ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ և Հանրապետական կուսակցությունից ԱՄՆ-ի նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը Ֆիլադելֆիայում կայացած հանրահավաքում խոստացել է վերջ դնել ՈՒկրաինայի պատերազմին։ «Նախագահական ընտրություններում հաղթելուց անմիջապես հետո, նույնիսկ նախքան Օվալաձև կաբինետ մտնելս, ես կհասնեմ Ռուսաստանի և ՈՒկրաինայի միջև սարսափելի պատերազմի կարգավորմանը՝ կանխելով երրորդ համաշխարհային պատերազմը »,- ասել է Թրամփը:               
 

Նա չս­տեց. եր­կի­րը, ի­րոք, վե­րա­ծեց ա­ր­յան ծո­վի (բայց ո՛չ կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րի խրա­մատ­նե­րում)

Նա չս­տեց. եր­կի­րը, ի­րոք, վե­րա­ծեց ա­ր­յան ծո­վի  (բայց ո՛չ կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րի խրա­մատ­նե­րում)
17.12.2020 | 23:34

Ա­յո՛, ճիշտ կռա­հե­ցիք, խոս­քը Նի­կոլ ան­հո­ղի ծղր­տոց­նե­րի ու «ժող­ջա­նի» ու­ղեղ­նե­րը լվա­նա­լուն միտ­ված «մանտ­րա»-նե­րի մա­սին է: Դրան­ցից մե­կի ժա­մա­նակ նա, սո­վո­րու­թյան հա­մա­ձայն, կո­կորդն էր պատ­ռում, թե` «ժո­ղովր­դից գո­ղաց­վա­ծը կո­պեկ առ կո­պեկ վե­րա­դարձ­վե­լու է մինչև վերջ», թե «հա­տիկ առ հա­տիկ» կտ­րե­լու են «կո­ռում­պաց­ված մա­տիկ­ներն ու թա­թիկ­նե­րը»: Մի պահ կար­կա­մե­ցինք. աս­ֆալ­տին փռելն ու պա­տե­րին ծե­փե­լը քիչ էր, հի­մա էլ դե­ղին մա­մու­լի դե­ղին լրագ­րո­ղը հա­յոց աշ­խար­հը հե­ղե­ղե­լու է ա­րյան գե­տե­րով, լց­նե­լու է հաշ­ման­դամ­նե­րով: Նա ի­հար­կե իր խոս­քի տե­րը ե­ղավ. Հա­յաս­տա­նը լց­րեց զո­հե­րով ու հաշ­ման­դամ­նե­րով, եր­կի­րը վե­րա­ծեց ա­րյան ծո­վի, բայց ո՛չ կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րի խրա­մատ­նե­րում:


Ինչ­պես ցան­կա­ցած հար­ցում, այս պա­րա­գա­յում (ի­մա՝ կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րում) ևս պա­րոն Նի­կո­լը խա­բեց հան­րու­թյա­նը. պարզ­վեց՝ ոչ մի պայ­քար էլ չի մղ­վում, ա­վե­լին՝ ինչ­պես ցան­կա­ցած հար­ցում, այս դեպ­քում ևս ակն­դիր և ուն­կն­դիր ենք հա­կա­ռակ պրո­ցե­սին:
Որ­պես­զի աս­վա­ծը չհն­չի ձայն բար­բա­ռո հա­նա­պա­տի, Նի­կոլ աճ­պա­րա­րի կա­մոք ա­մեն ա­ռա­վոտ հա­յաս­տա­նաբ­նակ­նե­րիս ցն­ցող կո­ռուպ­ցիոն «բա­ցա­հայ­տում­նե­րի» շղ­թա­յից մի դր­վագ վեր­հի­շենք:


Բայց մինչ այդ փաս­տենք՝ իշ­խա­նա­մետ լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը մի­մյանց հերթ չտա­լով տար­փո­ղում էին «դա­րի բա­ցա­հայ­տումն» ու Արևմուտ­քի աչ­քում փոր­ձում միա­վոր­ներ գրան­ցել, որ­պես աշ­խար­հում կո­ռուպ­ցիա­յի դեմ պայ­քա­րի ա­ռա­ջա­մար­տիկ ներ­կա­յաց­նե­լով դժ­բախտ ստա­խո­սին:
Եվ այս­պես՝ 2018-ի հոկ­տեմ­բե­րի 22-ին «ՊԵԿ փոքր հարկ վճա­րող­նե­րի տես­չու­թյուն-վար­չու­թյան ստու­գում­նե­րի 10-րդ բաժ­նի պետ Սու­րեն Է­լո­յա­նը, տե­ղա­կալ Սամ­սոն Ա­ռա­քե­լյա­նը և տե­սուչ Վա­ղար­շակ Լա­լա­յա­նը կա­շառք պա­հան­ջե­լու և ստա­նա­լու կաս­կա­ծան­քով բեր­ման են­թարկ­վե­ցին ոս­տի­կա­նու­թյան կազ­մա­կերպ­ված հան­ցա­վո­րու­թյան դեմ պայ­քա­րի գլ­խա­վոր վար­չու­թյուն»:


Դեպ­քի առ­թիվ ՀՀ ոս­տի­կա­նու­թյան տա­րա­ծած հա­ղոր­դագ­րու­թյու­նը փաս­տում էր. «…հա­րուց­վել է քրեա­կան գործ՝ ՀՀ քրեա­կան օ­րենս­գր­քի 311-րդ հոդ­վա­ծի 3-րդ մա­սի 2-րդ և 3-րդ կե­տե­րի հատ­կա­նիշ­նե­րով:


Այն հան­ձն­վել է հա­տուկ քնն­չա­կան ծա­ռա­յու­թյուն՝ նա­խաքն­նու­թյուն կա­տա­րե­լու հա­մար»:
Հե­տո՞, ի՞նչն է ար­տա­ռոց, ի­րա­վա­ցիո­րեն կհար­ցադ­րի ըն­թեր­ցո­ղը:
Թերևս այն, որ հար­կա­յին տես­չու­թյան պե­տը, ո­րը մե­ղադր­վում էր խմ­բով, շորթ­մամբ, խո­շոր չա­փե­րի կա­շառք պա­հան­ջե­լու և ստա­նա­լու մեջ, և ո­րին սպառ­նում էր 4-10 տա­րի ժամ­կե­տով ա­զա­տազր­կում, ո­րը նա­խաքն­նու­թյան ժա­մա­նակ ե­ղել էր կա­լա­նա­վոր­ված, այժմ… ինքն է դա­տի տա­լիս ՊԵԿ-ին, իմա` Նիկոլին (հա­մար­ժեք հա­կընդ­դեմ պա­հան­ջով` աշ­խա­տան­քում նշա­նակ­վել, մի­ջին աշ­խա­տա­վար­ձը հար­կա­դիր պա­րա­պուր­դի ողջ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծի հա­մար հօ­գուտ հայց­վո­րի բռ­նա­գան­ձել և այլն)…
Ա­սել է` Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի աղ­մուկ-ա­ղա­ղա­կով փչած հա­կա­կո­ռուպ­ցիոն պայ­քա­րի փու­չիկ­նե­րից մեկն էլ պայ­թեց, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, բա­վա­րա­րե­լով ո­մանց ան­հագ որ­կո­րը, բայց ո­չինչ չտա­լով «գե­րա­գույ­նի» «մանտ­րա»-ծղր­տոց­նե­րից էյ­ֆո­րիա­յի մեջ ըն­կած «ժող­ջան»-ին:


Վա­հե ՄԵ­ԼԻ­ՔՅԱՆ

Հ.Գ. Դժ­վար չէ կռա­հել, թե հի­շ­յալ ձեր­բա­կա­լու­թ­յան օ­րը քա­նի՜-քա­նի մո­լո­ր­յալ­ներ սին ոգևո­րու­թ­յուն ապ­րե­ցին` կր­կին ու կր­կին հայ­հո­յե­լով «թա­լան­չի» նախ­կին­նե­րին:

Դիտվել է՝ 50114

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