• Պուտինի հայտարարած հարկադիր արձակուրդը թանկ կնստի տնտեսության վրա

  Պուտինի հայտարարած հարկադիր արձակուրդը թանկ կնստի տնտեսության վրա

  04.04.2020| 11:35
  Կրեմլն ամբողջ ուժով փորձում է զսպել կորոնավիրուսի համաճարակը: Բայց Վլադիմիր Պուտինի հայտարարած հարկադիր արձակուրդը թանկ կնստի տնտեսության վրա՝ գրել է Անդրե Բալենը Handelsblatt-ում:
 • Մերկելը վերադարձավ, Ջոնսոնը՝ ոչ

  Մերկելը վերադարձավ, Ջոնսոնը՝ ոչ

  04.04.2020| 11:16
  Ապրիլի 3-ին Անգելա Մերկելը վերադարձավ կանցլերի աշխատասենյակ՝ նա ստիպված էր ինքնամեկուսանալ:
 • Պուտինը երկրորդ ուղերձով դիմեց ժողովրդին, Սինձո Աբեն կորոնավիրուսի դեմ առաջարկում է «Ավիգանը»

  Պուտինը երկրորդ ուղերձով դիմեց ժողովրդին, Սինձո Աբեն կորոնավիրուսի դեմ առաջարկում է «Ավիգանը»

  03.04.2020| 11:09
  ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ հեռուստաուղերձով դիմելով ժողովրդին՝ հայտարարեց, որ ամբողջ ապրիլը Ռուսաստանում կլինի ոչ աշխատանքային՝ կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով:
 • Կարանտինը սպանում է բիզնեսն ու տնտեսությունը՝ իրո՞ք

  Կարանտինը սպանում է բիզնեսն ու տնտեսությունը՝ իրո՞ք

  03.04.2020| 11:06
  Երկրների մեծ մասը պայքարում է կորոնավիրուսի դեմ կարանտինով՝ չնայած տնտեսության վիթխարի վնասին: Մյուսները չեն շտապում բիզնեսն արհեստական կոմայի մեջ մտցնել՝ վախենում են, որ դեղը հիվանդությունից վտանգավոր կլինի:
 • Պետք է շա­րու­նա­կենք ապ­րել՝ ու­նե­նա­լով մար­դու կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թ­յան հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­ներ

  Պետք է շա­րու­նա­կենք ապ­րել՝ ու­նե­նա­լով մար­դու կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թ­յան հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­ներ

  03.04.2020| 01:04
  Հաշ­վի առ­նե­լով մեր երկ­րում և աշ­խար­հում ստեղծ­ված կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին ճգ­նա­ժա­մը, կոչ եմ ա­նում միա­նալ մեր նա­խա­ձեռ­նու­թյա­նը, դուրս գալ պա­սիվ, սպա­սո­ղա­կան դրու­թյու­նից ու ինք­նա­մե­կու­սաց­ման պայ­ման­նե­րում սկ­սել աշ­խա­տել, աշ­խա­տել միա­սին, միա­վո­րել մեր ու­ժե­րը, մեր մաս­նա­գի­տա­կան ու նյու­թա­կան կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը, որ­պես­զի դուրս գանք այս կո­լապ­սից:
 • Հո­ղի շու­կա­յի ներդ­րում ՈՒկ­րաի­նա­յում՝ հա­մաշ­խար­հա­յին ճգ­նա­ժա­մի ժա­մա­նակ. իսկ ի՞նչ է լի­նե­լու Հա­յաս­տա­նում

  Հո­ղի շու­կա­յի ներդ­րում ՈՒկ­րաի­նա­յում՝ հա­մաշ­խար­հա­յին ճգ­նա­ժա­մի ժա­մա­նակ. իսկ ի՞նչ է լի­նե­լու Հա­յաս­տա­նում

