«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 
 • Կի­նո­յի պե­տա­կան կա­ռա­վա­րու­մը 2017-20-ին

  Կի­նո­յի պե­տա­կան կա­ռա­վա­րու­մը 2017-20-ին

  03.03.2020| 01:51
  Հայկական կինոյի աղետալի վիճակի, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնում հաստատված բարքերի մասին մեր բազում ահազանգումներն այս անգամ որոշեցինք ներկայացնել սոս­կական փաստերի հիշատակումով՝ հուսալով, որ դրանց լուծմանը կոչված մարդիկ գոնե շարադրման այս ձևին ուշադրություն կդարձնեն ու դուրս կգան քնած վիճակից:
 • Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ելույթներ կունենա Իսրայելում

  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ելույթներ կունենա Իսրայելում

  28.02.2020| 12:26
  Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը մարտի 1-5-ն Իսրայելում կմասնակցի Wandering Music Stars փառատոնին‚ որի շրջանակներում կանցկացվի նաև սաքսոֆոնահարների և կլարնետահարների միջազգային մրցույթ։
 • «Գնա­ցել են նրանք, որ կա­րող էին նոր­մալ գծել այդ լո­գոն կամ գնա­հա­տել»

  «Գնա­ցել են նրանք, որ կա­րող էին նոր­մալ գծել այդ լո­գոն կամ գնա­հա­տել»

  28.02.2020| 12:18
  Սև ու սպի­տա­կից սա­հուն ան­ցում կա­տա­րե­ցինք «Ա­յո»-ի ու «Ոչ»-ի: «Ա­յո»-ի լո­գոն ան­հա­ջող դուրս ե­կավ: Պարզ­վեց, որ ապ­րի­լի 5-ի սահ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վեի «Ա­յո»-ի շտա­բի հայ­տա­րա­րած բաց մր­ցույ­թի վերջ­նար­դյուն­քում 3 մի­լիոն դրա­մի պարգևը տրա­մադր­վել է գրա­գո­ղին:
 • Սա­րյա­նի վե­րա­նո­րոգ­ված կտա­վը

  Սա­րյա­նի վե­րա­նո­րոգ­ված կտա­վը

  28.02.2020| 12:15
  Փետր­վա­րի 28-ին մեկ­նար­կում են Մար­տի­րոս Սա­րյա­նի 140-ա­մյա­կին նվիր­ված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը: Վար­պե­տի ծնն­դյան օ­րը սա­կայն փետր­վա­րի 29-ն է: Այդ օ­րը հան­րու­թյա­նը կներ­կա­յաց­վի վար­պե­տի` 1910 թվա­կա­նին ստեղ­ծած «Կոս­տանդ­նու­պոլ­սի շնե­րը» կտա­վը:
 • «Ներ­կան չի սպա­ռել ի­րեն, քա­նի դեռ սն­վում է ժա­մա­նա­կից, որ­տեղ ան­պայ­ման հա­վեր­ժու­թ­յու­նը կա, ո­րը նաև ներ­կա­յից ան­դինն է»
 • Իտա­լիա. ան­տիկ ու միջ­նա­դա­ր­յան աշ­խար­հի շուն­չը

  Իտա­լիա. ան­տիկ ու միջ­նա­դա­ր­յան աշ­խար­հի շուն­չը

  28.02.2020| 11:39
  Ի­տա­լիան աշ­խար­հի ա­մե­նա­գե­ղե­ցիկ եր­կր­նե­րից է, այս­տեղ այ­ցե­լող­ներն ա­կա­նա­տես են լի­նում ան­տիկ աշ­խար­հի և միջ­նա­դա­րյան վե­րած­նն­դի հա­րուստ մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյա­նը։
 • Երջա­նիկ հա­մադ­րու­թ­յան մո­հի­կա­նը

  Երջա­նիկ հա­մադ­րու­թ­յան մո­հի­կա­նը

  28.02.2020| 10:06
  Նա Եր­կիր Նաի­րին էր նկա­րում։ Եր­կիր, որ 20-րդ դա­րում ա­րյու­նա­քամ­ված և ան­դա­մա­հատ­ված, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, հառ­նել էր և կա­յուն պե­տա­կա­նու­թյուն ստեղ­ծել, թե­կուզ և Խոր­հր­դա­յին կայս­րու­թյան կազ­մում։
 • «Ա­նան­ց­յալ քա­ղաք­նե­րը, մար­դիկ ա­վե­լի խո­ցե­լի են ու դա­տա­պարտ­ված»

  «Ա­նան­ց­յալ քա­ղաք­նե­րը, մար­դիկ ա­վե­լի խո­ցե­լի են ու դա­տա­պարտ­ված»

  25.02.2020| 02:05
  Ին­չի՞ կա­րիք ու­նեն Երևանն ու երևան­ցին, նո­րաց­նու՞մ են­քԵրևա­նը, թե՞ կորց­նում քա­ղա­քի դի­մա­գի­ծը: Ար­ձա­կա­գիր ԴԱ­ՎԻԹ ՍԱՄ­ՎԵ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ ճե­պազ­րույ­ցը մեր քա­ղա­քում տի­րող բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան մթ­նո­լոր­տի, քա­ղա­քա­շի­նա­կան, հա­սա­րա­կա­կան խն­դիր­նե­րի մա­սին է:
 • «Ես ի պաշ­տո­նե պար­տա­վոր եմ ա­նե­լու այդ մր­ցույ­թը»

  «Ես ի պաշ­տո­նե պար­տա­վոր եմ ա­նե­լու այդ մր­ցույ­թը»

  25.02.2020| 02:02
  Երևա­նի Կո­մի­տա­սի ան­վան պե­տա­կան կոն­սեր­վա­տո­րիա­յում դժ­գո­հու­թյուն­նե­րի ա­լիք է սկս­վել: Հիմ­նա­կան պատ­ճա­ռը բու­հի դա­սա­խոս­նե­րին սպա­սող մր­ցույթն է: «Մինչև հի­մա նման բան չի ե­ղել կոն­սեր­վա­տո­րիա­յում, ին­չու՞ է հի­մա ար­վում, ո՞վ է մեզ քն­նե­լու» հար­ցերն ա­ռայժմ ա­վե­լի շատ կու­լի­սա­յին են: Դժ­գո­հու­թյու­նը կհա­սու­նա­նա, թե կմա­րի, պարզ կլի­նի ա­ռա­ջի­կա­յում: Թե­մա­յի շուրջ զրու­ցել ենք Երևա­նի Կո­մի­տա­սի ան­վան պե­տա­կան կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի ռեկ­տոր ՍՈ­ՆԱ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ:
 • Ռոման Սիմովիչ. «Ալեքսանդր Հարությունյանի Ջութակի կոնցերտն իրապես շատ խորն է, զգացմունքային և գեղեցիկ»

  Ռոման Սիմովիչ. «Ալեքսանդր Հարությունյանի Ջութակի կոնցերտն իրապես շատ խորն է, զգացմունքային և գեղեցիկ»

  22.02.2020| 14:42
  Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 11-րդ փառատոնի շրջանակում ունկնդրին ներկայացվեցին Ալեքսանդր Հարությունյանի սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները՝ Սիմֆոնիետը լարային նվագախմբի համար, Ջութակի և լարային նվագախմբի համար գրված կոնցերտը՝ «Հայաստան» (մենակատար՝ Ռոման Սիմովիչ), Շեփորի կոնցերտը (մենակատար՝ Հայկ Գուրգենյան) և Տոնական նախերգանքը։