• Միկ­րո­ֆո­նի ար­քան

  Միկ­րո­ֆո­նի ար­քան

  15.11.2019| 02:59
  Ռո­նալդ Ռեյ­գա­նը պատ­մու­թյուն է մտել որ­պես ոչ վատ կի­նո­դե­րա­սան ու ԱՄՆ 40-րդ նա­խա­գահ: Նկա­րա­հան­վել է 54 ֆիլ­մում, ե­ղել է Կա­լի­ֆոռ­նիա­յի նա­հան­գա­պետ դար­ձած ա­ռա­ջին կի­նո­դե­րա­սա­նը (երկ­րորդն Առ­նոլդ Շվար­ցե­նե­գերն էր):
 • Հուն­վա­րի սկզբ­նե­րին սպաս­վում է ֆուտ­բո­լա­յին տոն

  Հուն­վա­րի սկզբ­նե­րին սպաս­վում է ֆուտ­բո­լա­յին տոն

  15.11.2019| 02:57
  Իս­պա­նա­կան ֆուտ­բո­լի ֆե­դե­րա­ցիան (RFEF) ար­մա­տա­կան լու­ծում է տվել երկ­րում Իս­պա­նիա­յի սու­պեր­գա­վա­թի պա­հանջ­ված չլի­նե­լու հար­ցին ու պաշ­տո­նա­պես հայ­տա­րա­րել, որ դրա ա­ռա­ջի­կա խա­ղար­կումն անց­կաց­վե­լու է Սաու­դյան Ա­րա­բիա­յում:
 • Գրելն ինձ համար կատարսիս է

  Գրելն ինձ համար կատարսիս է

  15.11.2019| 02:52
  Ար­ցախ­ցի ար­ձա­կա­գիր Ա­ՐԱՄ Ա­ԼԱ­ՎԵՐ­ԴՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք պա­տե­րազ­մի և գրա­կա­նու­թյան մա­սին: Ար­ցա­խյան գո­յա­մար­տը նա ներ­կա­յաց­նում է ա­կան­ատե­սի աչ­քե­րով, գրա­կան հե­րոս­նե­րը ի­րա­կան մար­դիկ են, գրե­լու մղու­մը սերն է:
 • «Մեր էու­թ­յան կն­քա­րա­նը Հա­յաս­տանն է»

  «Մեր էու­թ­յան կն­քա­րա­նը Հա­յաս­տանն է»

  15.11.2019| 02:49
  Ար­ցա­խյան հան­դի­պում­նե­րից հե­տո ՀՐԱՆՏ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐՅԱ­ՆԸ տիկ­նոջ հետ վե­րա­դար­ձավ Երևան: Հա­ջորդ օ­րը մեկ­նե­լու էին ԱՄՆ: Չնա­յած մեկ­նու­մից ա­ռաջ տի­րող շտա­պո­ղա­կա­նու­թյա­նը՝ նրանք սի­րով ար­ձա­գան­քե­ցին իմ խնդ­րան­քին՝ ի­րենց խո­հե­րով հա­ղոր­դակց­վել «Ի­րա­տե­սի» ըն­թեր­ցող­նե­րի հետ: Խան­ջյան-Սա­յաթ Նո­վա փո­ղոց­նե­րի հատ­ման տի­րույ­թում գտն­վող սր­ճա­րա­նի զո­վու­թյան, մեղմ ե­րաժշ­տու­թյան ու հա­մեղ սուր­ճի հա­մա­պատ­կե­րում կա­յա­ցավ եր­կուս­տեք հա­ճե­լի մեր զրույ­ցը. թերևս ես էի փոքր-ինչ կաշ­կանդ­ված՝ եր­կա­րատև թռիչ­քից ա­ռաջ նրանց հան­գիստն ընդ­մի­ջե­լու հա­մար:
 • Նույն սար­դոս­տայ­նում

  Նույն սար­դոս­տայ­նում

  15.11.2019| 02:44
  Այն­քան խո­սե­ցինք մշա­կու­թա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան բա­ցա­կա­յու­թյան մա­սին, մի կար­գին չհաս­կա­նա­լով էլ՝ ինչ է դա, մինչև մշա­կույ­թը սղ­վեց, մնաց քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը: Երբ տունդ ցուրտ է, խար­խուլ, ան­պա­տու­հան, դժ­վար է մտա­ծել գե­ղե­ցիկ ներ­քին հար­դա­րան­քի մա­սին: Ի­րա­կա­նու­թյու­նը, ո­րում մենք ապ­րում ենք, շատ նման է նկա­րագ­րածս տա­նը:
 • Հան­րա­հայտ և ան­հայտ Նի­կո­ղա­յո­սը

  Հան­րա­հայտ և ան­հայտ Նի­կո­ղա­յո­սը

  15.11.2019| 02:37
  2018-ի մար­տին Մոսկ­վա­յի գլ­խա­վոր կեր­պար­վես­տա­յին մի­ջո­ցա­ռու­մը հռ­չա­կա­վոր Տրե­տյա­կո­վյան պատ­կե­րաս­րա­հում կազ­մա­կերպ­ված հո­բե­լյա­նա­կան ցու­ցա­հան­դեսն էր։ Հո­բե­լյա­նա­կան և ան­հա­վա­նա­կան։ Ցու­ցա­հան­դե­սում հյու­րե­րին դի­մա­վո­րում, իր աշ­խարհն էր ներ­կա­յաց­նում հե­ղի­նա­կը, ո­րի 100-ա­մյա­կը լրա­նա­լու էր նույն տար­վա դեկ­տեմ­բե­րի 2-ին։ 
 • Փա­շի­ն­յա­նը բա­ցա­հայ­տում է իր ի­րա­կան դեմ­քը

  Փա­շի­ն­յա­նը բա­ցա­հայ­տում է իր ի­րա­կան դեմ­քը

  15.11.2019| 02:33
  Հեր­թա­կան ան­գամ դի­մե­լով դե­մա­գո­գիա­յի ար­վես­տին, ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը «Ֆեյս­բուք»-ի իր է­ջում օ­րերս «լայվ» կոչ­վա­ծով անդ­րա­դար­ձավ ս. թ. նո­յեմ­բե­րի 1-ին և 2-ին Երևա­նի մետ­րո­պո­լի­տե­նի «Հան­րա­պե­տու­թյան հրա­պա­րակ» կա­յա­րա­նի մոտ կազ­մա­կերպ­ված և ի­րա­վա­ցիո­րեն խա­փան­ված, այս­պես կոչ­ված, «Հու­Զանք ու Զանգ» ներ­կա­յաց­մա­նը, ա­վե­լի ճիշտ, խեղ­կա­տա­կու­թյա­նը, ո­րի մա­սին կա­րող եք կար­դալ նաև մեր «Մար­դա­վա­յել կեց­ված­քից ի­ջել, կա­պի­կին են կապ­կում» հոդ­վա­ծում:
 • «Մենք չու­նենք այն թն­դա­նոթ­նե­րը, և՛ բա­ռիս լայն, և՛ ուղ­ղա­կի ի­մաս­տով, որ մեր թի­կունքն ա­պա­հով զգանք»

  «Մենք չու­նենք այն թն­դա­նոթ­նե­րը, և՛ բա­ռիս լայն, և՛ ուղ­ղա­կի ի­մաս­տով, որ մեր թի­կունքն ա­պա­հով զգանք»

  15.11.2019| 02:28
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը ար­վես­տա­բան ՄԱՐՏԻՆ ՄԻ­ՔԱ­ՅԵ­ԼՅԱՆՆ է:
 • «Ա­րամ Խա­չատ­ր­յա­նը մեծ ներդ­րում է ու­նե­ցել Հա­յաս­տա­նի և հա­մաշ­խար­հա­յին մշա­կու­թա­յին կյան­քում»

  «Ա­րամ Խա­չատ­ր­յա­նը մեծ ներդ­րում է ու­նե­ցել Հա­յաս­տա­նի և հա­մաշ­խար­հա­յին մշա­կու­թա­յին կյան­քում»

  15.11.2019| 02:25
  Բեռ­լի­նում բնակ­վող չին ջու­թա­կա­հար ՆԻՆԳ ՖԵՆ­ԳԸ մեծ ճա­նա­չում ու­նի աշ­խար­հում։ Ե­լույթ­ներ է ու­նե­նում հե­ղի­նա­կա­վոր նվա­գախմ­բե­րի հետ, նաև՝ որ­պես կա­մե­րա­յին ե­րա­ժիշտ։ Լոն­դո­նի ար­քա­յա­կան ե­րաժշ­տա­կան ա­կա­դե­միա­յում ու­սա­նած Նինգ Ֆեն­գը այն միակ ու­սա­նողն էր, որն ստա­ցել է 100-տո­կո­սա­նոց բա­լեր ա­վար­տա­կան քն­նու­թյան ըն­թաց­քում։
 • Իրենք էլ են ի­րեն­ցից դժ­գոհ

  Իրենք էլ են ի­րեն­ցից դժ­գոհ

  15.11.2019| 02:24
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ի­րար հա­ջոր­դող սխալ­նե­րը, հրա­պա­րա­կա­յին ան­պա­տաս­խա­նա­տու ար­տա­հայ­տու­թյուն­նե­րը սկ­սել են բա­վա­կան ծանր կա­ցու­թյան մեջ դնել սե­փա­կան թի­մա­կից­նե­րին։