: Ա­տես­տա­ցիան, ինչ­պես կա­րե­լի էր են­թադ­րել, միան­շա­նակ չի ըն­դուն­վել՝ նոր կր­քե­րի տե­ղիք տա­լով: «Ի­րա­տե­սը» թե­մա­յի առն­չու­թյամբ հար­ցեր է ուղ­ղել Ա­լեք­սանդր Սպեն­դիա­րյա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րո­նի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար և տնօ­րեն ԿՈՆՍ­ՏԱՆ­ՏԻՆ ՕՐ­ԲԵ­ԼՅԱ­ՆԻՆ։
 • Այս տա­նը շա­րու­նա­կում է կերտ­վել հայ լու­սան­կար­չու­թ­յան պատ­մու­թ­յու­նը

  Այս տա­նը շա­րու­նա­կում է կերտ­վել հայ լու­սան­կար­չու­թ­յան պատ­մու­թ­յու­նը

  13.03.2020| 03:30
  «Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րի ան­վան լու­սան­կար­չա­կան թան­գա­րան». ե­ռա­լե­զու այս ցու­ցա­նա­կը կա­րե­լի է տես­նել՝ մո­տե­նա­լով Ա­վետ Ա­վե­տի­սյան 19 հաս­ցեում գտն­վող երկ­հար­կա­նի տա­նը: Այս­տեղ է իր ըն­տա­նի­քի հետ բնակ­վում ան­վա­նի լու­սան­կար­չի որ­դին՝ լու­սան­կա­րիչ, գե­ղան­կա­րիչ ՎԱ­ՀԱՆ ՔՈ­ՉԱ­ՐԸ:
 • Նոր բռն­կում­ներն ու մշա­կույ­թը

  Նոր բռն­կում­ներն ու մշա­կույ­թը

  13.03.2020| 03:26
  Թա­գա­վա­րա­կի (կո­րո­նա­վի­րու­սի) նոր բռն­կում­նե­րը Հա­յաս­տա­նում նոր մար­տահ­րա­վեր­ներ են են­թադ­րում: Թվում էր` մեր «հյու­րըն­կալ» երկ­րում ա­հագ­նա­ցող վի­րու­սը ա­նե­լիք չու­նի: Մեկ-եր­կու օր դա­տարկ­վե­ցին փո­ղոց­նե­րը, մեկ շա­բա­թով փակ­վե­ցին ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը, ու ան­ցանք բնա­կա­նոն կյան­քի: Մշա­կու­թա­յին հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը կա­ռա­վա­րու­թյու­նից հրա­հանգ չս­տա­նա­լով՝ այդ օ­րե­րին շա­րու­նա­կե­ցին ի­րենց գոր­ծու­նեու­թյու­նը:
 • Հա­յու­հի­նե­րը և աշ­խար­հի կա­նայք

  Հա­յու­հի­նե­րը և աշ­խար­հի կա­նայք

  13.03.2020| 03:25
  Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նում օ­րերս տե­ղի ու­նե­ցավ «Հա­յու­հի­նե­րը և աշ­խար­հի կա­նայք» խո­րա­գի­րը կրող ցե­րե­կույթ, ո­րը կազ­մա­կեր­պել էին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նը, Հով­հան­նես Թու­մա­նյա­նի թան­գա­րա­նը և «Հա­յու­հի­նե­րի հա­մա­հայ­կա­կան միու­թյուն» ՀԿ-ն:
 • Նկա­րիչ­նե­րի ար­տա­գաղ­թը

  Նկա­րիչ­նե­րի ար­տա­գաղ­թը

  13.03.2020| 03:22
  «Տո­տա­լի­տար հա­մա­կար­գի պար­տադ­րած սոց­ռեա­լիզ­մի կեղծ, հո­գե­զուրկ թե­մա­նե­րին ու ձևե­րին «60-ա­կան­նե­րը» հա­կա­դարձ­վե­ցին ի­րա­կա­նու­թյան խոր­քա­յին ու ա­զատ պատ­կե­րում­նե­րով, փոր­ձա­րա­րա­կան խի­զախ փնտր­տուք­նե­րով»։