• Բիլ Գեյթս. Ի՞նչ է իրականում մեզ ասում Corona / Covid-19-ը

  Բիլ Գեյթս. Ի՞նչ է իրականում մեզ ասում Corona / Covid-19-ը

  25.03.2020| 09:16
  Ես խորապես հավատում եմ, որ այն ամենի հետևում, ինչ կատարվում է, կա հոգևոր նպատակ՝ ինչպես էլ ընկալում ենք՝ լավ կամ վատ: Եվ, ուրեմն, ի՞նչ է անում Corona / Covid-19-ը մեզ համար իրականում.
 • «Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը պետք է ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րի ինք­նա­մե­կու­սաց­ված քա­ղա­քա­ցի­նե­րին»

  «Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը պետք է ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն ցու­ցա­բե­րի ինք­նա­մե­կու­սաց­ված քա­ղա­քա­ցի­նե­րին»

  24.03.2020| 14:35
  Հա­մաշ­խար­հա­յին հան­րու­թյան և տն­տե­սու­թյան վրա ազ­դող թիվ մեկ գոր­ծոնն այս պա­հին կո­րո­նա­վի­րուսն է, ու ան­կախ դրա հաղ­թա­հար­մանն ուղղ­ված ջան­քե­րից և մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ար­դյու­նա­վե­տու­թյու­նից՝ այն փո­խե­լու է գո­յու­թյուն ու­նե­ցող հին աշ­խար­հա­կար­գը։
 • Էմանուել Մակրոն. Մեզ սպասում է աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամ

  Էմանուել Մակրոն. Մեզ սպասում է աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամ

  24.03.2020| 11:38
  Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է կորոնավիրուսի համաճարակի աննախադեպ հետևանքների մասին տնտեսության համար: Le Journal du Dimanche-ին հարցազրույցում նա խոսել է ֆինանսական համակարգին ապագա հարվածի մասին: ՙՍա պատերազմ է և այս պատերազմը շարունակվելու է:
 • Ինչ փաս­տաթղ­թով ենք փր­կե­լու տն­տե­սու­թ­յու­նը

  Ինչ փաս­տաթղ­թով ենք փր­կե­լու տն­տե­սու­թ­յու­նը

  24.03.2020| 00:53
  Տն­տե­սա­կան պան­դե­միան ար­դեն ան­խու­սա­փե­լի է։ Բո­լոր եր­կր­նե­րի տն­տե­սու­թյուն­նե­րը կաթ­վա­ծա­հար են։ Հա­մաշ­խար­հա­յին ա­նո­րո­շու­թյան մեջ դժ­վար է ա­սել, թե ինչ կլի­նի Հա­յաս­տա­նի փոքր ու խո­ցե­լի տն­տե­սու­թյան հետ։ Բայց մեր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի լա­վա­տե­սու­թյունն ան­գամ գեր­տե­րու­թյուն­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րը չու­նեն։ Շատ պարզ մի պատ­ճա­ռով, ո­րով­հետև ինչ­պես Փա­շի­նյանն է ա­սում, մենք ենք ա­ռա­ջի­նը գլ­խի ըն­կել ու սկ­սել տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թյու­նը։
 • Իշխա­նու­թ­յա­նը նվի­րա­բե­րած գու­մար­նե­րը գոր­ծա­րար­նե­րը ժո­ղովր­դից են հետ գան­ձում

  Իշխա­նու­թ­յա­նը նվի­րա­բե­րած գու­մար­նե­րը գոր­ծա­րար­նե­րը ժո­ղովր­դից են հետ գան­ձում

  24.03.2020| 00:15
  Ա­մե­նայն հա­յոց խո­շոր գոր­ծա­րար Սամ­վել Ա­լեք­սա­նյա­նի բիզ­նես գոր­ծու­նեու­թյունն այս օ­րե­րին ծաղ­կում է ապ­րում: Սու­պեր­մար­կետ­նե­րի ա­մե­նա­խո­շոր ցան­ցի սե­փա­կա­նա­տե­րը, որ նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ ի­րեն քն­նա­դա­տող ու այն ժա­մա­նակ ընդ­դի­մա­դիր Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին «մեր ախ­պեր»-ով էր դի­մում, իշ­խա­նա­փո­խու­թյու­նից հե­տո մեկ ան­գամ չէ, որ խո­շոր գու­մար է փո­խան­ցել Փա­շի­նյա­նի տիկ­նոջ՝ Ան­նա Հա­կո­բյա­նի հիմ­նադ­րա­մին:
 • Կորոնաբիզնես՝ պանդեմիայի ամենաանսպասելի հետևանքները

  Կորոնաբիզնես՝ պանդեմիայի ամենաանսպասելի հետևանքները

  23.03.2020| 10:51
  Կորոնավիրուսի պանդեմիան դարձել է ամենալուրջ հարվածը համաշխարհային տնտեսությանը: Տարբեր երկրների փորձագետներ հաշվում են ընկերությունների կորուստները և փորձում կանխատեսել սպասվելիք կորուստները:
 • ԱՄՆ-ը փորձում է միջամտել սաուդառուսական նավթային դիմակայությանը

  ԱՄՆ-ը փորձում է միջամտել սաուդառուսական նավթային դիմակայությանը

  21.03.2020| 14:29
  Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը քննարկում է սաուդառուսական նավթային գնային պատերազմին միջամտելու հնարավորությունը, Տեխասի կարգավորիչները քննարկում են՝ արժի նավթի հանույթը կրճատել՝ նրանք տուժում են նավթի պատմական գնանկումից՝ գրում է The Wall Street Journal-ը:
 • Կարևո­րը ա­ռողջ ու կրթ­ված աշ­խա­տու­ժի ստեղ­ծումն է

  Կարևո­րը ա­ռողջ ու կրթ­ված աշ­խա­տու­ժի ստեղ­ծումն է

  20.03.2020| 04:08
  Հա­մաշ­խար­հա­յին բան­կի նոր զե­կույցն ու­սում­նա­սի­րում է միգ­րա­ցիա­յի և փո­խան­ցում­նե­րի մակ­րոտն­տե­սա­կան եր­կա­րա­ժամ­կետ հետևանք­նե­րը, ո­րոնք 2010-ից ի վեր կազ­մում են ՀՆԱ-ի ա­վե­լի քան 10%-ը Կենտ­րո­նա­կան Ա­սիա­յի և Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի 4 եր­կր­նե­րում:
 • «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  «Երկ­րի ա­պա­գան իր ներ­քին ռե­սուրս­նե­րի հաշ­վին կա­ռու­ցե­լու ու­նա­կու­թ­յունն է ցան­կա­ցած պե­տու­թ­յուն դարձ­նում ու­ժեղ, ու Հա­յաս­տա­նը բա­ցա­ռու­թ­յուն չէ»

  20.03.2020| 02:54
  Հար­գե­լի ըն­թեր­ցող, նա­խորդ հոդ­վա­ծը ա­վար­տե­ցինք այն հույ­սով, որ օգ­տա­գոր­ծե­լով մեր երկ­րի ներ­քին ռե­սուրս­նե­րը` 8 մլրդ խմ ո­ռոգ­ման ջու­րը, անմ­շակ հո­ղա­տա­րածք­նե­րը, ար­տագ­նա աշ­խա­տան­քի մեկ­նող մեր մարդ­կա­յին նե­րու­ժը, հայ­րե­նա­կան գի­տա­տեխ­նի­կա­կան առ­կա նո­րույթ­նե­րը, կկա­րո­ղա­նանք ա­վե­լաց­նել ա­նաս­նա­պահ գյու­ղա­ցու շա­հույ­թը:
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սը կեն­սա­բա­նա­կան պա­տե­րա՞զմ է

  Կո­րո­նա­վի­րու­սը կեն­սա­բա­նա­կան պա­տե­րա՞զմ է

  20.03.2020| 02:32
  Չա­րա­բաս­տիկ կո­րո­նա­վի­րուսն ինչ-որ նոր բան մտց­րեց մո­լո­րա­կի քա­ղա­քա­կան կյան­քի մեջ։ Եվ դա նկա­տե­լի է բո­լո­րին։ Բայց մենք այժմ չենք քն­նար­կի, թե որ­տե­ղից հայ­տն­վեց այդ կո­րո­նա­վի­րու­սը, ին­չու է այդ­քան ա­րագ տա­րած­վում։ Այս­տեղ ի­րենց խոս­քը պետք է ա­սեն մաս­նա­գետ­նե­րը, այդ թվում՝ միկ­րո­կեն­սա­բան­նե­րը և հա­մա­ճա­րա­կա­բան­նե­րը։ Մենք ա­ռա­ջար­կում ենք դի­տար­կել այն, թե ինչ­պես ո­մանք ո­րո­շե­ցին օգտ­վել ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կից ու լու­ծել նաև քա­ղա­քա­կան խն­դիր­ներ։