• «Յոթը սարի ետևում…»

  «Յոթը սարի ետևում…»

  21.07.2020| 18:00
  Հովհաննես Թումանյանի թանգարանը, Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության հետ համատեղ, մեկնարկում են «Յոթը սարի ետևում…» մրցույթ-փառատոնը:
 • «Կնե­րեք, բայց միայն Դար­վի­նի տե­սու­թ­յան հետևորդ­ներն են մտա­ծում, որ ա­մեն ինչ ինքն ի­րեն է լի­նում»

  «Կնե­րեք, բայց միայն Դար­վի­նի տե­սու­թ­յան հետևորդ­ներն են մտա­ծում, որ ա­մեն ինչ ինքն ի­րեն է լի­նում»

  21.07.2020| 17:16
  Հա­յաս­տա­նյան գոր­ծա­րար մի­ջա­վայ­րում առ­կա հին ու նոր խն­դիր­ներ, կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գի բա­ցեր, հա­մա­վա­րա­կի ազ­դե­ցու­թյուն, մշա­կու­թա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան կարևո­րու­թյուն։ Այս թե­մա­նե­րի շուրջ է մեր զրույ­ցը բիզ­նե­սի կա­ռա­վար­ման մաս­նա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ՎԵ­ՏԻ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ։
 • «Մնում է միայն հայ­րե­նի­քի նկատ­մամբ կա­րո­տը, իսկ կա­րո­տը հայ­րե­նիք չէ. կա­րո­տի հա­մար կյանքդ չես տա»

  «Մնում է միայն հայ­րե­նի­քի նկատ­մամբ կա­րո­տը, իսկ կա­րո­տը հայ­րե­նիք չէ. կա­րո­տի հա­մար կյանքդ չես տա»

  21.07.2020| 15:31
  ՍԵՅ­ՐԱՆ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱ­ՆԻ «Ին­չու՞ ես տխուր» գր­քի վե­րահ­րա­տա­րա­կու­մը մեծ հե­տաք­րք­րու­թյուն է ա­ռա­ջաց­րել ըն­թեր­ցող­նե­րի շր­ջա­նում։ Սեյ­րան Գրի­գո­րյա­նը հե­ղի­նակ է 5 գր­քի։ Ներ­կա­յումս ամ­բող­ջաց­նում է իր պատմ­վածք­նե­րի ժո­ղո­վա­ծուն։ Աչ­քի է ըն­կել հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան ակ­տիվ գոր­ծու­նեու­թյամբ։
 • Վահ­րամ Գայ­ֆեճ­յան. մայ­րա­քա­ղա­քա­յին նկա­րի­չը գյու­ղա­քա­ղա­քից
 • «Մարդ­կու­թ­յան «մեծ արթ­նա­ցում» է տե­ղի ու­նե­նում»

  «Մարդ­կու­թ­յան «մեծ արթ­նա­ցում» է տե­ղի ու­նե­նում»

  21.07.2020| 15:14
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը կի­նո­գետ, ար­վես­տա­գի­տու­թյան թեկ­նա­ծու, ար­ձա­կա­գիր ՍԻՐԱ­ՆՈՒՅՇ ԳԱԼՍ­ՏՅԱՆՆ է: Մեր օ­րե­րի տագ­նա­պա­լի ան­ցու­դար­ձը շա­տե­րիս է ստի­պել դուրս գալ մաս­նա­գի­տա­կան դաշ­տից և հա­յաց­քը սևե­ռել հա­մա­մարդ­կա­յին խն­դիր­նե­րի վրա, ո­րոնց վե­րա­բե­րյալ բազ­մա­շերտ և հա­կա­սա­կան լրա­հոսն ու մեկ­նա­բա­նու­թյուն­նե­րը, իս­կա­պես, մտա­հո­գու­թյան լուրջ հիմ­քեր են տա­լիս:
 • Հե­տին պլա­ն է մղ­վում գրա­դա­րա­նի բուն գոր­ծա­ռույ­թը

  Հե­տին պլա­ն է մղ­վում գրա­դա­րա­նի բուն գոր­ծա­ռույ­թը

  14.07.2020| 13:46
  Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սով և դրա հա­րու­ցած ար­տա­կարգ հան­գա­մանք­նե­րով պայ­մա­նա­վոր­ված՝ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան են­թա­կա­յու­թյամբ գոր­ծող 12 գրա­դա­րան­նե­րը սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րի («Ֆեյս­բուք», «Ինս­տագ­րամ», «Թվի­թեր», «Տե­լեգ­րամ») մի­ջո­ցով մար­տի 16-ից շուր­ջօ­րյա կապ են պահ­պա­նում ըն­թեր­ցող­նե­րի հետ:
 • «Թվայ­նաց­ման ժա­մա­նակ հաշ­վի են առն­վել Նալ­բան­դ­յա­նի թղ­թա­յին բո­լոր հրա­տա­րա­կու­թ­յուն­նե­րը»

  «Թվայ­նաց­ման ժա­մա­նակ հաշ­վի են առն­վել Նալ­բան­դ­յա­նի թղ­թա­յին բո­լոր հրա­տա­րա­կու­թ­յուն­նե­րը»

