• Էրեբունուց հայտնաբերված նվիրատվական թիթեղը

  Էրեբունուց հայտնաբերված նվիրատվական թիթեղը

  06.04.2020| 18:09
  «Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի ֆեյսբուքյան էջը ուշագրավ տեղեկատվության ու վիրտուալ ցուցադրության հնարավորություն է ընձեռում: Էրեբունուց հայտնաբերված նվիրատվական թիթեղի պատմությունը դրանցից մեկն է:
 • «Բա­վա­րար պայ­ման­ներ պետք է ստեղ­ծենք և՛ աշ­խա­տա­կից­նե­րի հա­մար, և՛ ըն­թեր­ցող­նե­րի, և՛ վե­րա­դարձ­վող գրա­կա­նու­թ­յան»

  «Բա­վա­րար պայ­ման­ներ պետք է ստեղ­ծենք և՛ աշ­խա­տա­կից­նե­րի հա­մար, և՛ ըն­թեր­ցող­նե­րի, և՛ վե­րա­դարձ­վող գրա­կա­նու­թ­յան»

  03.04.2020| 01:51
  Հա­մա­վա­րակ, մե­կու­սա­ցում, նոր խն­դիր­ներ, նոր ռազ­մա­վա­րու­թյուն՝ ա­մե­նա­տար­բեր ո­լորտ­նե­րում: Այս դժ­վա­րին օ­րե­րին ինչ­պե՞ս են կազ­մա­վոր­վել գրա­դա­րան­նե­րը, ի՞նչ է են­թադ­րում «Գրա­դա­րա­նը քո տա­նը» բա­նաձևու­մը: Թե­մա­յի շուրջ զրու­ցել ենք ԿԳՄՍՆ մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թյան և ժո­ղովր­դա­կան ար­հեստ­նե­րի վար­չու­թյան գլ­խա­վոր մաս­նա­գետ ՆԱ­ԶԻԿ ՀՈ­ՎԱ­ՍԱ­ՓՅԱ­ՆԻ հետ:
 • «Թատ­րո­նի ա­ռեղծ­վա­ծը նրա կեն­դա­նի շփ­ման և հա­ղոր­դակց­ման մեջ է»

  «Թատ­րո­նի ա­ռեղծ­վա­ծը նրա կեն­դա­նի շփ­ման և հա­ղոր­դակց­ման մեջ է»

  03.04.2020| 01:49
  Մնա տա­նը, թատ­րոն նա­յիր: Խոս­քը հե­ռուս­տա­թատ­րո­նի մա­սին չէ: Այս օ­րե­րին տա­նը նս­տած կա­րե­լի է հետևել թա­տե­րա­կան ան­ցու­դար­ձին, թան­գա­րան­նե­րի ցու­ցադ­րու­թյուն­նե­րին, հա­մերգ լսել: Ինչ­պե՞ս են այս ճգ­նա­ժա­մը հաղ­թա­հա­րում բե­մի մար­դիկ: Թե­մա­յի շուրջ զրու­ցել ենք Վա­նա­ձո­րի Հով­հան­նես Ա­բե­լյա­նի ան­վան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի դե­րա­սան ԷԴԳԱՐ ՔՈ­ՉԱ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ:
 • Թո­շա­կա­ռուն տե­ղին հի­շեց ան­դաս­տիա­րա­կի մո­րը

  Թո­շա­կա­ռուն տե­ղին հի­շեց ան­դաս­տիա­րա­կի մո­րը

  03.04.2020| 01:35
  ...Մերթ ընդ մերթ, պա­տեհ-ան­պա­տեհ ա­ռիթ­նե­րով փոր­ձում ենք ինչ-որ կերպ հա­սա­նե­լի դարձ­նել մեր պատ­մա­կան հու­շար­ձան-կո­թող­նե­րի, ե­կե­ղե­ցի­նե­րի ու խաչ­քա­րե­րի նկատ­մամբ տե­ղի ու­նե­ցող վայ­րա­գու­թյան ցան­կա­ցած դրսևո­րում։ Եվ դա ճիշտ է, հե­ռուն գնա­ցող, բայց ոչ բա­վա­րար։
 • Փա­րի­զում` նժույ­գը սան­ձած, Երևա­նում` ան­հայտ բա­ցա­կա­յող (երկ­րի քա­վա­րա­նը)

  Փա­րի­զում` նժույ­գը սան­ձած, Երևա­նում` ան­հայտ բա­ցա­կա­յող (երկ­րի քա­վա­րա­նը)

