• «Մեկ մի­լիար­դը վիթ­խա­րի փո­փո­խու­թ­յուն­ներ կա­րող է մտց­նել ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թ­յուն­նե­րում»

  «Մեկ մի­լիար­դը վիթ­խա­րի փո­փո­խու­թ­յուն­ներ կա­րող է մտց­նել ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թ­յուն­նե­րում»

  27.10.2020| 00:56
  Սո­ցիո­լո­գիա­կան գի­տու­թ­յուն­նե­րի թեկ­նա­ծու ՄԱ­ՍԻՍ ՊՈ­ՂՈ­ՅԱ­ՆԸ ու­շագ­րավ նա­խա­ձեռ­նու­թ­յամբ է հան­դես գա­լիս։ Ման­րա­մաս­նե­րը՝ ստորև։
 • Տա­րօ­րի­նակ, շատ բա­նե­րով ոչ տի­պա­կան լա լի­գա

  Տա­րօ­րի­նակ, շատ բա­նե­րով ոչ տի­պա­կան լա լի­գա

  27.10.2020| 00:56
  Նո­րից ենք եվ­րո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թ­յուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րի հեր­թա­կան տու­րի մա­սին խո­սում՝ աչ­քի տակ ու­նե­նա­լով աշ­խար­հա­մա­սի ե­րեք­շաբ­թի-հինգ­շաբ­թի կա­յա­նա­լիք ա­կում­բա­յին եր­կու խա­ղար­կու­թ­յուն­նե­րի հան­դի­պում­նե­րը։ Ա­սել, թե ներ­քին ա­ռաջ­նու­թ­յուն­ներն ա­ռանց ա­ռա­ջա­հա­յա­ցի են առ այդ եր­կու խա­ղար­կու­թ­յու­նը, սխալ կլի­նի։
 • Հրա­դա­դա­րի 3-րդ ու թերևս վեր­ջին փորձն էլ էր ձա­խող­վե­լու

  Հրա­դա­դա­րի 3-րդ ու թերևս վեր­ջին փորձն էլ էր ձա­խող­վե­լու

  27.10.2020| 00:55
  Ի­մա­նա­լով Թուր­քիա­յի և Ադր­բե­ջա­նի նպա­տակ­նե­րը ու նաև այն, որ նրանց ու ներ­կա­յիս պա­տե­րազ­մի հետևում կանգ­նած են աշ­խար­հի գլո­բա­լիս­տա­կան ու­ժե­րը, հետևե­լով ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րին և աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կին, կա­րող էինք եզ­րա­կաց­նել, որ չի կա­տար­վե­լու նաև ա­մե­րի­կյան միջ­նոր­դու­թյամբ Ադր­բե­ջա­նի և Հա­յաս­տա­նի միջև հրա­դա­դա­րի վե­րա­բե­րյալ հոկ­տեմ­բե­րի 24-ին ձեռք բեր­ված պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյու­նը:
 • Պետք է համ­բե­րա­տար, հան­դուր­ժող լի­նել պա­տե­րազ­մի հետևան­քով հո­գե­բա­նո­րեն հաշմ­ված մարդ­կանց նկատ­մամբ

  Պետք է համ­բե­րա­տար, հան­դուր­ժող լի­նել պա­տե­րազ­մի հետևան­քով հո­գե­բա­նո­րեն հաշմ­ված մարդ­կանց նկատ­մամբ

  27.10.2020| 00:53
  Պա­տե­րազ­մը մեծ ազ­դե­ցու­թյուն է ու­նե­նում մարդ­կանց հո­գե­բա­նա­կան վի­ճա­կի վրա։ Պա­տե­րազ­մա­կան վի­ճա­կում անհ­րա­ժեշտ է հո­գե­բա­նա­կան ա­ռանձ­նա­հա­տուկ մո­տե­ցում և՛ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի մաս­նա­կից­նե­րի‚ և՛ քա­ղա­քա­ցիա­կան բնակ­չու­թյան‚ և՛ հատ­կա­պես ե­րե­խա­նե­րի նկատ­մամբ։
 • Բրի­տա­նա­հա­յե­րը շա­րու­նա­կում են ակ­ցիա­նե­րը, BBC-ն վե­րա­նա­յում է դիր­քո­րո­շու­մը

  Բրի­տա­նա­հա­յե­րը շա­րու­նա­կում են ակ­ցիա­նե­րը, BBC-ն վե­րա­նա­յում է դիր­քո­րո­շու­մը

  27.10.2020| 00:52
  Աշ­խար­հաս­փյուռ հա­յու­թյունն ա­մե­նուր բարձ­րաց­նում է իր ձայ­նը` պա­հան­ջե­լով կան­խել թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան ագ­րե­սիան, օ­բյեկ­տի­վո­րեն լու­սա­բա­նել ռազ­մա­կան ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը, ճա­նա­չել Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյու­նը։ Հայ­րե­նա­սի­րա­կան ակ­ցիա­նե­րից ան­մասն չեն մնա­ցել բրի­տա­նա­հա­յե­րը։
 • ...Խոսքը միայն մարդ սպա­նող զեն­քի մա­սին չէ»

  ...Խոսքը միայն մարդ սպա­նող զեն­քի մա­սին չէ»

  27.10.2020| 00:51
  Պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին օ­րից է ար­ցախ­ցի տա­ղան­դա­վոր լու­սան­կա­րիչ, Ստե­փա­նա­կեր­տի Վահ­րամ Փա­փա­զյա­նի ան­վան պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի դե­րա­սան ԴԱ­ՎԻԹ ՂԱՀ­ՐԱ­ՄԱ­ՆՅԱՆՆ աշ­խար­հին ներ­կա­յաց­նում ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կը, հա­կա­ռա­կոր­դի կող­մից ա­վեր­ված շեն­քե­րը։
 • Աշխար­հը ե՞րբ և ու՞մ կսկ­սի պատ­ժել Ար­ցա­խի դեմ այ­սօր­վա պա­տե­րազ­մի հա­մար

  Աշխար­հը ե՞րբ և ու՞մ կսկ­սի պատ­ժել Ար­ցա­խի դեմ այ­սօր­վա պա­տե­րազ­մի հա­մար

  27.10.2020| 00:46
  Այ­նուա­մե­նայ­նիվ, գնա­հա­տա­կան­նե­րում մինչև վերջ ան­կեղծ լի­նելն օգ­տա­կար է։ Ա­հա­բե­կիչ­նե­րին Այ­սր­կով­կաս տե­ղա­փո­խե­լու հա­մար աշ­խար­հը մե­ղադ­րում է ոչ թե Իլ­համ Ա­լիևին, այլ հենց Թուր­քիա­յին և Էր­դո­ղա­նին։
 • Արսեն Թո­րո­ս­յա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի հարցն իշ­խա­նու­թ­յան օ­րա­կար­գում է

  Արսեն Թո­րո­ս­յա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի հարցն իշ­խա­նու­թ­յան օ­րա­կար­գում է

  27.10.2020| 00:44
  Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի հրա­ժա­րա­կա­նի հարցն իշ­խա­նու­թյան օ­րա­կար­գից դուրս չի ե­կել, «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում վս­տա­հեց­րեց մեր­ձիշ­խա­նա­կան մեր զրու­ցա­կիցը` ըն­դգ­ծե­լով, որ վար­չա­պետ Փա­շի­նյանն ու նրա թի­մա­կից­նե­րը սպա­սում են պա­տե­րազ­մի ա­վար­տին, որ ոչ միայն Թո­րո­սյա­նի, այլ նաև մի քա­նի այլ պաշ­տո­նյան­ե­րի պաշ­տո­նան­կու­թյան հար­ցով զբաղ­վեն:
 • «Մենք պի­տի նախ ինք­ներս մեզ հա­մար պար­զենք, թե ինչ պե­տու­թ­յուն ենք ու­զում դառ­նալ»

  «Մենք պի­տի նախ ինք­ներս մեզ հա­մար պար­զենք, թե ինչ պե­տու­թ­յուն ենք ու­զում դառ­նալ»

  27.10.2020| 00:42
  Պատ­մու­թյու­նը կրկն­վե­լու հատ­կու­թյուն ու­նի, և ե­թե ժո­ղո­վուրդ­նե­րը դա­սեր չեն քա­ղում դրա­նից, նրանք ապ­րե­լու հա­մար շատ ա­վե­լի մեծ գին են վճա­րում։ Այ­սօր­վա ի­րո­ղու­թյուն­նե­րը շա­տե­րը նմանեցնում են 1920-ա­կան­նե­րի ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րին, Սար­դա­րա­պա­տի հե­րո­սա­մար­տին, երբ հայն ու Հա­յաս­տա­նը կանգ­նած էին կր­կին ոչն­չա­նա­լու, ցե­ղաս­պան­վե­լու խնդ­րի առջև։ Սա­կայն թուր­քի հետ պա­տե­րազ­մի մեջ լի­նե­լով էլ, թշ­նա­մու քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից է­լի դաս չենք քա­ղում։
 • Մի­ֆեր ու «ֆեյ­քեր» հան­րու­թ­յու­ն

  Մի­ֆեր ու «ֆեյ­քեր» հան­րու­թ­յու­ն

  27.10.2020| 00:39
  Այս պա­տե­րազ­մը կոտ­րեց ա­մե­նա­մեծ մի­ֆը։ Ի­րա­կա­նու­թյունն ու ֆեյս­բու­քյան «կյանքն» ընդ­հան­րա­պես մի­մյանց հետ ա­ղերս չու­նեն։ Այն, ինչ վիր­տուալ հատ­վա­ծում է կա­տար­վում, ոչ մի ընդ­հան­րու­թյուն չու­նի ի­րա­կա­նու­թյան հետ։