• Ով է ասում, որ իշխանությունը միայն բարիքների աղբյուր է

  Ով է ասում, որ իշխանությունը միայն բարիքների աղբյուր է

  09.04.2020| 18:16
  Ով կասի, թե Լենա Նազարյանն ի՞նչ գերծանրաբեռնված գրաֆիկով է աշխատում, որ պետք է ամսական ոչ միայն բարձր աշխատավարձ, այլև միլիոնների հասնող պարգևատրում ստանա։ Բայց պարզվում է՝ Նազարյանն ու իր թիմակիցներն եկել են իշխանության, որ ոչ թե ժողովրդի բարեկեցության մասին մտածեն, այլ սեփական հարմարավետության։
 • Պա­րետն ԱԺ գոր­ծըն­կեր­նե­րից դժ­գոհ է ե­ղել

  Պա­րետն ԱԺ գոր­ծըն­կեր­նե­րից դժ­գոհ է ե­ղել

  03.04.2020| 00:20
  Հա­մա­ճա­րա­կա­յին հիմ­քով պայ­մա­նա­վոր­ված ար­տա­կարգ դրու­թյան ժա­մա­նակ հե­ռա­խո­սա­զան­գե­րով մարդ­կանց տե­ղայ­նաց­նե­լու օ­րեն­քի նա­խա­գիծն Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը 2-րդ փոր­ձից հե­տո միայն կա­րո­ղա­ցավ ըն­դու­նել: Իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հա­մար հույժ կարևոր այս նա­խա­գի­ծը, ո­րին ընդ­դի­մա­դիր­նե­րը գաղտ­նալ­սումն օ­րի­նա­կա­նաց­նող բնու­թագ­րու­մը տվե­ցին, խոր­հր­դա­րա­նի հա­վա­նու­թյանն ար­ժա­նա­ցավ բա­ցա­ռա­պես մե­ծա­մաս­նու­թյան մի­ջո­ցով:
 • Առանց ընդդիմադիրների վիճահարույց օրենքն անցավ

  Առանց ընդդիմադիրների վիճահարույց օրենքն անցավ

  31.03.2020| 19:35
  Ամեն գնով ԱԺ մեծամասնությունը մտադրվել էր այսօր հայտնի նախագիծը՝ հեռախոսով քաղաքացիներին տեղորոշելու վերաբերյալ անցկացնել։ Նախագծի երկրորդ ընթերցումը տապալելուց հետո նրանք անմիջապես ձեռնամուխ եղան արտահերթ նիստի գումարմանը։
 • Ո՞ւմ երկու ձայնն էր որոշիչ

  Ո՞ւմ երկու ձայնն էր որոշիչ

  31.03.2020| 16:34
  ԱԺ նիստից հետո «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավորների զայրացած և տարակուսաց ձայները աշխատասենյակներից արձագանքում էին միջանցքներում։ Թեև միաջանցքներում ևս գնալ գալով մեկը մյուսին հարցնում էր․ «Ուր են՞, ինչու՞ չեն եկել»։
 • Անձնական տվյալների պաշտպանության, հաղորդակցության ազատության և գաղտնիության իրավունքներին միջամտելու նախագիծը չընդունվեց

  Անձնական տվյալների պաշտպանության, հաղորդակցության ազատության և գաղտնիության իրավունքներին միջամտելու նախագիծը չընդունվեց

  31.03.2020| 16:16
  Խորհրդարանում երկրորդ ընթերցմամբ չընդունվեց «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը։
 • 132 պատ­գա­մա­վո­րի ի­րար գլ­խի եք հա­վա­քել որ ի՞նչ

