«Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում Միացյալ Նահանգների բանակի ներկայացուցչի նշանակմամբ Վաշինգտոնը մտադիր է աջակցել Երևանին անվտանգության ոլորտի կառավարման բարելավման հարցում, ինչն էլ, իր հերթին, կնպաստի հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ամրապնդմանը»,- «Արմենպրեսի» հարցմանն ի պատասխան իրազեկել է ՀՀ-ում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը, հստակեցնելով, որ քաղաքացիական խորհրդատուի ընտրությունն արդեն կատարված է, և այս տարի նա աշխատանքի կանցնի։               
 

Ձեր հերթն էլ կգա

Ձեր հերթն էլ կգա
08.10.2019 | 00:25
Շնոր­հա­կա­լու­թյուն, հար­գե­լի Ար­փի­նե Հով­հան­նի­սյան, որ Դուք միամ­տա­բար կա­րո­ղա­ցաք բա­ցա­հայ­տել Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նի ով լի­նե­լը, և դրա­նով ևս մեկ ան­գամ հաս­տատ­վեց այն, ինչ գրել եմ Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նի մա­սին: Ե­թե այ­սօր այդ «մտա­վո­րա­կա­նը» կա­րո­ղա­նում է վի­րա­վո­րել կնո­ջը, ա­պա այն ժա­մա­նակ, որ ՀՀՇ-ի լրիվ ցի­նիզ­մի ու լկ­տիու­թյան և ան­պատ­ժե­լիու­թյան ժա­մա­նա­կաշր­ջան էր, ին­չո՞ւ չպի­տի հայ­հո­յեր դա­տա­խազ­ներ Սոկ­րատ Հով­սե­փյա­նին և Հրա­չիկ Հով­հան­նի­սյա­նին, ո­րոնք Մեղ­րի էին մեկ­նել և ստուգ­ման ար­դյուն­քում դուրս էին ե­կել նրա և նրա ա­վա­զակ ըն­կեր­նե­րի կող­մից կա­տար­ված վա­գոն­նե­րի թա­լա­նի վրա:
Սոկ­րատ ՀՈՎ­ՍԵ­ՓՅԱՆ
Հ. Գ. Նո­րից եմ հարց­նում, պա­րոն «մտա­վո­րա­կան», ա­վեր­ված Լե­նի­նա­կա­նից որ­քա՞ն եր­կաթ ես բե­րել Երևան ա­ռանձ­նա­տանդ կա­ռուց­ման հա­մար: Անդ­րա­նիկ, Լևո­նից սկ­սած, ո­րոնց մեջ եք նաև դու և ձեզ­նից հե­տո ե­կած նա­խա­գահ­նե­րը, բո­լոր պաշ­տո­նյա­ներդ թա­լա­նել եք այս եր­կի­րը յու­րա­քան­չյուրդ ըստ կա­րել­վույն: Այ­սօր հե­ղա­փո­խու­թյան թի­կուն­քում թաքն­ված կույս ես խա­ղում: Ցա­վում եմ, որ Նի­կո­լը այս երկ­րի դժ­բախ­տու­թյուն­նե­րի է­ջը սկ­սել է 1998-ից, այ դրա հա­մար էլ շա­տե­րը չեն հա­վա­տում նրան, ո­րով­հետև նա երկ­րի հիմ­նա­դիր գո­ղե­րին, թա­լան­չի­նե­րին խնամ­քով թաքց­նում է:
Հա­վա­տում եմ՝ ձեր հերթն էլ կգա:
Դիտվել է՝ 56070

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