  03.04.2020| 00:51
  Չա­րա­բաս­տիկ կո­րո­նա­վի­րու­սը կտ­րուկ կեր­պով ու­ժե­ղաց­րել է ճգ­նա­ժամն «ան­կախ» ՈՒկ­րաի­նա­յում. բա­նը հաս­նում է ա­մե­նա­տար­բեր մա­կար­դա­կի պաշ­տո­նյա­նե­րի կող­մից բա­ցա­հայտ սկան­դա­լա­յին հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի։
 • Ճգնա­ժա­մը բա­ցա­հայ­տում է հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին թի­մի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը

  Ճգնա­ժա­մը բա­ցա­հայ­տում է հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին թի­մի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը

  03.04.2020| 00:46
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի հետ կապ­ված հա­մաշ­խար­հա­յին փսի­խո­զը, ո­րը, ըստ էու­թյան, աս­տի­ճա­նա­բար կլա­նում է աշ­խար­հի տար­բեր ան­կյուն­ներ, ստ­վե­րում է բո­լոր այլ ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը ոչ միայն աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան նշա­նա­կու­թյան, այլև երկ­րոր­դա­կան և եր­րոր­դա­կան պլան է մղում ներ­քա­ղա­քա­կան թե­մա­նե­րը։ Շա­տե­րին նույ­նիսկ թվում է, թե այն, ինչ ըն­դա­մե­նը մեկ-եր­կու շա­բաթ ա­ռաջ շատ ար­դիա­կան էր, այլևս որևէ ակ­տուա­լու­թյուն չի ու­նե­նա­լու, և այժմ բո­լո­րը հետևում են կո­րո­նա­վի­րու­սի հետ կապ­ված հեր­թա­կան վի­ճա­կագ­րու­թյա­նը, ա­ճող կամ նվա­զող թվե­րին։
 • Կյան­քը կանգ է ա­ռել, ժա­մա­նա­կը՝ ոչ

  Կյան­քը կանգ է ա­ռել, ժա­մա­նա­կը՝ ոչ

  03.04.2020| 00:03
  Չգի­տեմ դուք ոնց, ես հոգ­նել եմ ա­մեն օր մահ­վան հա­մաշ­խար­հա­յին վի­ճա­կագ­րու­թյուն կար­դալ, գե­րա­դա­սում եմ ի­մա­նալ ա­պա­քին­ված­նե­րի թի­վը: Ես կամ ա­նուղ­ղե­լի լա­վա­տես եմ, կամ ա­նուղ­ղե­լի բթա­միտ, ո­րով­հետև հա­մոզ­ված եմ, որ հա­մընդ­հա­նուր վտան­գի դեպ­քում ըն­թա­ցիկ խն­դիր­նե­րը ան­կարևոր են, պետք է միա­սին վտան­գը վե­րաց­նել, հե­տո վե­րա­դառ­նալ ըն­թա­ցի­կին: Ըն­կերս գրել էր. «Կյան­քը կանգ է ա­ռել, ժա­մա­նա­կը՝ ոչ»: Թվա­ցյալ է՝ կյան­քը կանգ չի ա­ռել, կյանքն ին­քը ժա­մա­նակ է:
 • Իտալիայում հույսի շող է հայտնվում

  Իտալիայում հույսի շող է հայտնվում

  02.04.2020| 11:03
  Երկու շաբաթ Իտալիան Եվրոպայում կորոնավիրուսի տարածման «առաջատարն էր», հիմա լուծում է հարցը՝ մենք դեռ այնտե՞ղ ենք: Բոլորը տագնապով սպասում են համաճարակի պիկին, որից հետո վարակվածների թիվը պետք է պակասի մարտի 11-ին սահմանված կարանտինի ազդեցությամբ: Իտալացիները պետք է համբերատար լինեն իրենց դժբախտությունների մեջ՝ Le Figaro-ում գրում է Վալերի Սեգոնը:
 • Գիտնականները փորձում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարել արհեստական ինտելեկտի օգնությամբ

  Գիտնականները փորձում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարել արհեստական ինտելեկտի օգնությամբ

  01.04.2020| 11:05
  Ամերիկացի ու չինացի գիտնականները հայտարարել են, որ հնարավոր է կանխատեսել կորոնավիրուսով վարակվածների հիվանդության զարգացումը արհեստական ինտելեկտի միջոցով: