«Խաղաղության համաձայնագրի տեքստի 80-90 տոկոսը, արտգործնախարարի՝ ինձ տրամադրած տեղեկություններով, արդեն համաձայնեցված է»,- Բաքվի վերահսկողությանն անցած Շուշիում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա հավելել է, որ Հայաստանին ստիպել են տեքստից հեռացնել Արցախի վերաբերյալ դիրքորոշումն ու տերմինաբանությունը, ինչը ճանապարհ բացեց կարգավորման գործընթացի հետագա զարգացման համար։ Միևնույն ժամանակ, ըստ Ալիևի, «երկու հարց բաց է մնում»։                
 

Վեր­նա­գի­րը վեր­ջում թող ընտ­րի ըն­թեր­ցո­ղը (պա­խա­րա­կե­լի՞ է, որ ո՛չ գո­միկ են, ո՛չ էլ տրանս­գեն­դեր)

Վեր­նա­գի­րը վեր­ջում թող ընտ­րի ըն­թեր­ցո­ղը (պա­խա­րա­կե­լի՞ է, որ ո՛չ գո­միկ են, ո՛չ էլ տրանս­գեն­դեր)
17.01.2020 | 00:36
Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին «հե­ղա­փո­խու­թյան» վերջ­նա­կան հաղ­թա­նա­կի հա­մար մնում է հաղ­թա­հա­րել վեր­ջին ար­գել­քը, ո­րը ոս­կո­րի պես խր­վել է «հե­ղա­փո­խա­կան կա­ռա­վա­րու­թյան» կո­կոր­դին: Այն է` պրծ­նել սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի իր քիմ­քին ոչ հա­ճո ան­դամ­նե­րից: «Խեղճ» մարդն ի՜նչ ա­սես ա­րեց, բայց ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րին որևէ կերպ հնա­րա­վոր չե­ղավ ո՛չ քրեա­կան գոր­ծե­րով վա­խեց­նել, ո՛չ կա­շա­ռե­լով, ո­րով­հետև պարզ­վեց, որ ՍԴ ան­դամ­նե­րը ոչ թե հա­սա­րակ ձկ­ներ են, այլ իս­կա­կան «պն­դա­ճա­կա­տիկ­ներ», որ չեն վա­խե­նում ի­րենց նետ­ված և ոչ մի ձեռ­նո­ցից, այլ ստո­յի­կյան հան­գս­տու­թյամբ վերց­նում են այն և քթ­նե­րը մաք­րե­լով դեն շպր­տում:
Վեր­ջին մի­ջո­ցը, ո­րից պի­տի վա­խե­նա­յին այդ «պն­դա­ճա­կատ­նե­րը», կար­ծես գտն­վել է. ո­րոշ ան­դամ­նե­րի վրա կոմպ­րո­մատ են գտել և ինչ­պես կա­սեր հան­ճա­րեղ Պա­րո­նյանն իր հե­րո­սի բե­րա­նով՝ ա­մու­սինն ան­կող­նում ան­հա­վա­տա­րիմ գտն­ված է: Ճիշտ է, մեր «պն­դա­ճա­կատ­նե­րի» կա­նայք չէ, որ ան­հա­վա­տա­րիմ են գտն­վել, այլ Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի ի­րենց տղա­մարդ ա­մու­սին­նե­րը: Չգի­տեմ և դժ­վար է են­թադ­րել, թե ինչ­պես ի­րենց կպա­հեն այդ «պն­դա­ճա­կատ­նե­րի» կա­նայք, բայց ա­սեմ նրանց, որ ե­թե Հի­լա­րի Քլին­թո­նը նե­րեց Սպի­տակ տան օ­վա­լաձև սե­նյա­կում Մո­նի­կա Լևինս­կու հետ սեք­սով զբաղ­ված իր ա­մուս­նուն՝ երկ­րի նա­խա­գահ Բիլ Քլին­թո­նին, ա­պա մեր հայ կա­նայք ին­չու՞ պի­տի չնե­րեն ի­րենց ա­մու­սին­նե­րին, ո­րոն­ցից պրծ­նե­լու հա­մար վար­չա­պետն իր թի­մով ոչ մի մի­ջո­ցի առջև կանգ չի առ­նում: Ա­վե­լին ա­սեմ՝ հի­շե­լով պատ­մու­թյու­նը։ Երբ Ստա­լի­նին ա­սում են, թե Ռո­կո­սովս­կին շատ ժա­մա­նակ է անց­կաց­նում սի­րու­հի­նե­րի հետ, նա եզ­րա­կաց­նում է.
--Это ерун­да! А у ко­го нет лю­бов­ни­цы? Да­­же Бу­ден­ный, ко­му ско­ро сто лет, име­ет лю­бов­ни­цу и при том не од­ну!
Ճիշտ է, այ­սօր մեր երկ­րում Փա­շի­նյա­նի բե­րած հե­ղա­փո­խու­թյան բա­րո­յա­կան ար­ժեք­ներն ա­վե­լին են՝ ա­զա­տու­թյուն է տր­ված գե­յե­րին, տրանս­գեն­դեր­նե­րին, տրանս­վես­տիտ­նե­րին, լես­բու­հի­նե­րին, սա­կայն դա չի նշա­նա­կում, թե ար­տա­մուս­նա­կան կա­պե­րը դա­տա­պար­տե­լի չեն, մա­նա­վանդ, երբ տղա­մար­դը սե­փա­կան տիկ­նո­ջը դա­վա­ճա­նել է ոչ թե տղա­մար­դու, այլ կնոջ՝ ի­մա՝ հա­կա­ռակ սե­ռի հետ ու... ա­ռա­վել ևս, ե­թե այն ու­նի քա­ղա­քա­կան են­թա­տեքստ:
Ան­կեղծ ա­սած, իմ քն­նար­կե­լի­քը չեն Փա­շի­նյա­նի բե­րած հե­ղա­փո­խու­թյան սե­ռա­կան բնույ­թի բա­րո­յա­կան ար­ժեք­նե­րը, սա­կայն հի­շե­ցի մի դեպք՝ կապ­ված բա­րո­յա­կան նման ար­ժե­քի հետ: Ան­ցած դա­րում է կա­տար­վել դեպ­քը: Սկզ­բից ևեթ հայ­ցե­լով ըն­թեր­ցող­նե­րի նե­րո­ղամ­տու­թյու­նը՝ փաս­տեմ՝ ի­րե­րը կո­չե­լու եմ ի­րենց ա­նուն­նե­րով։
Շա­հու­մյա­նի դա­տա­խազն էր մի պատ­կա­ռե­լի, հիա­նա­լի գի­տե­լիք­նե­րի, մարդ­կա­յին բարձր բա­րո­յա­կան ար­ժեք­նե­րի կրող, Թա­մա­նյան դի­վի­զիա­յի հետ Երևա­նից Բեռ­լին հա­սած Սու­րեն Ե­րե­մի­չը: Նրա հա­կա­ռակ պատ­կերն էր դա­տա­խա­զի օգ­նա­կան Յու­րա Գուր­գե­նի Խա­չատ­րյա­նը: Վեր­ջինս ու­տող-խմող, ա­ռա­տո­րեն կյան­քը վա­յե­լող, փո­ղի ար­ժե­քը չգ­նա­հա­տող մարդ էր: Ա­սեմ, որ նրա հայ­րը Կի­րո­վա­բա­դում նույն­պես դա­տա­խազ էր ե­ղել: Յու­րան շատ ա­զա­տա­միտ և հա­մար­ձակ անձ­նա­վո­րու­թյուն էր: Մի ան­գամ Ե­րե­մի­չի ա­կան­ջին հաս­նում է, որ աշ­խա­տան­քից հե­տո Յու­րա­յի կա­բի­նետ աղ­ջիկ­ներ են հա­ճախ գա­լիս: Ե­րե­մի­չը հարց­նում է.
-Ա՛յ տղա, լսել եմ, որ հին­գից հե­տո քո կա­բի­նետ քած-մած ես բե­րում:
Յու­րան չըն­կճ­վե­լով, չփոր­ձե­լով ար­դա­րա­նալ, ի­րեն հա­տուկ շի­տա­կու­թյամբ, ան­գամ ծի­ծա­ղե­լով ա­սում է.
-Ե­րե­միչ, գի­տեմ, որ մինչև ժա­մը հին­գը իմ դա­տա­խազն ես: Կնե­րես, բայց չեմ կա­րող չհարց­նել՝ կա­րո՞ղ է հին­գից հե­տո էլ իմ համապատասխան մասի դա­տա­խազն ես:
Տր­ված պա­տաս­խա­նից Ե­րե­միչն ա­նակն­կա­լի է գա­լիս, փռթ­կում է և ար­ձա­գան­քում.
-Թքեմ ա­նա­մոթ ե­րե­սիդ:
Դեպ­քից հե­տո Ե­րե­մի­չը շա­րու­նա­կեց լավ հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը Յու­րա Խա­չատ­րյա­նի հետ: Այն էլ ա­սեմ, որ Խա­չատրյանն այդ ժա­մա­նակ ա­մուս­նա­ցած էր:
Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի ան­դամ­նե­րի վրա ճն­շում գոր­ծադ­րե­լու իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի վար­քագ­ծի հետ կապ­ված հի­շե­ցի այս դեպ­քը:
Սոկ­րատ ՀՈՎ­ՍԵ­ՓՅԱՆ
Հ. Գ.1 Չէ՛, չեմ կար­ծում, թե «պն­դա­ճա­կատ­նե­րը» կու­նե­նան այդ­քան հա­մար­ձա­կու­թյուն, հա­մա­պա­տաս­խան­նե­րի մոտ կօգտ­վեն Յու­րա Խա­չատ­րյա­նի լեք­սի­կո­նից և գրա­վոր կգ­րեն որևէ տեղ: Բայց մի բան հաս­տատ գի­տեմ, որ այ­սօր ոչ միայն իս­կա­կան տղա­մար­դիկ, այլև շատ խան­դոտ կա­նայք ա­սում են՝ ոչ մե­կի, ինչ ա­թո­ռի էլ նս­տած լի­նի այդ մե­կը, գոր­ծը չէ քի­թը խո­թել ու­րի­շի սե­ռա­կան կյան­քի ո­լորտ ու քրք­րել կեղ­տոտ սպի­տա­կե­ղե­նը: Ճիշտ է, նրանք չեն օգտ­վում Յու­րա Խա­չատ­րյա­նի լեք­սի­կո­նից, բայց ա­սած­նե­րը հա­մա­րյա նույնն են...
Հ.Գ. 2 Այս­քա­նից հե­տո ա­ռա­ջար­կում եմ՝ թող ըն­թեր­ցողն ընտ­րի հրա­պա­րակ­մանս վեր­նա­գի­րը:
Դիտվել է՝ 56310

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