  03.04.2020| 01:32
  Կեր­պար­վես­տում (նվաս­տիս խո­րին հա­մոզ­մամբ) հան­ճա­րի կարմ­րա­հուռ և ոս­կեե­րիզ պատ­մու­ճա­նով զուգ­վում են ե­զա­կի­նե­րը, նրանք, ով­քեր հաղ­թա­հա­րել են ժա­մա­նա­կի պատ­նեշն ու առե­ղծ­ված են հա­ճախ դա­րեր անց։ Հան­ճար­նե­րը ե­զա­կի են և ան­վե­րա­պա­հո­րեն հո­ղե­ղեն չեն, Երկ­նա­վորն է տիե­զե­րա­կան ա­սուպ-հուն­դը վար նե­տում և երկ­րա­վոր­նե­րիս պարգևում հո­գե­ղեն բերկ­րանք և ա­ռա­ջըն­թաց։
 • «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  03.04.2020| 01:27
  ՈՒ­սում­նա­ռու­թյան տա­րի­նե­րին Կո­մի­տա­սը բնակ­վում էր Բեռ­լի­նի Կրոյց­բերգ շր­ջա­նի Կոխ­շտ­րա­սե փո­ղո­ցի 5-հար­կա­նի տնե­րից մե­կում:
 • «Փա­րի­զում մարդ­կանց ու­ղեղն ա­վե­լի շատ են պղ­տո­րում, քան Հա­յաս­տա­նում»

  «Փա­րի­զում մարդ­կանց ու­ղեղն ա­վե­լի շատ են պղ­տո­րում, քան Հա­յաս­տա­նում»

  03.04.2020| 01:22
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը օ­պե­րա­յին եր­գիչ Ա­ԴԱՄ ԲԱՐ­ՐՈՆ է: Նա ծն­վել է Գյում­րիում, այժմ ապ­րում է Փա­րի­զում, աշ­խա­տում է Փա­րի­զի Սկ­րյա­բի­նի ան­վան և Ռախ­մա­նի­նո­վի ան­վան կոն­սեր­վա­տո­րիա­նե­րում, հա­մերգ­նե­րով հան­դես է գա­լիս աշ­խար­հի լա­վա­գույն բե­մե­րում, անց­կաց­նում վար­պե­տու­թյան դա­սեր աշ­խար­հի տար­բեր քա­ղաք­նե­րում, որ­պես ժյու­րիի ան­դամ՝ հրա­վիր­վում տար­բեր մի­ջազ­գա­յին մր­ցույթ­նե­րի:
 • Դեմքն ու­րիշ բան է, դի­մա­կը՝ ու­րիշ

  Դեմքն ու­րիշ բան է, դի­մա­կը՝ ու­րիշ

  31.03.2020| 01:55
  «Թեև Հա­յաս­տա­նում ար­տա­կարգ դրու­թ­յուն է հայ­տա­րար­ված, և մար­դիկ մտա­հոգ­ված են, թե ինչ­պես պետք է հաղ­թա­հար­վի կո­րո­նա­վի­րու­սը մեր երկ­րում, կի­նո­գոր­ծիչ­նե­րի մի փոքր խումբ «պայ­քա­րում» է Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րո­նի դեմ, կա­ռույ­ցի վե­րա­բե­ր­յալ մե­ղադ­րագ­րեր ու­ղար­կում տար­բեր պաշ­տո­ն­յա­նե­րի ու գրա­ռում­ներ ա­նում այդ մա­սին ֆեյս­բու­քում». սա Հա­յաս­տա­նի կի­նո­միու­թ­յան ու մաս­նա­վո­րա­պես «Ոս­կե ծի­րան» կի­նո­փա­ռա­տո­նի հետ սեր­տո­րեն գոր­ծակ­ցող, լրագ­րող Գո­հար Հա­կո­բ­յա­նի նյու­թից է։
 • «Աղ­քա­տու­թ­յան մեջ մե­կը որ ժպ­տում է, ար­վես­տի գործ է»

  «Աղ­քա­տու­թ­յան մեջ մե­կը որ ժպ­տում է, ար­վես­տի գործ է»

  31.03.2020| 01:46
  Ֆեյս­բու­քի տա­րեգր­քում նկա­տե­ցի ՍԱ­ՄՈՒԵԼ ՈՍ­ԿԱ­ՆՅԱ­ՆԻ լու­սան­կար­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը: Ո­ճը, լու­սան­կար­ներն ար­դեն ծա­նոթ էին, հե­ղի­նա­կը՝ ան­ծա­նոթ: Գրե­ցի նրան, ա­ռա­ջար­կե­ցի զրու­ցել լու­սան­կար­չու­թյան մա­սին: Մինչ նյու­թը հրա­պա­րակ­ման էի պատ­րաս­տում՝ Հա­յաս­տա­նում կո­րո­նա­վի­րու­սի բռն­կու­մը ի­րա­վի­ճակ փո­խեց: Փակ­վե­ցինք տա­նը: Բո­լոր զրույց­նե­րը հա­մա­վա­րա­կի մա­սին էին:
 • «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա»

  «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա»

  31.03.2020| 01:38
  1896-ին տե­ղի ու­նե­ցավ մի ճա­կա­տագ­րա­կան ի­րա­դար­ձու­թյուն, որն ահ­ռե­լի նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցավ ոչ միայն Կո­մի­տա­սի, այլև բո­վան­դակ հայ ժո­ղովր­դի կյան­քում: