• «Ե­թե ինձ մի վատ բան պա­տա­հի, ձեր մա­սին հո­գա­ցող­ներ կլի­նեն»

  «Ե­թե ինձ մի վատ բան պա­տա­հի, ձեր մա­սին հո­գա­ցող­ներ կլի­նեն»

  02.10.2020| 00:18
  Մեղ­րիում, Ա­գա­րա­կում, Շվա­նի­ձո­րում, Լեհ­վա­զում, Վար­դա­նի­ձո­րում,Կար­ճևա­նում, այ­լուր ով գեթ մի խնդ­րով առ­նչ­վել, զրու­ցել էր ջա­հել զին­կո­մի հետ, միշտ հի­շե­լու, մտա­պա­հե­լու էր նրա բա­րի, ժպ­տուն աչ­քե­րը, այ­րա­կան հմայ­քը։ Երբ մեղ­րե­ցի­նե­րը լսե­ցին Կա­րեն Ա­ֆո­յա­նի զոհ­վե­լու լու­րը՝ կար­կա­մե­ցին... Որ­պես հար­գան­քի, մե­ծա­րու­մի նշան՝ նրա լու­սան­կա­րը փակց­րին տան ա­մե­նաաչ­քի զար­նող տե­ղում, վա­րորդ­նե­րը՝ ավ­տո­մե­քե­նա­յի խցի­կում, որ­պես­զի միշտ զգան ար­դա­րա­միտ, խի­զախ հա­յոր­դու ներ­կա­յու­թյու­նը։
 • Խա­նի մահն ու կյան­քը

  Խա­նի մահն ու կյան­քը

  25.09.2020| 00:19
  Հի­մա կշա­րադ­րեմ այն գլու­խը, ո­րի հա­մար առ­հա­սա­րակ նա­խա­ձեռ­նե­ցի Տ. Քե­լե­կյա­նի մա­սին գրել: Խոս­քը ազ­գա­յին հոգ­սի, կա­րի­քի և ան­հա­տի հարս­տու­թյան փոխ­կա­պակ­ցու­թյանն է վե­րա­բե­րում:
 • Իր հետ­մա­հու ա­զա­տամ­տու­թ­յու­նը կի­սեց Սեն գե­տի ա­լիք­նե­րի հետ

  Իր հետ­մա­հու ա­զա­տամ­տու­թ­յու­նը կի­սեց Սեն գե­տի ա­լիք­նե­րի հետ

  25.09.2020| 00:09
  2018 թվա­կան. Փա­րի­զի Սեն գե­տին է հան­ձն­վում հու­լի­սի 9-ին մա­հա­ցած Կա­րեն Ա Սի­մո­նյա­նի ա­ճյու­նա­փո­շին՝ ի փո­խա­րեն ա­ճյու­նա­սա­փո­րի ամ­փոփ­վե­լու։ Այս­պի­սին է ե­ղել գրո­ղի, թարգ­ման­չի, հան­րա­յին գործ­չի վեր­ջին ցան­կու­թյու­նը, այլ խոս­քով` ինք­նա­հանձ­նա­րա­րու­թյու­նը:
 • Հրա­շա­լի Ժորժ. ազն­վա­կան խեն­թը` երկ­րից օ­տար­ված

  Հրա­շա­լի Ժորժ. ազն­վա­կան խեն­թը` երկ­րից օ­տար­ված

  18.09.2020| 01:27
  Նշա­նա­վոր բե­մադ­րիչ Ա­լեք­սանդր Թաի­րո­վը նրա մա­սին գրել է այս­պես. «Յա­կու­լո­վը շր­ջա­պատ­ված էր թշ­նա­մա­կան օ­ղա­կով։ Յա­կու­լո­վը մար­տիկ-մե­նա­կյաց էր։ Ա­ռաս­պե­լա­կան աս­պե­տի նման նա հաղ­թա­հա­րում էր ար­գել­քը, ու միևնույն պա­հին այդ նույն տե­ղում հայ­տն­վում էին հա­րյու­րա­վոր ու­րիշ ար­գելք­ներ»։
 • Շո­շի Ա­գոն

  Շո­շի Ա­գոն

  18.09.2020| 00:14
  Ար­գամ Սեր­գե­յի Հա­րու­թյու­նյա­նը հետ­մա­հու պարգևատր­վել է ԼՂՀ «Մար­տա­կան խաչ» 1-ին աս­տի­ճա­նի շքան­շա­նով, «Շու­շիի ա­զա­տագր­ման հա­մար» մե­դա­լով։
 • Մանրաքանդակներ

  Մանրաքանդակներ

  18.09.2020| 00:03
  Կար­նո նա­հան­գի Ար­ծա­թի գյու­ղից գաղ­թե­լիս պա­պիս պապն այն­տեղ թո­ղած օ­ջա­խից կա­րո­ղա­ցել էր ըն­դա­մե­նը մի բահ վերց­նել հե­տը և այդ բա­հը բե­րել-հասց­րել էր Ջա­վախք աշ­խարհ։
 • Մա­թե­մա­տի­կա­կան ման­կա­վար­ժու­թ­յան ե­րախ­տա­վո­րը

  Մա­թե­մա­տի­կա­կան ման­կա­վար­ժու­թ­յան ե­րախ­տա­վո­րը

  15.09.2020| 00:13
  Լրա­ցավ հան­րա­ճա­նաչ ման­կա­վարժ, ՀՍՍՀ վաս­տա­կա­վոր ու­սու­ցիչ ՀՈՒ­ՍԻԿ ՄԵ­ԼԻՔ- Ա­ԴԱ­ՄՅԱ­ՆԻ 100-ա­մյա­կը:
 • Պնդա­ճա­կատ ան­հե­թե­թու­թ­յուն

  Պնդա­ճա­կատ ան­հե­թե­թու­թ­յուն

  11.09.2020| 01:51
  Նա­խորդ քա­ղա­քա­պե­տի օ­րոք մայ­րա­քա­ղա­քում ի հայտ ե­կան հայ մշա­կույ­թի և պատ­մու­թյան երևե­լի­նե­րի պատ­կե­րագ­րե­րը, նրանց դի­ման­կար­նե­րով և ամ­փոփ վա­վե­րագր­մամբ։ Միան­գա­մայն տե­ղին և ար­դիա­կան էր նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը։
 • Կո­րու­ս­յալ պե­տա­կա­նու­թ­յան հու­շա­ս­յու­նը

  Կո­րու­ս­յալ պե­տա­կա­նու­թ­յան հու­շա­ս­յու­նը

  11.09.2020| 01:48
  «Բնու­թյան շնոր­հած և կու­սակ­ցու­թյան թույ­լատ­րած մտա­վոր ու­ժով օժտ­ված հան­րա­պե­տու­թյան ղե­կա­վար­նե­րը լո­յալ էին վե­րա­բեր­վում ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան փնտր­տուք­նե­րին, և փառք նրանց, քա­նի որ մեզ չվի­ճակ­վեց փրկ­վել կա­տա­ղած բուլ­դո­զեր­նե­րից և ար­վես­տը ընդ­հա­տա­կում թաքց­նե­լուց, նախ և ա­ռաջ, շնոր­հիվ Հեն­րիկ Ի­գի­թյա­նի և Շա­հեն Խա­չատ­րյա­նի, ո­րոնք ղե­կա­վար գլուխ­նե­րի մեջ խց­կում էին ճշ­մար­տու­թյու­նը աջ և ձախ ար­վես­տի մա­սին»։ Կա­րեն ՄԻ­ՔԱ­ՅԵ­ԼՅԱՆ Ար­վես­տա­բան, հրա­պա­րա­կա­գիր
 • Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  Տո­նի­կա­շեն (երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յուն Covid-19-ի պայ­ման­նե­րում)

  11.09.2020| 01:43
  Քայ­լում եմ ու հա­յաց­քով ե­կե­ղե­ցի փնտ­րում. բնա­կա­նա­բար՝ ոչ մե­կը գո­յու­թյուն չու­նի, թուր­քե­րը բո­լո­րը քան­դել-ա­վե­րել են: Ա­վե­րել կամ բռ­նա­զավ­թել են նաև դրանց կից դպ­րոց­նե­րը, ո­րոնք լա­վա­գույնն էին որ­պես շի­նու­թյուն: