• Սուսիկ-փուսիկ հիվանդները

  Սուսիկ-փուսիկ հիվանդները

  Հետազոտությունները վկայում են, որ համարյա ամեն երկրորդ Sars-CoV-2 վարակվածություն անցնում է հիվանդի համար աննկատ, բայց նա կարող է վարակել ուրիշներին: Այդ պայմաններում հնարավո՞ր է զսպել պանդեմիան՝ գրում է Քրիստինա Կունկելը Süddeutsche Zeitung-ում:
 • Հնարավո՞ր է Covid-19-ով կրկնակի վարակվել

  Հնարավո՞ր է Covid-19-ով կրկնակի վարակվել

  Պանդեմիայի մի քանի ամիսներին գիտական հանրության տեսակետները Covid-19-ի հարուցած հիվանդությունների վերաբերյալ արագորեն զարգանում են: Տեղեկությունները, որ առաջին ախտորոշումից մի քանի ամիս անց պացիենտների կորոնավիրուսի տեստերը նորից դրական են լինում կամ առաջանում են ախտանիշներ, հարուցում են կասկածներ, որ Covid-19-ով հիվանդացածները վարակվում են երկրորդ անգամ՝ գրում է Պրետիկա Ռանան The Wall Street Journal-ում:
 • ՀՖՖ-ն «ջերմ» վե­րա­բեր­մունք ու­նի «Շի­րա­կի» նկատ­մամբ

  ՀՖՖ-ն «ջերմ» վե­րա­բեր­մունք ու­նի «Շի­րա­կի» նկատ­մամբ

  «Շի­րակ» ֆուտ­բո­լա­յին ա­կում­բը պաշ­տո­նա­կան հայ­տա­րա­րու­թյամբ է հան­դես ե­կել՝ անդ­րա­դառ­նա­լով ՀՖՖ-ի գոր­ծու­նեու­թյանն ու մի քա­նի կարևոր դր­վագ­ներ ա­ռանձ­նաց­նե­լով:
 • Անս­պա­սե­լի վե­րա­դարձ, փայ­լուն հաղ­թա­նակ

  Անս­պա­սե­լի վե­րա­դարձ, փայ­լուն հաղ­թա­նակ

  Ան­ցած օ­րե­րի կա­տա­րյալ զար­դը «Մի­լան»-«Յու­վեն­տուս» դի­մա­կա­յու­թյունն էր՝ չգր­ված օ­րեն­քի ուժ ու­նե­ցող իր այն հաս­տա­տու­մով, որ 2։0-ն ֆուտ­բո­լում ա­մե­նավ­տան­գա­վոր հա­շիվն է. ոչ այն է՝ քեզ կրած հաշ­վես, ոչ այն է՝ թու­լա­նաս ու խա­ղը վերջ­նար­դյունք գլո­րես։
 • Կյանքը վայրիվերումներից հետո կամ «Հավերժական շարժում»

  Կյանքը վայրիվերումներից հետո կամ «Հավերժական շարժում»

  Ռե­ժի­սոր ՆՎԵՐ ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք նրա «Հա­վեր­ժա­կան շար­ժում» (2020 թ.) ֆիլ­մի մա­սին։ Հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով նոր ֆիլ­մեր գրե­թե չեն ստեղծ­վում, ստեղծ­ված­ներն էլ փա­կու­ղու մեջ են։ Հու­սանք՝ ժա­մա­նա­կա­վոր։ Նվեր Հով­հան­նի­սյա­նը հե­ղի­նակ է մոտ մեկ տաս­նյակ ֆիլ­մե­րի, նրա նա­խորդ՝ «Ան­տա­ռա­պահ» (2018 թ.) ֆիլ­մը մաս­նակ­ցել էր փա­ռա­տո­նե­րի Հա­յաս­տա­նում և ար­տերկ­րում, ար­ժա­նա­ցել մի շարք մր­ցա­նակ­նե­րի։ «Ան­տա­ռա­պա­հը» ռե­ժի­սո­րի դիպ­լո­մա­յին աշ­խա­տանքն էր։
 • «Քա­ղա­քակր­թու­թ­յան ինք­նաոչն­չա­ցու­մը կա­րե­լի է կան­խել միայն մշա­կույ­թով»

  «Քա­ղա­քակր­թու­թ­յան ինք­նաոչն­չա­ցու­մը կա­րե­լի է կան­խել միայն մշա­կույ­թով»

  Հա­մազ­գա­յին թատ­րո­նի դե­րա­սան ԿԱ­ՐԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք նրա ծնն­դյան նա­խօ­րեին։ Մեր ա­ռա­ջին հար­ցը ան­ցած տա­րի­նե­րին էր վե­րա­բե­րում։ Անդ­րա­դար­ձել ենք նաև դե­րա­սա­նի բե­մա­կան գոր­ծու­նեու­թյա­նը, հա­մընդ­հա­նուր խն­դիր­նե­րին՝ մարդ­կու­թյա­նը սպառ­նա­ցող վտանգ­ներ, այս հա­մա­տեքս­տում՝ մշա­կույ­թի, հատ­կա­պես թատ­րո­նի դերն ու նշա­նա­կու­թյու­նը։
 • Տա­րե­կան գեթ մի ան­գամ Շի­րիմս հի­շես ու գաս, Մի կա­թիլ ար­ցունք թա­փես, Կա­նա­չի հո­ղը վրաս

  Տա­րե­կան գեթ մի ան­գամ Շի­րիմս հի­շես ու գաս, Մի կա­թիլ ար­ցունք թա­փես, Կա­նա­չի հո­ղը վրաս

  Ա­ռա­ջարկ­վող հրա­պա­րա­կու­մը իմ՝ 2009-ին կա­յա­ցած հա­ղոր­դու­մից է։ Այն նվիր­ված է գրող, ման­կա­վարժ ՄԿՐ­ՏԻՉ ԽԵ­ՐԱ­ՆՅԱ­ՆԻՆ, ո­րին մաս­նակ­ցե­ցին գրո­ղի որ­դին՝ ՀԵՆ­ՐԻԿ ԽԵ­ՐԱ­ՆՅԱ­ՆԸ, հար­սը՝ ԱԳ­ՆԵՍ ԽԵՐԱ­ՆՅԱ­ՆԸ և թո­ռը՝ Ե­ՂԻ­ՇԵ ԽԵՐԱ­ՆՅԱ­ՆԸ։
 • Եկե­ղե­ցին գո­յութ­յուն ու­նի 2000 տա­րի և գո­նե ա­ռա­ջի­կա 2000 տար­վա հա­մար պետք է ա­պա­հո­վի ե­կող սե­րունդ­նե­րի հոգևոր կա­րիք­նե­րը

  Եկե­ղե­ցին գո­յութ­յուն ու­նի 2000 տա­րի և գո­նե ա­ռա­ջի­կա 2000 տար­վա հա­մար պետք է ա­պա­հո­վի ե­կող սե­րունդ­նե­րի հոգևոր կա­րիք­նե­րը

  «Դիա­լոգ» ՀԿ-ի նա­խա­գահ ԱԼ­ՄԱՍՏ ՄՈՒ­ՐԱ­ԴՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցում ենք «Հայ ե­կե­ղե­ցու պատ­մու­թյուն» ա­ռար­կան դպ­րո­ցա­կան ծրագ­րից հա­նե­լու թե­մա­յի‚ դրա հնա­րա­վոր հետևանք­նե­րի և այլ հար­ցե­րի շուրջ։
 • Էդգար Շա­հին. ֆրան­սա­հայ­կա­կան օ­ֆոր­տի հրա­ցա­նա­կի­րը

  Էդգար Շա­հին. ֆրան­սա­հայ­կա­կան օ­ֆոր­տի հրա­ցա­նա­կի­րը

  1970 թվա­կան, Փա­րիզ։ «ՈՒ­րար­տուից մինչև մեր օ­րե­րը» ցու­ցա­հան­դեսն այդ­պես էլ մնաց ան­նա­խա­դեպ իր նշա­նա­կու­թյամբ և թա­փով։ Աշ­խարհն ան­մի­ջա­կա­նո­րեն ա­ռե­րես­վեց հայ ազ­գա­յին բազ­մա­դա­րյա մշա­կույ­թին և ար­վես­տին։ Ցու­ցա­հան­դե­սի բա­ցու­մից մի քա­նի օր անց հայ­կա­կան պատ­վի­րա­կու­թյա­նը հյու­րըն­կա­լում է ֆրան­սիա­կան օ­ֆոր­տի նշա­նա­վոր վար­պետ Էդ­գար Շա­հի­նի որ­դի Պիեռ Շա­հի­նը։
 • Պետք է ծա­ռա­յո­ղա­կան քն­նու­թ­յուն սկ­սել է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րա­րի նկատ­մամբ, երկ­րաս­տեղծ աշ­խա­տանք­նե­րը տա­պա­լե­լու հա­մար

  Պետք է ծա­ռա­յո­ղա­կան քն­նու­թ­յուն սկ­սել է­կո­նո­մի­կա­յի նա­խա­րա­րի նկատ­մամբ, երկ­րաս­տեղծ աշ­խա­տանք­նե­րը տա­պա­լե­լու հա­մար

  Ար­դեն 5-րդ տա­րին է, ինչ թղ­թակ­ցում եմ «Ի­րա­տե­սին», ծայ­րե­ծայր ըն­թեր­ցում բո­լոր հա­մար­նե­րը, կա­տա­րում գրա­ռում­ներ` ու՞մ դի­մել, ի՞նչ ա­նել ինձ հե­տաք­րք­րող խն­դիր­նե­րի ո­լոր­տում բարձ­րաց­վող հար­ցե­րը լու­ծե­լու, գոր­ծըն­կեր­նե­րիս և իմ ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը ի­րաց­նե­լու, մեր եր­կի­րը հզո­րաց­նե­լու հա­մար: Ո