  132 պատ­գա­մա­վո­րի ի­րար գլ­խի եք հա­վա­քել որ ի՞նչ

  31.03.2020| 01:06
  Մի պահ հետևենք այս իշ­խա­նու­թյան` վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի ո­րոշ քայ­լե­րի հա­ջոր­դա­կա­նու­թյա­նը։ Ե­րեկ 132 պատ­գա­մա­վո­րի բե­րել ի­րար գլ­խի են հա­վա­քել ու քն­նար­կում են մի ժա­մա­նա­կավ­րեպ նա­խա­գիծ, ո­րով իբր պար­զե­լու են վա­րա­կա­կիր մար­դու շր­ջա­նա­կը։
 • Քննիչ հանձ­նա­ժո­ղովն Ար­ցա­խի հրամ­կազ­մին Ստե­փա­նա­կեր­տում կլ­սի

  Քննիչ հանձ­նա­ժո­ղովն Ար­ցա­խի հրամ­կազ­մին Ստե­փա­նա­կեր­տում կլ­սի

  10.03.2020| 01:19
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա պա­տե­րա­զի հան­գա­մանք­ներն ու­սում­նա­սի­րող քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վը տևա­կան ժա­մա­նակ նիստ չի գու­մա­րել։ Հի­շեց­նենք, որ հանձ­նա­ժո­ղով վեր­ջին ան­գամ Գե­րա­գույն շտա­բի պետ Ար­տակ Դավ­թյանն էր հրա­վիր­վել։
 • Ան­տար­բե­րու­թ­յու՞ն, չի­մա­ցու­թ­յու՞ն թե՞ հո­վա­նա­վոր­չու­թ­յուն

  Ան­տար­բե­րու­թ­յու՞ն, չի­մա­ցու­թ­յու՞ն թե՞ հո­վա­նա­վոր­չու­թ­յուն

  06.03.2020| 01:00
  Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում չո­րեք­շաբ­թի կա­ռա­վա­րու­թյան հետ հարց ու պա­տաս­խա­նի ժա­մա­նակ պատ­գա­մա­վոր Ար­ման Բա­բա­ջա­նյա­նը հարց բարձ­րաց­րեց այն մա­սին, որ մար­տի 19-ին լրա­նում է Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան պե­տի ու ոս­տի­կա­նա­պե­տի ժա­մա­նա­կա­վոր պաշ­տո­նում գտն­վե­լու ժամ­կե­տը ու խնդ­րեց պա­տաս­խա­նել, թե ի՞նչ քայ­լեր են ձեռ­նարկ­վում ժամ­կետ­նե­րը, օ­րեն­քի տառն ու բա­ռը չխախ­տե­լու հա­մար:
 • Պարգևավ­ճար՝ խորհր­դա­րան չգա­լու հա­մար

  Պարգևավ­ճար՝ խորհր­դա­րան չգա­լու հա­մար

  25.02.2020| 01:16
  2020-ի հուն­վար ամս­վա 17 աշ­խա­տան­քա­յին օր­վա հա­մար Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում 174 մի­լիոն դրա­մի (մոտ 363 հա­զար դո­լար) պարգևավ­ճար է բա­ժան­վել:
 • Խորհր­դա­րա­նա­կան երկ­րում ընդ­դի­մու­թ­յու­նը «ո­չինչ չա­նե­լու» դիր­քո­րո­շում է որ­դեգ­րել

  Խորհր­դա­րա­նա­կան երկ­րում ընդ­դի­մու­թ­յու­նը «ո­չինչ չա­նե­լու» դիր­քո­րո­շում է որ­դեգ­րել

  18.02.2020| 11:54
  Ար­դեն փաս­տել էինք, որ խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թյու­նը, մաս­նակ­ցե­լով ՍԴ-ի գոր­ծող կազ­մը լու­ծա­րե­լու վե­րա­բե­րյալ հար­ցի քն­նարկ­մա­նը, ըստ էու­թյան, լե­գի­տի­մաց­րել էր այդ գոր­ծըն­թա­ցը՝ իշ­խա­նու­թյան ջրա­ղա­ցին ջուր լց­նե­լով։