  14.07.2020| 13:42
  Օ­րերս տե­ղի ու­նե­ցավ Մի­քա­յել Նալ­բան­դյա­նի գրա­վոր ժա­ռան­գու­թյան թվայ­նաց­ման և առ­ցանց հրա­պա­րակ­ման առ­ցանց շնոր­հան­դե­սը։ Նա­խա­գիծն ի­րա­կա­նաց­նում է Հա­յաս­տա­նի ա­մե­րի­կյան հա­մալ­սա­րա­նի «Հայ մա­տե­նագ­րու­թյան թվան­շա­նա­յին գրա­դա­րա­նը»՝ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան մշա­կու­թա­յին դրա­մաշ­նոր­հա­յին մր­ցույ­թի «Գրա­կա­նու­թյան հան­րահռ­չակ­մանն ուղղ­ված նա­խագ­ծեր և մի­ջո­ցա­ռում­ներ» ան­վա­նա­կար­գով։ Զրույ­ցի ենք հրա­վի­րել նա­խա­րա­րու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ՏԱ­ԹԵ­ՎԻԿ ՍՈՒ­ՔԻԱ­ՍՅԱ­ՆԻՆ և նա­խա­ձեռ­նու­թյան հե­ղի­նակ ՄԵ­ՐՈՒ­ԺԱՆ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԻՆ։ Անդ­րա­դար­ձել ենք նաև հա­յա­գի­տա­կան նյու­թե­րի թվայ­նաց­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րին առ­հա­սա­րակ։
 • Կյանքը վայրիվերումներից հետո կամ «Հավերժական շարժում»

  Կյանքը վայրիվերումներից հետո կամ «Հավերժական շարժում»

  10.07.2020| 01:28
  Ռե­ժի­սոր ՆՎԵՐ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք նրա «Հա­վեր­ժա­կան շար­ժում» (2020 թ.) ֆիլ­մի մա­սին։ Հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով նոր ֆիլ­մեր գրե­թե չեն ստեղծ­վում, ստեղծ­ված­ներն էլ փա­կու­ղու մեջ են։ Հու­սանք՝ ժա­մա­նա­կա­վոր։ Նվեր Հով­հան­նի­սյա­նը հե­ղի­նակ է մոտ մեկ տաս­նյակ ֆիլ­մե­րի, նրա նա­խորդ՝ «Ան­տա­ռա­պահ» (2018 թ.) ֆիլ­մը մաս­նակ­ցել էր փա­ռա­տո­նե­րի Հա­յաս­տա­նում և ար­տերկ­րում, ար­ժա­նա­ցել մի շարք մր­ցա­նակ­նե­րի։ «Ան­տա­ռա­պա­հը» ռե­ժի­սո­րի դիպ­լո­մա­յին աշ­խա­տանքն էր։
 • «Քա­ղա­քակր­թու­թ­յան ինք­նաոչն­չա­ցու­մը կա­րե­լի է կան­խել միայն մշա­կույ­թով»

  «Քա­ղա­քակր­թու­թ­յան ինք­նաոչն­չա­ցու­մը կա­րե­լի է կան­խել միայն մշա­կույ­թով»

  10.07.2020| 01:26
  Հա­մազ­գա­յին թատ­րո­նի դե­րա­սան ԿԱ­ՐԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք նրա ծնն­դյան նա­խօ­րեին։ Մեր ա­ռա­ջին հար­ցը ան­ցած տա­րի­նե­րին էր վե­րա­բե­րում։ Անդ­րա­դար­ձել ենք նաև դե­րա­սա­նի բե­մա­կան գոր­ծու­նեու­թյա­նը, հա­մընդ­հա­նուր խն­դիր­նե­րին՝ մարդ­կու­թյա­նը սպառ­նա­ցող վտանգ­ներ, այս հա­մա­տեքս­տում՝ մշա­կույ­թի, հատ­կա­պես թատ­րո­նի դերն ու նշա­նա­կու­թյու­նը։
 • Տա­րե­կան գեթ մի ան­գամ Շի­րիմս հի­շես ու գաս, Մի կա­թիլ ար­ցունք թա­փես, Կա­նա­չի հո­ղը վրաս

  Տա­րե­կան գեթ մի ան­գամ Շի­րիմս հի­շես ու գաս, Մի կա­թիլ ար­ցունք թա­փես, Կա­նա­չի հո­ղը վրաս

  10.07.2020| 01:23
  Ա­ռա­ջարկ­վող հրա­պա­րա­կու­մը իմ՝ 2009-ին կա­յա­ցած հա­ղոր­դու­մից է։ Այն նվիր­ված է գրող, ման­կա­վարժ ՄԿՐ­ՏԻՉ ԽԵ­ՐԱ­ՆՅԱ­ՆԻՆ, ո­րին մաս­նակ­ցե­ցին գրո­ղի որ­դին՝ ՀԵՆ­ՐԻԿ ԽԵ­ՐԱ­ՆՅԱ­ՆԸ, հար­սը՝ ԱԳ­ՆԵՍ ԽԵՐԱ­ՆՅԱ­ՆԸ և թո­ռը՝ Ե­ՂԻ­ՇԵ ԽԵՐԱ­ՆՅԱ­ՆԸ։